6. Beste regnskap

Det må foreligge et regnskap for ungdomsbedriften, og juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Er resultatregnskap og balanserapport riktig?
  • Har ungdomsbedriften løpende (månedlig) avstemning av regnskap mot bankkonto, kundefordringer og leverandørgjeld?
  • Har ungdomsbedriften gode rutiner for å sikre dokumentasjon av økonomiske hendelser (inntekter, kostnader, andeler etc.)?
    • Er bilag tatt vare på og lagt ved bokføringen?
    • Er det system i bilagene, og er bilagene gyldige bilag?
  • Viser ungdomsbedriften god forståelse for økonomi og regnskap?
    • Kan bedriften gi ett eksempel på hvordan regnskapsføringen ble brukt som et styringsverktøy?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
A. Resultatregnskap og balanserapport.
B. En beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:
- Navn på konkurransen «Beste regnskap».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Informasjon om forretningsideen, samt en kort beskrivelse av driften.
- Informasjon om hva dere har lært av å føre regnskap.
- Informasjon om hvilket system dere har brukt for regnskapsførselen (excel-ark eller et digitalt regnskapssystem).

Balanserapporten, regnskap m/bilag og intervju danner hovedgrunnlaget i juryens vurdering. Regnskapsoppstillingen må minimum inneholde følgende: Resultat og balanse (eiendeler og gjeld og egenkapital).

Resultat

Beløp

Balanse

Beløp

Driftsinntekter

- driftskostnader

Eiendeler:

= Driftsresultat

Anleggsmidler

+ finansinntekter

Kontanter og bankinnskudd

= Årsoverskudd

Varelager

Sum omløpsmidler

Gjeld og egenkapital:

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Kortsiktig gjeld

Langsiktig gjeld

= Sum gjeld og egenkapital