Årsmelding 2023: Vestfold og Telemark

Uevtmalaga
Aih

Daglig leder har ordet

Året 2023 vil trolig gå inn i historiebøkene hvor entreprenørskap i utdanning som metode ble «stuerent». Hele 22 280 elevtreff i Vestfold og Telemark røper en et stort engasjement for metoden, - et høyere tall enn både før pandemi og sammenslåing av Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark.

Praktiske og virkelighetsnære skolehverdager
Stadig flere kommuner har tatt og tar kontakt med UE for å gjøre helhetlige planer for enda mer praktiske og virkelighetsnære skolehverdager. Nøkkelen for engasjementet er de tette koplingene skole og øvrig arbeidsliv der de unge blir utfordret på reelle problemstillinger. Denne brobyggerrollen stortrives UE med å ha og ta. Fylkeskommunen er også opptatt av entreprenørskap i utdanning gjennom deres «Strategi for entreprenørskap i videregående opplæring og fagskolen i Vestfold og Telemark» og innleder med:

«De siste tiårene har vi sett en økende erkjennelse av at det er viktig
å utvikle og ta i bruk hele befolkningens kreativitet og skaperkraft for at vi skal øke verdiskapningen i samfunnet og livskvaliteten til den enkelte. Denne erkjennelsen ser vi også fotavtrykk av i lover og læreplaner i hele grunnopplæringen. Fagfornyelsen fremhever, både i grunnskolen og i videregående opplæring, betydningen av å utvikle ferdigheter hos elever som i stor grad samsvarer med det å utvikle innovasjons- og entreprenørskapskompetanse".

Entreprenørskap i sterk VXT i Vestfold og Telemark
Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark ble slått sammen 1.1.2020. Etter to års «pandemi-stresstesting» var spenningen stor hvilke aktivitetstall vi sammen med fantastiske lærere, dedikert lokalt næringsliv og de helt rå ungdommene maktet å skape i 2022, et «nesten normalår» (om vi ser bort i fra covid-restriksjoner i begynnelsen av året og skolestreik ved skolestart).

..og hold dere fast; hele 22 280 registrerte elevtreff ble resultatet. Faktisk langt høyere enn om vi slår sammen de aktivitetstall UE Vestfold og UE Telemark oppnådde i normalåret 2019.
Med dette kan vi fastslå at, i tillegg til at skolene lettere benytter UE sine program og tjenester, har sammenslåingen ikke bare har gitt oss en mer robust og kraftfull organisasjon, - men også helt konkrete resultater i form av at enda flere barn, unge og studenter har fått muligheten for entreprenørskapsaktiviteter i utdanning.


Økning i de viktige bedriftsprogrammene
Det å utvikle innovasjons- og entreprenørskapskompetanse krever at de unge faktisk får prøvd seg i å finne en god idé, etablert og drevet en ordentlig bedrift, - sammen med andre. På denne måten vil de få helt praktiske erfaringer av sine suksesser og feil. Alt i trygge og gode læringsomgivelser.
Våre bedriftsprogrammer SMART, Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift er alle program der de unge nettopp blir utfordret på praktiske egenskaper og generiske ferdigheter som kreativitet, gjennomføringsevne, selvtillit, samarbeidsevne, å ta ansvar og initiativ og deres evne til problemløsning.

Hele 1412 niendeklassinger i Vestfold og Telemark har skapt sine egne elevbedrifter, en økning på nær 400 fra 2019 tallene og nær 1000 elevers økning siden 2021.

Hva gjelder Ungdomsbedrift (UB) så har 913 vgs elever skapt sine egne bedrifter igjennom et skoleår, hvor de i gjennomsnitt bruker 227 timer til UB-jobbing (UB-lærerevaluering 2022). Vi har forskning som sier at det ved UB arbeid skjer læring ved 100 timer eller mer (Østlandsforskning). Det er også verdt å legge merke til at i det høye totaltimetallet har elevene selv benyttet 1,5 timer av sin fritid pr uke (UB-lærerevaluering 2022).
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) hadde i 2022 128 studenter som tok sin bacheloroppgave som Studentbedrift. Det er en dobling av 2019 som telte 57 studenter.
Siden oppstart av SB ved USN i 2004 har de plukket med seg et høyt antall NM-priser og er det universitetet med totalt flest priser og EM deltakelser.

