Tilknytning til læreplanen

Overordnet del: skaperglede, engasjement og utforskertrang

Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling.

Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål.

Kjerneelement

«(…)gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende. De skal vurdere hvordan teknologi kan bidra til løsninger, men også skape nye utfordringer. Kunnskap om og kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et bærekraftsperspektiv».

Naturfag: kompetansemål etter 7.trinn

  • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer.
  • designe og lage et produkt basert på brukerbehov

Norsk: kompetansemål etter 7. trinn

  • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler.

Kunst og håndverk etter 7. trinn

  • bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing.