Om oss

UE bygger bro mellom skole og arbeidsliv
Innovatører trengs overalt

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Innovatører trengs overalt!

Brobygger mellom skole og arbeidsliv

Våre programmer gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv. På denne måten bygger vi bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene. Ungt entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv.

Vi har programmer fra grunnskole til høyre utdanning, innen områdene entreprenørskap, jobbtrening og personlig økonomi. Les mer om våre programmer her.


Hvordan vi jobber


Ungt Entreprenørskap består av en nasjonal enhet (Ungt Entreprenørskap Norge) og 13 selvstendige fylkesorganisasjoner. Nasjonal enhet har ansvaret for strategi, de pedagogiske programmene og for kontakt med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket. Fylkesorganisasjonene jobber ut mot skolene og lokalt arbeids- og næringsliv, de har egne styrer og ansvar for finansieringen lokalt.

Vi ble etablert 21. oktober 1997. Gjennom den europeiske organisasjonen JA Europe samarbeider vi nært med søsterorganisasjoner i 38 land i Europa. Ungt Entreprenørskap er medlem i JA Worldwide, en verdensomspennende organisasjon.


Vår visjon

Blide barn jubler

Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.


Våre kjerneverdier

Elevbedrift - marshmallow challange

Framtid

 • Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida
 • Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping
 • Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global bærekraftig utvikling

Samspill

 • Lære barn og unge å samarbeide
 • Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv
 • Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Skaperglede

 • Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
 • Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier
 • Benytte «Lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet

32761168107 9f0a70bf53 k 2

Vårt formål

Vi jobber tett med utdanningssystemet, næringsliv og andre aktører for å:

 • Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
 • Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet
 • Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
 • Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
 • Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
 • Stimulere til samarbeid over landegrensene
 • Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

UEs bærekraftsmål

Gjennom de ulike programmene våre i skolen jobber Ungt Entreprenørskap med alle FNs bærekraftsmål. I tillegg støtter vi spesielt følgende mål:

U Es Baerekraftsmal

#4 God utdanning

UE skal i samarbeid med lærere og forelesere inspirere unge til å tenke nytt, til å skape verdier og til å fremme bærekraftig utvikling. Vi skal sikre at flere elever og studenter får praktisk erfaring med og bygger kompetanse i bærekraftig utvikling, entreprenøriell læring og innovasjon, og vi skal sikre relevans i våre programmer for yrkesfaglige utdanninger. Vi skal tilby kompetanse og treningsarenaer som bidrar til livsmestring og utvikling av robust ungdom, og vi skal påvirke slik at flere unge fullfører sin utdanning.


#8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

UE skal tilby programmer innen entreprenørskap, økonomiopplæring og jobbtrening som stimulerer til verdiskaping, anstendig arbeid og økonomisk vekst. Vi skal påvirke unge mennesker til å ta gode valg for egne liv, inkl. aktiv involvering i arbeidslivet. Vi ønsker å være pådriver for entreprenøriell undervisning i hele utdanningsløpet og bygge kompetanse for omstilling og utvikling av fremtidens arbeids- og næringsliv.


#11 Bærekraftige byer og samfunn

UE skal tilby programmer innen entreprenørskap og økonomiopplæring som omfatter bærekraft og bærekraftige valg for alle nivåer i skolen. Vi skal være et viktig virkemiddel for kompetansebygging om bærekraftige samfunn, vi skal bidra til verdiskaping i hele landet, identifisere muligheter lokalt og globalt, og gi unge kompetanse til å etablere og drive bærekraftige virksomheter.


#12 Ansvarlig forbruk og produksjon

UE skal gi elever og studenter informasjon og praktisk erfaring i bærekraftig utvikling og verdiskaping – og ansvarlig forbruk og produksjon - gjennom våre programmer.


#13 Stoppe klimaendringene

UE skal tilby programmer der klimaendringer og -tiltak har fokus for alle nivåer i skolen. Vi skal etablere samarbeid med partnere som kan styrke klimaendringsaspekter i programmene våre, og vi skal gi unge kompetanse og praktisk erfaring med å ta bærekraftige og klimavennlige valg.


#17 Samarbeid for å nå målene

UE skal være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids og næringsliv, også i arbeidet med å nå klimamålene.