Elevbedrift

Ungdomsskolen
"99% av elevbedriftslærere anbefaler Elevbedrift til andre lærere!"
Lærerevaluering 2023

Elevbedrift er et program hvor elevene utvikler samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom etablering og drift av en Elevbedrift. Lærerne kobler arbeidet opp mot læringsmålene i ett eller flere fag i tillegg til tverrfaglige temaer.


Praktisk og variert læringsmetode

Elevene utvikler sine elevbedrifter med utgangspunkt i egne interesser og får erfaring med å utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevene får gjennom arbeidet erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. Gjennom arbeidet må de benytte ulike fag og kompetanser for å lykkes i egen bedrift, og de må samarbeide internt i elevgruppen og med lokalsamfunnet.

Ansatte i Ungt Entreprenørskap i hele Norge står klar med å bistå skoler og lærere i arbeidet med Elevbedrift. Vi kommer til din skole om skolen ønsker å starte med Elevbedrift.

Lenke til elevmateriell: www.elevbedrift.no

Skolen kan velge tema for elevbedriftsarbeidet ut fra hvilke faglige tema som skal integreres og hvor mye tid som settes av til Elevbedrift. Forrige skoleår gjennomførte 18.000 elever Elevbedrift fordelt på ca 4000 unike elevbedrifter. Dette utgjør 27% av et elevkull i Norge. Bli inspirert av filmen om Rett i dass Elevbedrift.


Forankring i læreplanverket

Elevbedrift er forankret i læreplanverket og blir alltid koblet opp mot kjerneverdier, tverrfaglige tema og kompetansemålene i ett eller flere fag. Det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling er spesielt aktuelt og er ofte et tema som engasjerer elevene, skolen og samfunnet. Livsmestring blir også vektlagt gjennom tematikk rundt samarbeid, samarbeidsavtaler og bevisthet om at ulike interesser og ferdigheter i er en ressurs når alle blir inkludert. Det handler om å legge tilrette for inkludering, motivasjon og mestring for alle elever.

I Elevbedrift blir elevene utfordret gjennom å måtte ta initiativ, jobbe kreativit og samarbeide internt i elevbedriften, med kunder og med lokalt næringsliv. Dette er viktige kompetanser for framtiden som er etterspurt fra arbeids- og næringsliv.
Mer om Elevbedrift og Fagfornyelsen.

"Elevene får mulighet til å jobbe praktisk med noe de selv tar initiativ til og styrer. Det skjer mye læring, både sosialt og faglig. Det er i tillegg morsomt for meg som lærer å ta del i kreative prosesser sammen med elevene.."
Elevbedriftslærer, lærerevaluering 2023

Organisering

Elevbedrift er et fleksibelt program som kan organiseres på svært ulike måter, og med ulikt omfang.

Ofte knyttes arbeidet i Elevbedrift opp mot tema, f.eks bærekraftig utvikling, sosialt entreprenørskap, sunn mat eller opp mot ressurser i lokalsamfunnet.

Ønsker du å vite mer om Elevbedrift?

Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

Programforespørsel