UE ikon Familier 50px
1.-2. trinn

Våre familier

Hvordan fungerer familien og hvordan kan hver enkelt være med å bidra? De yngste skoleelevene får lære hvorfor familier må ta valg og prioritere.

UE ikon Lokalsamfunn 50px
4.-5. trinn

Vårt lokalsamfunn

Her lar vi elevene på en enkel måte gjøre seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. De får teste ut demokratiske spilleregler, forstå sammenheng mellom skatt og velferd, og samspillet mellom privat og offentlig aktivitet.

UE ikon Smart 50px
4.-7. trinn

Smart

Vi inviterer elevene til å utforske og lar de få jobbe med problemløsning ut fra egne valg og interesser. Her skal det avdekkes behov, utvikles ideer og løsninger skal realiseres, slik at andre kan nyttiggjøre seg dette.

UE ikon Jobbskygging 50px
8.-10. trinn

Jobbskygging

Usikker på utdanningsvalg? Bli kjent med et yrke ved å være med noen på jobben deres!

UE ikon Okonomi 50px
10. trinn

Økonomi og karrierevalg

Et program som gir elevene rom til å reflektere over mulige karriereveier, betydningen av å ta bevisste valg og hvordan valgene påvirker deres personlige økonomi.

UE ikon Elevbedrift 50px
Ungdomsskolen

Elevbedrift

Et program hvor elevene utvikler samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom etablering og drift av en Elevbedrift. Lærerne kobler arbeidet opp mot læringsmålene i ett eller flere fag i tillegg til tverrfaglige temaer.

UE ikon Ungdomsbedrift 50px
Videregående skole

Ungdomsbedrift

Elevene etablerer, driver og avvikler sine egne ungdomsbedrifter. Elevene søker kunnskap og forståelse i teorien, hos lærer, hos mentor og i lokalsamfunnet. Gjennom Ungdomsbedrift bygger elevene kompetanser som kreativitet, å ta initiativ, å ta ansvar, samarbeid og løse problemer.

Fugl
Videregående skole

ØkonoMIN

Gjennom ØkonoMIN vil elevene reflektere over betydningen av å ta bevisste økonomiske valg og hvordan valgene påvirker deres personlige økonomi og muligheten til en gang i fremtiden å kunne kjøpe sin egen bolig. Programmet skal hjelpe unge mennesker til å utvikle gode holdninger til forbruk, sparing og låneopptak.

UE ikon Studentbedrift 50px
Høyere utdanning

Studentbedrift

Dette student-aktive programmet bidrar til økt arbeidsrelevans i høyere utdanning . Studentene starter en bedrift, løser et reelt behov og vurderer gjennomførbarheten til deres ide. I tillegg får de kunnskap og praktisk erfaring med å ta initiativ, tenke kritisk og får verdifull erfaring med å samarbeide i team.

UE ikon Innovasjonscamp 50px
Alle nivå

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er en øvelse i kreativitet og nyskaping. Elevene og studentene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Innovasjonscamp benyttes ofte i oppstartsfasen av en Elev-, Ungdoms-, eller Studentbedrift.

Ikon Frontrunner
Høyere Utdanning

Frontrunner

Frontrunner - et intraprenørskapsprogram tar utgangspunkt i problemstillinger som ingen aktører kan løse alene og derfor fordrer prosesser på tvers av institusjoner, næringsaktører og fag/forskermiljøer. Studentene får erfaring med en godt gjennomtenkt innovasjonsprosess og lærer av erfaring ved å løse problemer i lag med andre studenter og arbeidsliv/næringsliv.

UE skole rosa
Høyere utdanning

Aktiviteter i lærerutdanningene

En verden i endring og nye læreplaner stiller også krav til at lærerutdanningene skal endre seg. Ungt Entreprenørskap tilbyr ulike aktiviteter og samarbeid med utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning.