Smart
4.-7. trinn

Smart

Vi inviterer elevene til å utforske og lar de få jobbe med problemløsning ut fra egne valg og interesser. Her skal det avdekkes behov, utvikles ideer og løsninger skal realiseres, slik at andre kan nyttiggjøre seg dette.

V re familier
1.-2. trinn

Våre familier

Hvordan fungerer familien og hvordan kan hver enkelt være med å bidra? De yngste skoleelevene får lære hvorfor familier må ta valg og prioritere.

V rt lokalsamfunn
4.-5. trinn

Vårt lokalsamfunn

Her lar vi elevene på en enkel måte gjøre seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. De får teste ut demokratiske spilleregler, forstå sammenheng mellom skatt og velferd, og samspillet mellom privat og offentlig aktivitet.

Jobbskygging
8.-10. trinn

Jobbskygging

Usikker på utdanningsvalg? Bli kjent med et yrke ved å være med noen på jobben deres!

Konomi og karrierevalg
10. trinn

Økonomi og karrierevalg

Et program som gir elevene rom til å reflektere over mulige karriereveier, betydningen av å ta bevisste valg og hvordan valgene påvirker deres personlige økonomi.

Elevbedrift
Ungdomsskolen

Elevbedrift

Et program hvor elevene utvikler samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom etablering og drift av en Elevbedrift. Lærerne kobler arbeidet opp mot læringsmålene i ett eller flere fag i tillegg til tverrfaglige temaer.

Sjef i eget liv
Videregående skole

Sjef i eget liv!

Målet er at elevene skal kunne kjøpe egen bolig en gang i framtiden. For å nå målet må elevene ha et bevisst forhold til egen økonomi og forstå verdien av langsiktig sparing. I programmet får elevene sette opp sitt personlige budsjett og reflektere over viktige økonomiske valg.

Ungdomsbedrift
Videregående skole

Ungdomsbedrift

Elevene etablerer, driver og avvikler sine egne ungdomsbedrifter. Elevene søker kunnskap og forståelse i teorien, hos lærer, hos mentor og i lokalsamfunnet. Gjennom Ungdomsbedrift bygger elevene kompetanser som kreativitet, å ta initiativ, å ta ansvar, samarbeid og løse problemer.

Studentbedrift
Høyere utdanning

Studentbedrift

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse om bedriftsetablering gjennom oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Programmet kan også tilpasses til å fokusere på kun enkelte faser eller områder som bidrar til å utvikle studentenes entreprenørielle ferdigheter.

Innovasjonscamp
Alle nivå

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er en øvelse i kreativitet og nyskaping. Elevene og studentene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Innovasjonscamp benyttes ofte i oppstartsfasen av en Elev-, Ungdoms-, eller Studentbedrift.

Icons made by Eucalyp from www.flaticon.com