Den aller største veksten har vi hatt i SMART. Her økte antall deltakende syvendeklassinger med hele 1000, fra 568 i 2021 til 1568 elever i 2022. Det er for øvrig også en snau dobling av 2019 tallet på 929.

Entreprenørskap som pedagogisk metode
Ungt Entreprenørskap må ofte argumentere for bruken av våre praktiske metoder inn i utdanning, da lærere og ledere så klart er svært opptatt, med rette, at de unge når de kompetansemål som er satt i læringsplanene for de ulike fagene. Vårt beste argument er så klart at entreprenørielle metoder ikke er «i tillegg til», men «i stedet for». Skoleeier Vestfold og Telemark fylkeskommune beskriver selv entreprenørskap som pedagogisk metode i deres entreprenørskapsstrategi:

«brukes i et mangfold av sammenhenger for å nå kompetansemål i læreplanene i alle fag. Den har mange likhetstrekk med andre pedagogiske tilnærminger med lang tradisjon i skolen, som for eksempel problembasert læring og prosjektarbeid, men har likevel noen unike kjennetegn: vektlegging av å se muligheter, arbeide innovativt og vise en viss risikovilje (Lackéus, 2015). De to siste store reformene i grunnopplæringen, kunnskapsløftet og fagfornyelsen, har lagt stor vekt på å utvikle de ferdighetene som er sentrale deler av innovasjons- og entreprenørskapskompetansen. Det er derfor sannsynlig at entreprenørskap som pedagogisk metode aldri har vært så hyppig brukt som den er i dag. Vi er i startfasen av innføringen av læreplanverket knyttet til fagfornyelsen og kan trolig forvente enda mer bruk av entreprenørskaps- metodikk i løpet av strategiperioden».


I disse tider snakker alle om det nye samtaleverktøyet ChatGPT, som spytter ut svar på nesten hvilket som helst spørsmål. Ungt Entreprenørskap er alltid nysgjerrig på nyvinninger og ny teknologi og spurte så klart ChatGPT om mulige argumenter for å inkludere entreprenørielle metoder i utdanningen. ChatGPT svarte:

 1. Entreprenørielle metoder kan bidra til å øke studentenes innovasjonsevne og kreativitet. De lærer å tenke utenfor boksen og finne løsninger på problemer på en nytenkende måte.
 2. De kan bidra til å styrke studentenes selvtillit og selvstendighet. De lærer å ta initiativ og ansvar for egne ideer og prosjekter, noe som kan være en god forberedelse på arbeidslivet.
 3. Entreprenørielle metoder kan bidra til å øke studentenes motivasjon og engasjement. Når studentene får muligheten til å jobbe med egne ideer og prosjekter, kan de bli mer motivert og engasjert i læringen.
 4. De kan bidra til å styrke studentenes samarbeidsevne og kommunikasjonsevne. Entreprenørielle metoder innebærer ofte samarbeid med andre, noe som kan bidra til å øke studentenes evne til å samarbeide og kommunisere med andre.
 5. Entreprenørielle metoder kan bidra til å øke studentenes evne til å håndtere usikkerhet og risiko. De lærer å tåle å feile og å lære av feilene sine, noe som kan være en god forberedelse på arbeidslivet hvor det ofte er usikkerhet og risiko involvert
 1. Entreprenørielle metoder gir elever og studenter erfaring i at de kan være med å påvirke samfunnet de bor i.

Det er alltid en god syretest å forespørre andre om gode argumenter. Vi synes både Vestfold og Telemark fylkeskommune og faktisk også det omdiskuterte ChatGPT har gode argumenter for å inkludere entreprenørielle metoder inn i utdanningen. Våre 2022 aktivitetstall tyder på at Vestfold og Telemarksskoler og universitet er av samme oppfatning.

Entreprenørskapsmetoder i utdanningsløpet i Vestfold og Telemark er med andre ord i sterk VXT.

