Aktiviteter i lærerutdanningene

Høyere utdanning

Gjennom mange år har Ungt Entreprenørskap hatt aktiviteter på ulike lærerutdanninger; grunnskolelærerutdanning, fag- og yrkesfaglærerutdanning, PPU, lektor og LUPE. Både fagansvarlige ved institusjonene, praksislærere og studentene selv melder tilbake om at UEs aktiviteter gir studentene økt forståelse for læreryrket og større grad av mestring for den enkelte student – og at det gir et verdifullt og relevant bidrag til studentenes "verktøykasse" og til praksisperioden. Aller best effekt har vi der aktivitetene er organisert gjennom en langvarig, gjensidig forpliktende avtale mellom UE og institusjonen.

Fyll ut kontaktskjemaet nederst på siden dersom du er nysgjerrig på å høre mer om et mulig samarbeid!

Eksempler på aktiviteter i lærerutdanningen kan være:

  • Kortere workshop/ informasjonsøkter
  • Kursdager i entreprenørskap som metode og aktuelt UE-program
  • Utprøving av programaktivitet i praksisperiode
  • Innovasjonscamp med relevant tema

Alle aktiviteter er preget av praktisk og virkelighetsnær læring med fokus på studentaktivitet, tverrfaglighet, kreativitet og samarbeid.

"Denne praksisen har bidratt til å utvide verktøykassa mi, og gitt meg flere verktøy til måter man kan gjennomføre undervisning på."
Grunnskolelærerstudent, Høgskolen i Østfold

Eksempel: Entreprenørskap ved GLU - HiØ
Ved grunnskolelærerutdanningen i Østfold er entreprenørskap lagt inn som del av et obligatorisk emne for 4. årsstudentene. Etter kursing med Ungt Entreprenørskap skal de selv gjennomføre entreprenørskapsaktivitet gjennom to dagers praksis i grunnskolen. Se filmen her!

Eksempel: Entreprenørskap ved PPU-Y UiA
Ved PPU-Y i Agder gjennomfører studentene en kursdag med Ungt Entreprenørskap, der de også skal jobbe med en praktisk oppgave. I andre semester har studentene en praksisdag under Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter, der de får møte elever og elever som driver entreprenørskap i praksis!


Nysgjerrig? Ta kontakt!

Ønsker du å vite mer om Aktiviteter i lærerutdanningene?

Legg igjen kontaktinformasjon, så tar vi kontakt med deg.

Programforespørsel