Tilbud for grunnskolen 23/24 - Møre og Romsdal

Alle våre program er gratis for kommuner som har inngått avtale med Ungt Entreprenørskap. Bestilling av program, materiell og kurs gjøre via entreprenørskapsansvarlig på din skole/din kommune.

For spørsmål, ta kontakt med våre rådgivere for grunnskolen.

Barneskole

SMART (5.-7.trinn)

SMART er et ideverksted hvor elevene utfordres til å utvikle nye løsninger på problemer som finnes i deres eget nærmiljø. Programmet går over 3-5 dager. Vi tilbyr SMART med ulike tema, f.eks. SMART sjømat (foreløpig Sunnmøre), hverdagsSMART, SMART ReMidt, i samarbeid med ReMidt (Nordmøre). Flere tema kan komme til.

Gjennom ulike faser skal elevene kartlegge ulike utfordringer i eget lokalmiljø, velge seg en utfordring de vil jobbe med. Underveis må de gjøre undersøkelser, søke kunnskap og tenke kreativt. De ulike fasene elevene skal gjennom er:

Fase 1 – Idejakt: Ved bruk av kreative øvelser jakter elevene etter gode problemstillinger ut fra hva de selv finner inspirerende og interessant. Elevene jobber med å bearbeide og utvikle løsninger på problemstillingene i grupper.

Fase 2 Prototype: Elevene bygger en modell/prototype av løsningen sin.

Fase 3 Presentasjon: Gruppene presenterer sine SMARTe løsninger og hvordan dette løser et problem.

Refleksjon: Refleksjon over hva gruppene har lært og hva løsningene har gitt av verdi og nytte.

SMART20 Eidsdal

Nettsidebilde Vart lokalsamfunn

Vårt lokalsamfunn (4.-5.trinn)

Her får elevene på en enkel måte gjøre seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. De får teste ut demokratiske spilleregler, forstå sammenhengen mellom skatt og velferd og samspillet mellom privat og offentlig aktivitet. Gjennomføres i samarbeid med veileder fra lokalsamfunnet.


Nettsidebilde Vare familier

Våre familier (1.-2.trinn)

Hva er en familie og hva gjør medlemmene i familien? Gjennom lek og meningsfylt læring får barna erfare at familiene må ta valg og får se nødvendigheten av prioriteringer. De får prøve seg som ”innkjøpere” og må reflektere rundt hvordan man bruker pengene man tjener.


Ungdomsskole

Elevbedrift (8.-10.klasse)

Elevbedrift er et pedagogisk program der elevene får starte, drive og avvikle sin egen bedrift. Skolens lærere og andre samarbeidspartnere er veiledere for elevene. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer basert på kunnskap om lokale ressurser. Gjennom arbeidet med bedriften får elevene trene på hvordan samarbeide for å nå et felles mål, de får utfolde kreativiteten og øve på å ta initiativ.

Elevbedrift er et fleksibelt program som kan organiseres på svært ulike måter, og med ulikt omfang. Elevbedrift organiseres tverrfaglig eller i enkeltfag, alt fra 2 uker til et helt skoleår.

Les mer om elevbedriftstilbudet i Møre og Romsdal

I april arrangerte vi historiens første Regionsmesterskap i elevbedrift på Nordmøre, Sunnmøre og i Romsdal! Her fikk elever fra hele fylket vise frem bedriftene de har jobbet med gjennom skoleåret. Vi ser allerede frem til neste års begivenheter! Om du har lyst til å ta del i dette sammen med klassen - ta kontakt med oss, så ser vi på hvordan du kan benytte elevbedrift-metoden i ditt fag!

EB Vatne

Innovasjonscamp (8.-10.klasse)

Innovasjonscamp er et program med fokus på kreativitet, skaperglede og nyskaping. Det er en idékonkonkurranse hvor elevene får et reelt oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene foran en jury. Innovasjonscamp er et fantastisk program for kreativitet og skaperglede. Arrangeres i samarbeid med den enkelte kommune.

Innovasjonscamp 2018 2

Økonomi og karrierevalg (9.-10.trinn)

Økonomi og karrierevalg er et program som hjelper elevene til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke. Elevene får erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi. Det veksles mellom digitale og analoge virkemidler. Programmet er nettbasert og kan brukes på mobil, pc eller iPad.

UE Møre og Romsdal samarbeider med Sparebanken Møre om gjennomføringen av Økonomi og karrierevalg. Programmet består av 4 økter, som hver varer ca. 45-60 minutter.Okonomi og karrierevalg mobil

Jobbskygging (8.-10.klasse)

Med jobbskygging finner du oppgaver som passer godt som et supplement i faget utdanningsvalg. Gjennom gode forberedelser, møter med arbeidslivet og rom for refleksjon i etterkant får elevene økt kompetanse og mulighet til å gjøre reflekterte valg for egen framtid. Det er laget egne øvelser og aktiviteter for hvert trinn på ungdomsskolen som gradvis gjør elevene mer bevisst på valg de gjør etter 10.-trinn.

Bilde 2 jobbskygging8

Kontaktpersoner for grunnskolen:

Portrett Anne
Anne Hukkelberg
Rådgiver grunnskole Nordmøre og Romsdal
Microsoft Teams image 12
Jannike Veiberg
Rådgiver grunnskole Sunnmøre