Ann-Iren Haugen,

Daglig leder


Årsmelding 2022

Ungt Entreprenørskap er en ideell landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Ungt Entreprenørskap består av en nasjonal enhet (Ungt Entreprenørskap Norge) og 11 selvstendige fylkesorganisasjoner. Nasjonal enhet har ansvaret for strategi, de pedagogiske programmene og for kontakt med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket. Fylkesorganisasjonene jobber ut mot skolene og lokalt arbeids- og næringsliv. De har egne styrer og selv ansvar for finansieringen lokalt.

Ungt Entreprenørskap Norge (UEN) ble etablert 21. oktober 1997. Gjennom den europeiske organisasjonen JA Europe samarbeider vi nært med søsterorganisasjoner i 38 land i Europa. Ungt Entreprenørskap er medlem i JA Worldwide, en verdensomspennende organisasjon.


Ungt Entreprenørskap Telemark ble etablert i 1999 etter en toårsperiode som prosjekt.

Ungt Entreprenørskap Vestfold ble etablert i 2001.

Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark ble etablert 1.1.2020.


Våre programmer gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv. På denne måten bygger vi bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene. Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv.

Vi har programmer fra grunnskole til høyre utdanning innen områdene entreprenørskap, jobbtrening og personlig økonomi.

Virksomhetens art

Organisasjonen virksomhet er å arbeide for entreprenørskap i opplæring og utdanning på alle nivå i skoleverket i Vestfold og Telemark. UEVT har kontorer på Klosterøya i Skien og på Gründeriet i Sandefjord. Ungt Entreprenørskap sin visjon er å inspirere de unge til å tenke nytt og skape verdier.

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier

FRAMTID:

 • gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet
 • inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng
 • stimulere til samarbeid over landegrensene

SAMSPILL:

 • fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
 • styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene

SKAPERGLEDE:

 • utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
 • gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet

Samarbeidspartnere

Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark har samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor.

De største offentlige inntektskildene er skole-eierne Vestfold og Telemark fylkeskommune, kommuneavtaler, midler fra Nærings- og Fiskeridepartementet samt Universitetet i Sørøst-Norge. De største private samarbeidspartnerne er Sparebanken Sør, Skagerak Energi, Statens Vegvesen, DNB, Green Mountain, Dyrskun, Larvikbanken, Nordea og Andebu Sparebank.

Årsmøte 2022

Årsmøtet blir avviklet torsdag 20. april 2023 på Klosterøya.

Saksliste:

Sak 1 Konstituering

Sak 2 Årsberetning og regnskap for 2022

Sak 3 Godkjenning av budsjett for 2023
Sak 4 Medlemskontingent

Sak 5 Valg

Sak 6 Eventuelt

Styremøter 2022

Det har vært avholdt 7 styremøter i UEVT, hvorav 2 pr epost, totalt 40 saker har blitt behandlet.

Ansatte i Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark i 2022

Herman Stenbakk, 100% lærling. Oppstart 9. august 2021, ferdig med lærlingtid 30.6.22.

Lars Tjøgersen Bulien, 100% Teamleder grunnskole VT, ungdomsskole Telemark frem til 7. oktober -22.

Ingrid Skjold Skaugerud, 100% vgs fra 1. august (fødselspermisjon frem til juli)

Cathrine Kvitberg, 100% fødselsvikariat fra 9. aug 2021 med forlengelse til 30.6.23, barneskole Vestfold og Telemark

Henriette Markussen, prosjektansatt 100% ungdomsskole region Vestfold, fast ansatt som teamleder grunnskole fra 1. juli 2022.

Nina Molteberg, 100 % vgs

Frida Ditlefsen, 100% vgs, teamleder vgs fra 1.5.22

Victoria Fiskebekk, 100% prosjektansatt, grunnskole frem til 30.6.23

Linda Skjelbred, 100% høyere utdanning region Buskerud, Vestfold og Telemark

Bettina Abrahamsrud, 100% nestleder og utvikl. ansvarlig, tilbake fra fødselspermisjon fra 1.3.22.

Steffen Steffensen, 100% fødselsvikariat fra august 2021 til 1.3.22.

Ann-Iren Haugen, 100% daglig leder

Revisor

Revisjonsselskapet AS v/revisor Sondre Dukefoss.

