Konkurransekriterier

Hvem kan delta?

Alle ungdomsbedrifter som er godkjent av Brønnøysundregistrene og UE Troms og Finnmark kan delta i fylkesmesterskapet. Fristen for påmelding og innsendling av konkurransemateriell er 7. mars kl. 23:59.

Hvem kan kvalifisere seg til NM og få NM-billett?

 • 1. plass Beste Ungdomsbedrift
 • 1. plass Beste Innovative Vare/Tjeneste
 • 1. plass Beste Yrkesfaglige Bedrift
 • I tillegg deles det inntil 2 wildcard til UBer under eller etter FM

Konkurranser

I år kan ungdomsbedrifter i Troms og Finnmark konkurrere innenfor ulike 17 kategorier.

Forhåndsjuryerte kategorier (1. - 6.) vurderes på innsendt materiell, og har ikke intervju:

1. Beste videopitch
2. Beste logo
3. Beste markedsføring
4. Beste kundeopplevelse på nett
5. Beste forretningsplan
6. Beste regnskap

Digitale intervju:
17.
Beste ungdomsbedrift (16. mars)

Juryeres under Fylkesmesterskapet:

7. Beste sosiale entreprenør
8.
Beste samarbeid med næringslivet
9.
Jord-Fjord-Bord prisen
10. Beste yrkesfaglige bedrift
11.
Bærekraftsprisen
12.
Beste innovative vare/tjeneste
13. Størst verdiskapingspotensial
14.
HR-prisen
15.
Beste utstilling/stand
16.
Lederskapsprisen
17. Beste ungdomsbedrift (besøk på stand)

HUSK: Hver bedrift kan melde seg på så mange kategorier de selv ønsker. Alt innsendt materiell (skriftlig dokumentasjon, video og bilder) kan brukes eksternt både av Ungt Entreprenørskap og våre samarbeidspartnere. Dersom det er elever som har reservert seg mot film og bilde, bør ikke disse bli eksponert i materiell som sendes inn. Det er mulig å reservere seg mot slik bruk i påmeldingsskjemaet 7. mars.

FMUB2 Streaming 2021 min

1. Beste videopitch

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Er videopitchen original/skiller den seg ut?
- Er det benyttet spesielle virkemidler/støtteverktøy som fungerer godt?
- Presenteres ungdomsbedriften på en god måte?
- Presenteres produktet på en god måte?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
A. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).

Juryen ser gjennom og vurderer innsendte videopitcher i forkant av FM. Juryen vil ikke legge vekt på teknisk kvalitet på bilde/lyd da det er store variasjoner i hva slags utstyr ungdomsbedriftene har tilgjengelig.

2. Beste logo

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Logoen illustrerer og forsterker bedriftens forretningsidé
- Logoen fungerer både i svart/hvitt og i farge
- Generelt inntrykk av logo

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Beste logo»
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Informasjon om kriteriene over.
- Logoen i ulike varianter. Forklar valg av symboler og skrifttype i logoen
- Informasjon om hvordan dere har brukt logoen for å markedsføre/profilere bedriften (legg gjerne inn bilder som illustrerer bruken).
- Hvis dere har brukt nettverket deres i utviklingen av logoen, må dere gjøre rede for hvem (hvilke bedrifter) som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet.

3. Beste markedsføring - I samarbeid med HERMES

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Hvem er kundene/målgruppen til ungdomsbedriften?
- Hvilke markedsføringsaktiviteter* har dere benyttet, og hvorfor valgte dere akkurat disse aktivitetene? (Aktivitetene må være gjennomført, ikke bare planlagt)
- Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører i prosessen, og hva bidro de med?

(*Eksempler på markedsaktiviteter kan være: sosiale medier, nettside, reklamefilm, redaksjonell omtale i media, personlig salg/oppsøkende virksomhet, kampanje, profilering på messer, reklame, brosjyre etc. Det er ikke meningen at ungdomsbedriften skal ha benyttet alle disse markedsaktivitetene, men at dere har en bevisst holdning til hva dere har valgt og hvorfor.)


