Elevbedrift

Ungdomsskolen
"98% av elevbedriftslærere anbefaler Elevbedrift til andre lærere!"
Lærerevaluering 2020

Elevbedrift er et program hvor elevene utvikler samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom etablering og drift av en Elevbedrift. Lærerne kobler arbeidet opp mot læringsmålene i ett eller flere fag i tillegg til tverrfaglige temaer.


Elevene utvikler sine elevbedrifter med utgangspunkt i egne interesser og får erfaring med å utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevene får gjennom arbeidet erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. Ansatte i Ungt Entreprenørskap i hele Norge står klar med å bistå skoler og lærere i arbeidet med Elevbedrift. Vi kommer til din skole om skolen ønsker å starte med Elevbedrift.

Lenke til elevmateriell: www.elevbedrift.no

Heat a heart EB Akershus web

Skolen kan velge tema for elevbedriftsarbeidet ut fra hvilke faglige tema som skal integreres og hvor mye tid som settes av til Elevbedrift. Hvert år gjennomfører 17.000 elever Elevbedrift fordelt på ca 3000 unike elevbedrifter. Dette utgjør 26% av elevene i Norge.

Forankring i læreplanverket

Elevbedrift er forankret i det nye læreplanverket, fagfornyelsen, og blir alltid koblet opp mot kjerneverdier, tverrfaglige tema og kompetansemålene i ett eller flere fag. Det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling er spesielt aktuelt og er ofte et tema som engasjerer elevene, skolen og samfunnet.

I Elevbedrift blir elevene utfordret gjennom å måtte ta initiativ, jobbe kreativit og samarbeide internt i elevbedriften, med kunder og med lokalt næringsliv. Dette er viktige kompetanser for framtiden som er etterspurt fra arbeids- og næringsliv.

"Læringen som elevene får gjennom Elevbedrift er en viktig del av utrustningen for elevenes (og Norges!) fremtid!"
Elevbedriftslærer, lærerevaluering 2019

Organisering

Elevbedrift er et fleksibelt program som kan organiseres på svært ulike måter, og med ulikt omfang.

  • Tverrfaglig organisering
  • Utdanningsvalg
  • Valgfag
  • Arbeidslivsfag
  • Tilpassa opplæring
  • Temabasert knyttet til fag. F.eks naturfag, mat og helse, engelsk, norsk osv.

Ofte knyttes arbeidet i Elevbedrift opp mot tema, f.eks bærekraftig utvikling, sosialt entreprenørskap, sunn mat eller opp mot ressurser i lokalsamfunnet.

Ønsker du å vite mer om Elevbedrift?

Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.