Økonomi

Forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2022 er satt opp i tråd med dette. Selskapet har positiv egenkapital.

Til tross for at vi for første gang har inntekter på over 10 millioner, hhv kr 10 192 221,- (kr 9 694 775,- for 2021), viser årsregnskapet for 2022 et underskudd for inneværende år på minus kr 658 819,-. Dette skyldes en nær dobling i antall aktiviteter (over 2019-nivå) samt rekordstore påmeldinger til de ulike arrangement vi ikke klarte å forutse. Styret ble informert underveis om aktivitetsøkningen og de økonomiske konsekvensene. Styret mente det var viktig å ta imot de bookinger vi fikk for å kickstarte aktivitetene igjen etter pandemiperioden.
For detaljer om aktivitetsøkning, se kapittel om aktiviteter!


UEVT har behov for god likviditet da bl. annet siste del av driftsmidler fra VTfk ikke blir utbetalt før årsregnskapet er revisorgodkjent. Egenkapital pr 31.12.22 er kr 6 549 073,- mot kr 7 207 892,- i 2021.

HMS

Tidlig vår fikk UEVT beskjed av VTfk om at vi ikke lenger kunne leie kontorer i Tønsberg pga utvidelse av VTfk sine egne tilbud i Nordbyen 40. Etter en befaringsrunde i byer i Vestfold valgte UEVT å flytte inn i Gründeriet i Sandefjord fra 1. august. UEVT disponerer nå kontorlokaler i Skien samt to faste og to rullerende plasser på Gründeriet.
Kontoret i Skien har stor plass. Ifm. Covid-19 pandemien ble det også lagt til rette for et «digitalt studio» i etasjen over. Første kvartal ble studioet flittig benyttet ifm. «tilbakeslag» av pandemisituasjonen, mens vi maktet å arrangere fysiske mesterskap fra mars og utover.
De ansatte benyttet hjemmekontor fra begynnelsen av året. Vi var tilbake på kontor fra slutten av februar/begynnelsen av mars, en stor motivasjonsfaktor for oss alle.

I mai arrangerte vi kombinert faglig og sosial tur for de ansatte til et Airbnb hus i Malaga a´la Kompani Lauritzen. Her la vi grunnlaget for å bygge Vestfold- og Telemarksteamet, siden vi før pandemien ikke fikk mer enn 2,5 mnd. sammen før det ble hjemmekontor. DL og nestleder tok ansvar for fasilitering av teamøvelser, teorigrunnlag samt teambygging.

I desember fortsatte vi med teamutvikling, denne gangen med innleide Susann Goksør Bjerkheim. Her jobbet vi med arbeidslivspreferanse-kartlegginger, bevisstgjøring av egne og andres styrker og overdrevne styrker, teorigrunnlag samt trening i tilbakemeldingsteknikker for å skape enda bedre kommunikasjons- og tilbakemeldingskultur. Temaene hadde også faglig overførbarhet i det vi jobber med ute i skole.

Hver mandag har vi hatt korte digitale/fysiske ukesplanleggingsmøter (UPM), skrevet ukentlige blogger for å oppdatere hverandre, hatt lengre månedsplanleggingsmøter (MPM) samt innimellom arrangert felles lunsjer.
Også i år har de ansatte på beundringsverdig måte håndtert av-og-på fysisk ute i skole, digitale gjennomføringer og streikeutfordringer, parallelt med en eksplosiv vekst i aktiviteter spesielt i høstsemesteret.

Generelle opplysninger

Styret i UE Vestfold og Telemark har bestått av 7 representanter, hvorav fire menn og tre kvinner. Styreleder er kvinne.

Sykefraværet har vært lavt til tross for langtidssykemelding på en person i et fødselsvikariat siden 15. november -21 og frem til hans avvikling 1. mars -22.

Det har ikke vært noen skader eller ulykker. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljø.


Aktiviteter i Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark i 2022

Hele 22 280 registrerte elevtreff ble det endelige resultatet for entreprenørskapsaktiviteter i Vestfold og Telemark i 2022. Aktivitetstallet er langt høyere enn om vi slår sammen de aktivitetstall UE Vestfold og UE Telemark oppnådde i normalåret 2019.