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Beste markedsføring».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.
- Legg inn dokumentasjon på markedsaktivitetene* som er gjennomført. Dokumentasjon kan være URL-linker til hjemmeside, FB/Instagram, reklamefilm, oppslag i media, bilder etc.
- Legg gjerne inn markedsplan dersom dere har det.

4. Beste kundeopplevelse på nett - I samarbeid med Serit Tromsø

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Kommunikasjon: Løsningen profilerer bedriften og dens produkter til målgruppen på en god måte. Informasjonen er relevant for målgruppen. Det er enkelt å finne siden på nett.
- Brukervennlighet: Løsningen er ryddig og oversiktlig, og er enkel å navigere i. Nettsiden skaper et ønske hos målgruppen om flere besøk.
- Teknisk: Funksjonaliteten forbedrer brukeropplevelsen. Dersom løsningen inneholder nettbutikk er sikkerhet ved betaling og betalingsalternativ ivaretatt.

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:
- Navn på konkurransen «Beste kundeopplevelse på nett».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Ungdomsbedriftens web-adresse (URL).
- Informasjon om kriteriene over.
- Informasjon om hvem som er målgruppen for bedriften/produktet.

5. Beste forretningsmodell/-plan

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering og legge vekt på følgende kriterier:

- Har ungdomsbedriften forklart forretningsideen på en god måte?
- Kommer det tydelig frem hvem kundene (målgruppen) til ungdomsbedriften er?
- Kommer det tydelig frem hvilken verdi varen/tjenesten skaper for kunden?
- På hvilken måte kan elevene vise at ungdomsbedriften er økonomisk bærekraftig?
- Hvordan har elevene identifisert nettverk og partnere som kan hjelpe dem?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. Forretningsplanen (maks 12 A4 sider) i PDF-format som inneholder

- Navn på konkurransen «Beste forretningsmodell/-plan».

- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

- Kort beskrivelse av forretningsideen.

- Informasjon om kriteriene over.

6. Beste regnskap

Det må foreligge et regnskap for ungdomsbedriften, og juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Er resultatregnskap og balanserapport riktig?
 • Har ungdomsbedriften løpende (månedlig) avstemning av regnskap mot bankkonto, kundefordringer og leverandørgjeld?
 • Har ungdomsbedriften gode rutiner for å sikre dokumentasjon av økonomiske hendelser (inntekter, kostnader, andeler etc.)?
  • Er bilag tatt vare på og lagt ved bokføringen?
  • Er det system i bilagene, og er bilagene gyldige bilag?
 • Viser ungdomsbedriften god forståelse for økonomi og regnskap?
  • Kan bedriften gi ett eksempel på hvordan regnskapsføringen ble brukt som et styringsverktøy?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
A. Resultatregnskap og balanserapport.
B. En beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:
- Navn på konkurransen «Beste regnskap».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Informasjon om forretningsideen, samt en kort beskrivelse av driften.
- Informasjon om hva dere har lært av å føre regnskap.
- Informasjon om hvilket system dere har brukt for regnskapsførselen (excel-ark eller et digitalt regnskapssystem).

Balanserapporten, regnskap m/bilag og intervju danner hovedgrunnlaget i juryens vurdering. Regnskapsoppstillingen må minimum inneholde følgende: Resultat og balanse (eiendeler og gjeld og egenkapital).

Resultat

Beløp

Balanse

Beløp

Driftsinntekter

- driftskostnader

Eiendeler:

= Driftsresultat

Anleggsmidler

+ finansinntekter

Kontanter og bankinnskudd

= Årsoverskudd

Varelager

Sum omløpsmidler

Gjeld og egenkapital:

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Kortsiktig gjeld

Langsiktig gjeld

= Sum gjeld og egenkapital

7. Beste sosiale entreprenør - I samarbeid med LO

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse en klar definert sosial utfordring i samfunnet gjennom sin ungdomsbedrift. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Har bedriften en bestemt sosial utfordring som de ønsker å løse?
- Har bedriften en nyskapende løsning?
- Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til samfunnsmessig endring og fremtidig økonomisk overskudd?
- Viser elevene i bedriften entusiasme for sitt arbeid?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Beste sosiale entreprenør».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.

