14. Størst verdiskapningspotensial - I samarbeid med Varanger Kraft

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av ungdomsbedriften, med høyt fokus på forretningsmodellen. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

- Hvem er kunden, og hvilken verdi skaper varen/tjenesten for kunden?

- Hva finnes av tilsvarende varer/tjenester på markedet og hvordan skiller ungdomsbedriftens vare/tjeneste seg ut?

- Tar bedriften hensyn til én eller flere bærekraftutfordringer? Og hvilke bærekraftige vurderinger har bedriften gjort?

- Er betalingsvillighet for varen/tjenesten sannsynliggjort? Er dette testet mot målgruppen? Er planlagte kostnader og forventede inntekter realistiske?   

- Er mulige partnere i verdikjeden som leverandører og distributører identifisert og kriterier for å velge dem etablert?

- Er risikoaspektene identifisert og håndterbare?

- Viser ledelsen nødvendig handlekraft og pågangsmot?

- Fremtidsutsikter: Hvilke planer har ungdomsbedriften lagt for ekspansjon? (eks. nye geografiske markeder, nye kundesegmenter og nye varer/tjenester) Er forretningsmodellen skalerbar? (Stiger inntektene relativt sett raskere enn de faste kostnadene ved økt volum? Eventuelt kan selskapet ekspandere ved å etablere seg flere steder?)

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

- Navn på konkurransen «størst verdiskapningspotensial».
- Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
- Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
- Kort beskrivelse av forretningsidéen
- Informasjon om kriteriene over.
- Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Juryen gjennomfører fysisk intervju med kandidatene

Varanger Kraft