ØkonoMIN

Videregående skole
Okonomin logo

ØkonoMIN gir elevene grunnleggende kompetanse i personlig økonomi. Elevene setter opp sine egne personlige budsjetter i en kalkulator hvor målet er at de skal kjøpe egen bolig. De starter med å velge yrke og årslønn. Underveis må de ta bevisste valg om forbruk, sparing, lån og egen livsstil. Budsjettet skal gå i balanse slik at drømmen om egen bolig er oppnåelig innen rimelig tid. Det er lagt opp til samtale og refleksjon i plenum om ulike temaer.

Resultat

Når elevene har fylt ut sine budsjetter, får hver elev en tilbakemelding om hvorvidt budsjettet går i balanse, om hvor i budsjettet hen er over forventet forbruk, og hvor mange år det vil ta før hen har spart opp nok egenkapital til å kjøpe egen bolig. Eleven har mulighet til å gå tilbake i sitt budsjett for å gjøre justeringer dersom boligdrømmen er langt unna.


Forankring i læreplanverket

ØkonoMIN er forankret i Overordnet del av læreplanverket der programmet er koblet til det tverrfaglige temaet “Folkehelse og livsmestring":

 • «Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte. (...) Aktuelle områder innenfor temaet er (...) forbruk og personlig økonomi.» (Kap. 2.5.1 Overordnet del)

ØkonoMIN knyttes opp til kompetansemål i Samfunnskunnskap og Matematikk:

 • Samfunnskunnskap: "Eleven skal kunne drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet"
 • Matematikk: "Eleven skal kunne vurdere val knytte til personleg økonomi og reflektere over konsekvensar av å ta opp lån og å bruke kredittkort"

Rammebetingelser

 • ØkonoMIN gjennomføres over to skoletimer av en ekstern veileder (gjerne fra bank/finans)

 • Anbefalt gjennomført i én gruppe på 15-30 elever

 • Hver elev må ha PC, nettbrett eller smarttelefon (anbefaler PC)

 • Lærer er til stede og sørger for klasseledelse

 • Veileder leder elevene gjennom programmet ved hjelp av en PPT

Materiell

 • Kalkulator til elevene
 • Standardisert Presentasjon som veileder får av sin UE-kontaktperson
 • Guide som veileder får av sin UE-kontaktperson

Ønsker du å vite mer om ØkonoMIN?

Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

Programforespørsel