Juryen gjennomfører fysisk intervju med kandidatene

8. Beste samarbeid med næringslivet - I samarbeid med UIT Norges Arktiske Universitet

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Ungdomsbedriften har valgt mentor og andre samarbeidspartnere ut fra ungdomsbedriftens behov for å få tilført kompetanse, hjelp og nettverk.
- Ungdomsbedriften har hatt samarbeid med mentor og andre samarbeidspartnere gjennom skoleåret.
- Elevene kan reflektere over verdien av samarbeidet med mentor og samarbeidspartnere.

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Beste samarbeid med næringslivet».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.

Juryen gjennomfører fysisk intervju med kandidatene

9. Jord-fjord-bord-prisen - I samarbeid med Sametinget

Ungdomsbedrifter som jobber med forvaltning, foredling eller mattilberedning fra utdanningsprogrammene Naturbruk og Restaurant- og matfag kan delta i denne konkurransen. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Hvordan har arbeidsprosessen fram mot ferdig vare eller tjeneste foregått og hvordan har elevene tatt hensyn til kvalitet og bærekraft?

- Hvilket behov er det i markedet for varen/tjenesten i dag og i framtiden?

- Hvordan har ungdomsbedriften samarbeidet med arbeids- og næringsliv?

- På hvilken måte ivaretar ungdomsbedriften helse, miljø og sikkerhet for seg selv og sine kunder?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Jord-fjord-bord-prisen».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.
- Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.

Juryen gjennomfører fysisk intervju med kandidatene

10. Beste yrkesfaglige bedrift - I samarbeid med Repvåg Kraftlag

Ungdomsbedrifter fra alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan delta i denne konkurransen.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på utført arbeid i bedriften, og på bakgrunn av følgende kriterier:

- På hvilken måte holder ungdomsbedriftens vare/tjeneste en god kvalitet innenfor relevant fagområde?

-Har ungdomsbedriften kartlagt at det er behov i markedet for varen/tjenesten?

- Hvordan har produksjonen foregått fra idé til ferdig vare/tjeneste eller prototype/pilot?

-Hvordan er helse, miljø og sikkerhet i ungdomsbedriften ivaretatt?

- Formidler elevene yrkesstolthet og engasjement for eget fag?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «Beste yrkesfaglige bedrift».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.
- Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Juryen gjennomfører fysisk intervju med kandidatene

11. Bærekraftsprisen - I samarbeid med Remiks

Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift der selve forretningsideen er å løse en eller flere bærekraftsutfordringer. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- På hvilken måte løser varen eller tjenesten et bærekraftproblem?
- Hvilket behov er det i markedet for produktet?
- Hvordan er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer eller tjenester i samme marked?
- Hvordan forener bedriften lønnsomhet og bærekraft?
- Hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort? F.eks vurderinger og tiltak vedrørende produksjon, transport, avfallshåndtering, totalt miljøavtrykk og likestilling mfl.
- Hvor stor påvirkning tror dere ungdomsbedriften deres kan ha (eks. hvor mange personer og/eller hvilke næringer vil få nytte av varen eller tjenesten)?
- Hvilke av FNs bærekraftmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé?

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navnet på konkurransen: «Bærekraftprisen».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.
- Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Juryen gjennomfører fysisk intervju med kandidatene

12. Beste innovative vare/tjeneste - I samarbeid med Vår Energi

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- På hvilken måte er ungdomsbedriftens vare eller tjeneste innovativ?

- Hvordan kan dere bevise at kundene har behov for varen eller tjenesten? 

- Hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort?

-På hvilken måte har varen eller tjenesten kommet til praktisk bruk?  (Elevene må vise at varen/tjenesten enten er lansert i markedet eller at de har utviklet en fungerende prototyp/pilot som er testet* ut.)

