Årsmelding: Nordland

Ny hovedsamarbeidspartner - nye muligheter i fagfornyelsen

- Dette blir den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner da han i oktober presenterte de nye læreplanene for grunnopplæringen som skal tas i bruk høsten 2020.

De nye planene handler om mer tverrfaglighet og dybdelæring, og er basert på de tre tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

I våre programmer får de unge prøve seg på reelle utfordringer – ofte i samarbeid med lokalt arbeidsliv. Dette for å gjøre læringen så virkelighetsnær og praktisk som mulig. Elevene får erfaring med idéutvikling og problemløsing gjennom skapende virksomhet.

De må lære å lytte til hverandre, håndtere uenigheter og finne løsninger i fellesskap. De lærer ved å gjøre, og de får prøve og feile i trygge omgivelser. I fremtiden blir evnen til å bygge ny kompetanse viktig, og det blir større behov for dybdeforståelse og kritisk refleksjon.

Per Oscar20 Schc3b8lberg

Endring i modellen for grunnskolen

Fra og med skoleåret 2019/2020 endres modellen for arbeidet med våre programmer i grunnskolen. Kommunene som skoleeier blir nå medlem i Ungt Entreprenørskap. I medlemskapet inngås det en samarbeidsavtale mellom kommune og UEN.

Avtalen legger særlig vekt på at programmer og aktiviteter er i tråd med fagfornyelsen, og de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling spesielt. Avtalen bidrar til å forsterke skolens arbeid med overordnet del av læreplanverket, og de nye læreplanene for grunnskolen.

Avtalen omfatter en fast pris for medlemskap, samt pris pr. innbygger i kommunen.

"KS har en nasjonal samarbeidsavtale med UE hvor det oppfordres til å være medlemmer i UE lokalt. UE Nordland gjør en god jobb og vi oppfordrer til å tegne medlemskap."
Per-Oscar Schjølberg, styreleder UE Nordland og spesialrådgiver KS Nordnorge

Ny samarbeidspartner

SNN_NY_PARTNER_NORDLAND

I 2019 inngikk Ungt Entreprenørskap Nordland sin mest omfattende samarbeidsavtale noensinne. Ny hovedsamarbeidspartner er Sparebank1 Nord-Norge.

Vi ønsker å rette en stor takk til Nordea som har vært vårt viktigste støttespiller gjennom 19 år. Konserndirektør Trude Glad, Rådgiver Jarle Neef og Steve Hernes

"Avtalen har blant annet som målsetting å gi alle elever i Nordland på 9-trinn opplæring i personlig økonomi gjennom programmet; Økonomi og Karrierevalg. Det er ca 2 800 elever på trinnet i Nordland, og målet er å nå så mange som mulig med opplæringen."
Steve Hernes, daglig leder

RESULATER

Vekst i aktivitet

I Nordland har vi klart å oppnå en andel elever som er i Ungdomsbedrift på et nivå godt over snittet i landet forøvrig. Målt mot antallet elever på VG2 i Nordland er det nær 30% som er med i en Ungdomsbedrift.

På barneskolen har vi hatt en betydlig vekst i programmene Vårt Lokalsamfunn og SMART.

Totalt var det i 2019 over 11 000 elevaktiviteter i Nordland.


Økonomi

2019 ble et utfordrende økonomisk år. Bortfallet av inntekter fra NFK knyttet til vår satsing på grunnskole, og generelle reduserte tilskudd ga et negativt årsresultat på 749 415.
Andelen privat finansiering er svært god med i overkant av 40% av omsetningen på nær MNOK 7.

Arsresultat
Sirkel finansiering

2019 ble et utfordrende økonomisk år. Bortfallet av inntekter fra NFK knyttet til vår satsing på grunnskole, og generelle reduserte tilskudd ga et negativt årsresultat på 749 415. Andelen privat finansiering er svært god med i overkant av 40% av omsetningen på nær MNOK 7.


Høydepunkter 2019

VL2

Vårt Lokalsamfunn

I løpet av 2019 har over 50 folkevalgte fra 15 kommuner i Nordland besøkt 4 og 5. trinn i vårt langstrakte fylke for å undervise i demokrati og lokalsamfunn.

1 709 elever har deltatt, noe som er rekord for programmet Vårt Lokalsamfunn. Noen kommuner har innført Vårt Lokalsamfunn som en fast del av undervisningen for 4.trinn i årene som kommer.

Wenche Aimee Skarheim, var varaordfører i Saltdal kommune da hun gjennomførte VL på Røkland.

SMART Plast

2019´s nysatsing SMART Plast har vært en stor suksess! Ungt Entreprenørskap har i samarbeid med Iris Salten IKS engasjert over 800 mellomtrinnselever i plastproblematikken i Salten.

Elevene har gjort undersøkelser, søkt kunnskap, tenkt kreativt og utviklet innovative løsninger som fører til at plastproblemet blir mindre.

Redd liv

Beste plassering noensinne

Redd Liv UB fra Hadsel vgs ble Norges nest beste Ungdomsbedrift under NM for UB.

De utviklet en prototyp på en redningsjakke med varmeelement for folk som ferdes på havet. De hadde et tett samarbeid med Regatta, som bisto dem i utviklingen av produktet.

Kokkekamp

Helt Rå Kokkekamp i nord

I januar 2019 deltok vel 50 elever fra restaurant og matfag på kokkekamp ved Rå videregående skole i Harstad. Fra Nordland deltok elever fra Narvik og Hadsel. Vi ser at bransjen stiller velvillig opp da dette en er bransje med behov for rekrutteringstiltak.

Vi har også invitert med oss elever fra 9.trinn til dette årlige arrangementet - på sikt kan det være interessant å måle om også dette har ført til økt rekruttering til den yrkesfaglige retningen Restaurant-og matfag.

Nns skolekonferanse

Nordnorsk Skolekonferanse

Under Nordnorsk skolekonferanse samlet vi i høst skoleledere og lærere fra både videregående og grunnskole til innholdsrike dager. 170 lærere fra hele landsdelen deltok.

Vi markerte året for innføring av ny æreplan og satte fokus på fagfornyelse og entreprenørskap. Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge


Styret Ungt Entreprenørskap Nordland

  • Per-Oskar Schjølberg, styreleder - KS Nordnorge
  • Mette V. Edvardsen, styremedlem - Skolelederforbundet Nordland
  • Per Martin Olsen, styremedlem - Sparebank1 Nord-Norge
  • Espen Isaksen, styremedlem - Nord Universitet
  • Trine Kristensen, styremedlem - Saltdal vgs
  • Gøran Kimsaas, styremedlem - NHO Reiseliv

... kreative gutter fra Hadsel: Luis Vuitorsk...

IC Hadsel