1

1412 niendeklassinger i Vestfold og Telemark har skapt sine egne elevbedrifter, en økning på nær 400 fra 2019 tallene og nær 1000 elevers økning siden 2021.

I programmet Ungdomsbedrift (UB) har 913 vgs elever skapt sine egne bedrifter gjennom sitt skoleår.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) hadde i 2022 128 studenter som tok sin bacheloroppgave som Studentbedrift. Det er en dobling av 2019 som med 57 studenter.

Den aller største veksten har vi hatt i SMART. Her økte antall deltakende syvendeklassinger med hele 1000, fra 568 i 2021 til 1568 elever i 2022. Det er for øvrig også en snau dobling av 2019 tallet på 929.

2

I Norge har de totale aktivitetstallene gått fra 240 453 i normalåret 2019 til 165729 i 2020, 164 064 i 2021 og i 2022 nådde vi 191 672, altså ikke helt tilbake i normaltall.


Her kommer noen utvalgte tall:

 • SMART (7. klasse) 1568 elever, en økning på 1000 elever! (568 elever i 2021)
 • Elevbedrift (9. klasse) 1412 elever, en økning på når 1000 elever! (494 elever i 2021)
 • Ungdomsbedrift, 913 elever (835 elever i 2021)
 • Studentbedrift, 128 studenter (83 studenter i 2021)
 • Gjennomførte kurs ifm. EB, UB og SB = 4121 (2482 i 2021)
 • Økonomi og Karrierevalg (primært 10. klasse), 1055 fysiske gjennomføringer (1180 digitale gjennomføringer i 2021)
 • Sjef i eget liv (personlig økonomiprogram på vgs), 439 fysiske gjennomføringer (566 i 2021)
 • Innovasjonscamp for ungdomsskole, 1080 elever (617 elever i 2021)
 • Innovasjonscamp for vgs, 1150 (1002 i 2021)
 • Innovasjonscamp for høyere utdanning, 158 studenter, fysisk deltakelse (180 studenter, digitale gjennomføringer)
 • Vårt Lokalsamfunn (5.- 6. klasse), 1804 elever (62 i 2021)
 • Våre familier, 1861 elever (36 i 2021)

Endelig kunne vi tenke fysiske fylkesarrangement igjen, men fremdeles måtte vi ta hensyn til pandemisituasjon og antall elever samlet. Fylkesmesterskapet gikk ad stabelen 15. mars på Hjertnes kulturhus med vel 500 deltakere som representerte 116 ungdomsbedrifter. Ungdommene ble inndelt i tre kohorter og stasjoner, og hvor alle deltok på åpning og prisutdeling.

Det var Kruttungene UB fra Skien videregående skole som stakk av med Beste Ungdomsbedrift i Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter. Kruttungene tok til sammen to tredjeplasser og to førsteplasser og var sammen med Loop UB fra Sandefjord vgs. og Beniffy UB fra Nøtterøy vgs de som fikk flest pallplasser. Les mer her om arrangementet og resultater.

Her kan du finne hvem av våre ungdommer som representerte Vestfold og Telemark i NM for ungdomsbedrifter Disse presenterte Vestfold og Telemark i NM.

Over 100 elever fra ulike 10 ungdomsskoler i Vestfold og Telemark deltok i Fylkesmesterskapet for elevbedrifter den 6. april. En dag fylt med glede, latter og et voldsomt engasjement for kreativitet og skaperglede. Les mer om magien her Fylkesmesterskapet for elevbedrifter i VT

Regionmesterskapet for studentbedrifter gikk ad stabelen 12.mai på USN campus Bø med totalt 70 deltakere som representerte seks studiesteder/linjer. Det var NoAce SB som gikk av med den gjeveste prisen Beste Studentbedrift. Sammen med TakkForSist SB, Samlepunkt SB, Samme Ulla SB, Carbonite SB, Vedi Verde SB og Psykt Sterk SB representerte disse Vestfold og Telemark under NM. Sjekk gjerne ut filmen fra RMSB her! Under NM for studentbedrifter gjorde USN studentene det svært skarpt. I tillegg til at Samme Ulla SB kom på andreplass i Beste Studentbedrift, tok Psykt Sterk SB tredjeplassen samt to førsteplasser; Beste sosiale entreprenør og Beste forretningsplan/modell. De ønsker å bygge opp unges psykiske helse fremfor å reparere i ettertid. Opplegget MyTime, hvor hver elev får egentid med en trygg voksen hver uke, ønsker de skal bli en naturlig del av skolehverdagen for alle elever. MyTime bidrar til at den enkelte elev føler seg sett og hørt, og bidrar til å bygge opp indre ressurser som individet har nytte av resten av livet. Det kan fremme psykisk helse og redusere fremtidige helsekøer. Her kan du Les juryens begrunnelse. For mer info; les her om USN sine studentbedrifter med prisdryss i NM.