- Hvordan vil varen/tjenesten skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?

(*Testing kan innebære: a) at varen/tjenestens funksjonalitet er utprøvd/fungerer, og/eller b) at det er dokumentert at varen/tjenesten oppfyller brukerens behov eller løser et problem og/eller c) at kundens betalingsvillighet er kartlagt)


Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:
A. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navnet på konkurransen: «Innovasjonsprisen».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.
- Legg gjerne inn skisse eller bilde av produktet.

Juryen gjennomfører fysisk intervju med kandidatene

13. Størst verdiskapningspotensial - I samarbeid med Varanger Kraft

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften, med høyt fokus på forretningsmodellen. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Hvem er kunden, og hvilken verdi skaper varen/tjenesten for kunden?

- Hva finnes av tilsvarende varer/tjenester på markedet og hvordan skiller ungdomsbedriftens vare/tjeneste seg ut?

- Tar bedriften hensyn til én eller flere bærekraftutfordringer? Og hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort?

- Er betalingsvillighet for varen/tjenesten sannsynliggjort? Er dette testet mot målgruppen? Er planlagte kostnader og forventede inntekter realistiske?   

- Er mulige partnere i verdikjeden som leverandører og distributører identifisert og kriterier for å velge dem etablert?

- Er risikoaspektene identifisert og håndterbare?

- Viser ledelsen nødvendig handlekraft og pågangsmot?

- Fremtidsutsikter: Hvilke planer har ungdomsbedriften lagt for ekspansjon? (eks. nye geografiske markeder, nye kundesegmenter og nye varer/tjenester) Er forretningsmodellen skalerbar? (Stiger inntektene relativt sett raskere enn de faste kostnadene ved økt volum? Eventuelt kan selskapet ekspandere ved å etablere seg flere steder?)

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «størst verdiskapningspotensial».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsidéen
- Informasjon om kriteriene over.
- Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Juryen gjennomfører fysisk intervju med kandidatene

14. HR-prisen - I samarbeid med Arva

Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motiverte og kompetente medarbeidere. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere elevene til å se sammenhengen mellom kompetanse, motivasjon, innsats og økonomisk resultat. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- I hvilken grad og hvordan har ungdomsbedriften har jobbet med kompetanseutvikling av sine medarbeidere?

- I hvilken grad kan elevene reflektere over hvordan teamet fungerte sammen og over de tiltak som eventuelt ble iverksatt for å bedre samarbeidet?

- Hvorfor mener elevene at ungdomsbedriften er det beste stedet å jobbe?

- Kan elevene gi eksempel på hvordan kompetanse, motivasjon, trivsel og innsats har påvirket eller vil påvirke bedriftens bærekraft og økonomiske resultat?   

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

A. En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «HR-Prisen».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsideen.
- Informasjon om kriteriene over.

Juryen gjennomfører fysisk intervju med kandidatene

15. Beste Utstilling/Stand - I samarbeid med Jekta Storsenter

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Er standen ryddig og har den en stoppeffekt som skaper oppmerksomhet?

- Klarer standen å informere tydelig hvilke varer/tjenester utstilleren tilbyr? Samsvarer disse hverandre.

- Blir besøkende raskt og hyggelig fulgt opp av de ansatte på standen? Yter de god service? (De ansatte har kundene i fokus og unngår å bruke mobiltelefon og å spise mat på standen.)

- Er det noen som utpeker seg som gode selgere og løfter opplevelsen på standen?


Det er ingen innlevering i forkant, juryen besøker alle stands under fylkesmessa.

