Beste ungdomsbedrift

Juryen har følgende arenaer hvor juryen «møter» ungdomsbedriften:

 • Skriftlig materiell: Dere sender inn en delårsrapport eller forretningsplan eller forretningsmodell - Maks lengde er 12 A4-sider (inkl. forside og bakside).
 • Videopitch: Maks lengde er 2 minutter.
 • Samtale på utstilling: Juryen besøker og har en samtale med ungdomsbedriften under utstillingen på FM.
 • Intervju med jury under mesterskapet.

Vurderingskriterier

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering, og vurdere ungdomsbedriften på bakgrunn av fem vurderingskriterier: (Vurderingskriteriene vektes likt.)

Verdiskaping (vektes 20%)

 • Elevene kan reflektere over hvordan ungdomsbedriften bidrar til verdiskaping i en sosial, kulturell og/eller økonomisk sammenheng i dag og i fremtiden.
 • Elevene kan vise at det er behov i markedet for produktet, kan sannsynliggjøre at det er betalingsvillighet for produktet, og at planlagte kostnader og forventede inntekter er realistiske.
 • Elevene kan vurdere i hvilken grad deres ungdomsbedrift og produkt er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter og produkter i samme marked.
 • Elevene har god oversikt over regnskapet i ungdomsbedriften og har forståelse av hvordan ungdomsbedriften kan bli lønnsom.

Erfaringslæring (vektes 20%)

 • Elevene viser kunnskap om og forståelse for hvordan en ungdomsbedrift fungerer.
 • Elevene kan reflektere over egne erfaringer og vise hva de har lært.
 • Elevene kan vise hvordan deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftmål.

Kreativitet og innovasjon (vektes 20%)

 • Elevene har kunnskap om kreativitets- og innovasjonsprosesser i arbeidet med Ungdomsbedrift.
 • Elevene kan kommunisere med ulike virkemidler hva som er innovativt/nyskapende ved deres produkt, bedrift, forretningsmodell, markedsføring etc.
 • Elevene kan forklare hva som gjør at ungdomsbedriften skiller seg ut i markedet.

Samarbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å jobbe i et team og bevissthet om hvordan medarbeidernes kompetanse, motivasjon og innsats påvirker ungdomsbedriftens resultater.
 • Elevene utviser stolthet og engasjement for egen ungdomsbedrift.
 • Elevene har erfaring med å samarbeide med lokalt arbeids- og næringsliv, og kan trekke inn nettverk (eks. fagpersoner, mentorer) for å løse oppgaver i ungdomsbedriften.

Tverrfaglig arbeid (vektes 20%)

 • Elevene har erfaring med å benytte kunnskap fra flere fagområder.
 • Elevene kan reflektere over verdien av ulik fagkunnskap gjennom arbeidet med Ungdomsbedrift.

Materiell som skal sendes inn i forkant

Ungdomsbedriften må i forkant sende inn:

 1. En videopitch der dere presenterer ungdomsbedriften og produktet deres (maks 2 minutter).
 2. Et bilde av de ansatte i ungdomsbedriften. Gjerne også ett bilde/skisse av produktet.
 3. Skriftlig materiell. Dere skal enten levere delårsrapport eller forretningsplan eller forretningsmodell (PDF-format).

Delårsrapport/forretningsplan/forretningsmodell

Delårsrapporten/forretningsplanen/forretningsmodellen skal samlet ikke overstige 12 A4 sider (inkludert forside, bakside og vedlegg).

For gode eksempler på Delårsrapport og forretningsplan/modell les her:

https://ungdomsbedrift.no/UEUB/Utvikling-drift/Forretningsmodell-Forretningsplan

https://ungdomsbedrift.no/UEUB/Utvikling-drift/Delaarsrapport

Delårsrapporten/forretningsplanen/forretningsmodellen skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og mentors arbeidsplass.
 • Kort oppsummering.
 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse.
 • Øvrig valgfritt innhold.

Regnskapsoppstillingen skal inneholde følgende:

Resultat

Beløp

Balanse

Beløp

Driftsinntekter

- driftskostnader

Eiendeler:

= Driftsresultat

Anleggsmidler

+ finansinntekter

Kontanter og bankinnskudd

= Årsoverskudd

Varelager

Sum omløpsmidler

Gjeld og egenkapital:

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Kortsiktig gjeld

Langsiktig gjeld

Sum gjeld og egenkapital