Våre rekordhøye elevaktivitetstall i Elevbedrift har gitt mange gode løsninger på ekte hverdagsproblemer. Her kan du lese mer om Horten-elever med supre fremtidsløsninger innen helseinnovasjon og energi.

I høst har vi også blitt utfordret av selveste kunnskapsministeren om hvordan vi kan være med å bidra til mer praktiske og virkelighetsnære skolehverdager ifm den nye ungdomsreformen som nå jobbes med. Her kan du lese mer om hva ungdommene svarte på direkte spørsmål fra Tonje Brenna.

Næringslivet har villig delt sine erfaringer med ungdommene som står i startgropa for å etablere sin egen bedrift. I høst har bl. annet ungdommene fra Sandefjord vgs vært på spennende «discovery» hos Komplett der de bl. annet også hørte om Komplett sine tabber og feil, - og hva de lærte av disse. Besøket fikk stor oppmerksomhet, også av NRK TV.
Klikk her for å lese mer om hva ungdommene lærte.


Med bakgrunn i den store interessen for programmet SMART og prosjekt Gunnar Knudsens Grønne Innovatører, forsto vi raskt at det ble vanskelig å skulle dekke alle de ekstraordinære utgiftene vi fikk ved å samle 700 syvendeklassinger fra Vestfold. I den forbindelse søkte vi Sparebanken Sør om midler for bærekraftsaktiviteter og var så heldige å motta kr 100 000,- for bl. annet å dekke deler av kostnader knyttet til bruk av kollektiv transport for å kunne samle elevene. Les mer her om tildelingen.

Til slutt har vi så klart lyst til å løfte frem superfinalene i hhv Ælvespeilet for Grenlandselever og Oseberg kulturhus for 700 syvendeklassinger, vårt største arrangement for Vestfoldskolene noensinne. Også her fikk vi besøk av NRK TV som fikk dokumentert de drivende gode løsningsforslagene om hvordan produsere mer energi på bærekraftige måter. Les mer her om bl. annet energiproduserende lekeplasser på campingplasser.

Sluttord

Avslutningsvis ønsker styret i Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark å takke alle de som frivillig har stilt opp fra nærings- og øvrig arbeidsliv for finansielle bidrag samt å veilede og dele av sin arbeidslivskompetanse og erfaring til barn, unge og studenter. Vi takker Vestfold og Telemark fylkeskommune som gjennom sitt pågående arbeid med Strategi for entreprenørskap i vgs så tydelig peker retning og målrettet vei, samt bidrar betydelig med finansiering, deriblant prosjekt ViSS. Vi ønsker også å takke for tilliten til alle de samarbeidende kommunene som har tatt sjansen på et entreprenørskapsløp med oss. Vi vil takke Ungt Entreprenørskap Norge for god support og til slutt våre private bidragsytere som vår hovedsamarbeidspartner Sparebanken Sør, Skagerak Energi, DNB, Green Mountain, Dyrskun, Nordea, Larviksbanken, Andebu Sparebank, Statens Vegvesen med flere.

Skien, 16. februar 2023

Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark

Tone Allum - Styreleder

Irene Bordier Haukedal - Nestleder

Bjørn Ole Gleditsch - Styremedlem

Truls Vasvik - Styremedlem

Tryggve Moe - Styremedlem

Arild Nordahl Johnsen - Styremedlem

Trond Erik Haug - Styremedlem

Ann-Iren Haugen - Daglig leder

Klikk på knappene under for signert årsregnskap og årsberetning for 2023