16. Lederskapsprisen - I samarbeid med Næringsforeningen i Tromsøregionen

Alle daglige ledere i ungdomsbedrifter som konkurrerer i «Beste Ungdomsbedrift» deltar automatisk i konkurransen. Juryen gjennomfører individuelle interjuer med alle daglige ledere, og gjør en helhetsvurdering på bakgrunn av hvordan lederen har:

- Jobbet med nettverksbygging, og hvilke resultater dette har gitt for bedriften
- Arbeidet med motivasjon og støtte av de ansatte
- Handlet når teamet har støtt på utfordringer

Denne konkurransen krever ikke at man sender inn noe konkurransemateriell i forkant. Juryen bruker innsendt materiell fra konkurransen «Beste ungdomsbedrift» og gjennomfører fysisk intervju med kandidatene med noen utvalgte ledere.

17. Beste ungdomsbedrift - I samarbeid med Innovasjon Norge Arktis

Juryen har følgende arenaer hvor juryen «møter» ungdomsbedriften:

1) Skriftlig materiell: Dere sender inn en delårsrapport eller forretningsplan eller forretningsmodell – i forkant av FM.
Maks lengde er 10 A4-sider (inkl. forside og bakside). Delårsrapporten skal inneholde:

- Forside med ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.

- Første side med en kort oppsummering.

- Øvrige sider bør svare på kriteriene. Elevene skal beskrive hva de faktisk har gjort i løpet av UB-året, og eventuelt hvilke planer de har fremover.

- Resultatregnskap og balanserapport skal inngå i de 10 sidene.

2) Digitalt intervju: Digitalt intervju i forkant gjennomføres i perioden 16. mars. Ca. 10 minutter. UE sender ut nøyaktig dato og klokkeslett, samt Teams/Zoom-lenke. UE er moderator under møtet og slipper inn/ut elevene/ungdomsbedriftene. Juryen vil sitte klar.

3) Pitch på scene: Ungdomsbedriften holder en pitch på scene med publikum til stede på FM. Maks lengde er 2 minutter. Det er lov å benytte powerpoint, prezi, lyd, film etc.

4) Besøk på stand: Juryen besøker og har en samtale med ungdomsbedriften under utstillingen på FM.

Vurderingskriterier Beste UB

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften. Juryen vurderer ungdomsbedriften på bakgrunn av alle vurderingskriteriene:


1. På hvilken måte kan elevene vise at det er et behov og betalingsvillighet i markedet for ungdomsbedriftens vare/tjeneste?

2. Hvordan har varen/tjenesten kommet til praktisk bruk?

3. I hvilken grad klarer elevene å kommunisere hva som er innovativt/nyskapende ved deres bedrift, vare/tjeneste, forretningsmodell, produksjonsprosess/-metode, kommunikasjonsform, distribusjonsform, organisasjonsform eller marked?

4. På hvilken måte kan elevene vise at deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftmål og er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter i samme marked?

5. Hvilke markedsføringsaktiviteter har elevene gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor ble akkurat disse aktivitetene valgt (basert på kundeinnsikt)?

6. På hvilken måte har teamet den rette sammensetningen og erfaringen som kreves for å utvikle ungdomsbedriften og drive arbeidet fremover?

7. I hvilken grad har elevene samarbeidet med relevante aktører fra arbeids- og næringsliv, og har de klart å skape et nettverk som har hjulpet dem til å komme videre?

8. Hvordan vil ungdomsbedriften skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig sammenheng?

9. På hvilken måte viser elevene at de har god oversikt over økonomien og god forståelse av regnskapet i ungdomsbedriften?

10. I hvilken grad kan elevene reflektere over sitt eget læringsutbytte og hvilken kompetanse de har tilegnet seg ved å drive en ungdomsbedrift?

Hvor melder jeg meg på?

Godkjente ungdomsbedrifter i Troms og Finnmark kan finne informasjon om påmelding i menyen under "påmelding og bidrag". Lenke til påmeldingsskjema finner du også ved å klikke her.


Profileringsfotoprofilering Alta Tromsog Finnmarkfotograf TS Foto Design 1949
Ildri Jørgensen
Prosjektleder og ansvarlig høyere utdanning
Trine UETF 2021
Trine Hogseth
Rådgiver, VGS-ansvarlig Finnmark