Gjennomføring

SMARTcamp:

 • SMARTcampen passer å gjennomføre over 2 skoledager. Det er også mulig å dele opp SMARTcampen i f.eks en hel og to halve dager.
 • Alle hjelpemidler er tillatt

FØR SMARTcampen:

 • Skoesker er populært å bruke. Det kan være lurt å skaffe minst én til hver gruppe.
 • Få tak i materiellet dere trenger (se «Utstyr til SMARTcamp»)
 • Til finalen avtaler dere med 3 personer å sitte i juryen (f.eks. rektor, avdelingsleder, noen fra skoleavdelingen i kommunen, en lærer som ikke har vært med på opplegget, noen fra en bedrift som har kompetanse på temaet etc. Husk å sende dommerne dokumentet «Kriterieforklaring dommere» til gjennomlesning, i forkant.
 • Del elevene inn i grupper på 4-5. (Tips: 4 elever går inn i en bil når dere skal på regionskåring).
 • Finn ut om dere skal ha en premie til vinnerlaget.
 • På skoler med flere klasser pleier en gjerne å ha et rom der en samler alle elevene i plenum (i starten på dag 1 og til finalen på dag 2), men bruker hvert sitt når elevene jobber med løsningen/ modellen sin. Det er en fordel å kunne la alt stå over natten mellom de to dagene.
 • Problemstillingen blir tilgjengelig på nettsiden vår kort tid før SMARTcampen. Dere vil få beskjed på mail når problemstillingen er tilgjengelig.
 • NB! Dere har lov å si temaet til elevene på forhånd, men selve problemstillingen får ikke presenteres for elevene før på 1. campdag!
 • Det anbefales at dere tar en kort repetisjon av temaet med elevene dagen før SMARTcampen.

DAGEN FØR campen

 • Lag klart gruppebord (ikke for store), materialbord og bord for å lime med limpistol.

SELVE SMARTcampdagene:

DAG 1:

 • Info for elevene: Dagen i dag.
 • 2 kreative øvelser
 • Se problemstillingsvideoen i klassen
 • Idemyldring en og en.
 • Elevene deler ideene sine innad i gruppen og velger den (de) beste ideen(e)
 • Gruppene jobber med å finne løsning på oppdraget/ bygge modellen

DAG 2:

 • Jobbe videre med modell/ løsning
 • Øve på presentasjon
 • Innledende runde
 • De 3 beste gruppene presenterer for alle + en uavhengig jury
 • Dommermøte/ Pause for elevene
 • Kåring av SMARTcamp vinner

TIPS TIL GJENNOMFØRING:

 • Gå gjennom kriteriene sammen med elevene før de kreative øvelsene.
 • Dere bør fordele hvem av dere lærere som har ansvar for hvilke grupper.
 • Oppdraget og prosessplakaten deles ut til hver gruppe når de går til gruppebordene sine.
 • I fasen der elevene skal komme på ideer er det erfaringsmessig lurt å ha det stille og si at dette skal de jobbe med alene, uten å prate med noen andre.
 • Etterpå forteller én og én om sine ideer til gruppen. En mulig måte å gjøre det på er at den som har ordet holder i noe (en tjukk fargeblyant etc.) og gir det videre til neste når han/ hun er ferdig. I denne fasen skal de bare fortelle, ikke begynne å diskutere. Det er lurt at den voksne som har ansvar for gruppa er tett på i denne og særlig i neste fase. Etter runden rundt bordet kan elevene skrive opp ideene i "idebanken" på prosessplakaten. Her kan de skrive stikkord.
 • Så skal gruppen sammen velge ut hva som er den beste ideen (her kan det være to ideer som er gode og kan passe sammen i løsningen, men de bør ikke ta med alle sin ide). I denne fasen kan elevene bruke diagrammet på midten av prosessplakaten for å diskutere seg frem til de løsningene som er mest bærekraftige og nyskapende. Her er det viktig å poengtere at ideer som elevene liker godt, men som ikke når helt opp, kan alltids gjøres mer bærekraftig og kreativ. Når elevene har landet på en ide (eller flere som passer sammen) kan de lage en rask skisse på baksiden av prosessplakaten. Dette er for at alle elevene skal kobles på hva det er de skal lage, og fordi det kan være lurt at en lærer godkjenner planen før elevene får hente materiell.
 • Veiled gruppene tett også i arbeidsfasen. Minn de på å lese over oppdraget jevnlig.
 • Ideene skal i utgangspunktet komme fra eleven selv, men det er lov å veilede og hjelpe de ift. kunnskapen de trenger underveis, så lenge en ikke tar over prosjektet deres. Begynn med en spørrende tilnærming, men om elevene står helt fast er det ok å veilede eller forklare hvordan ting fungerer.

ØVING AV PRESENTASJON:

 • Be elevene om å ha en klar fordeling på hvem som skal si hva (det er lurt at de står i den rekkefølgen de skal snakke).
 • Også når det gjelder øving av presentasjon er det et suksessfaktor å være tett på og veilede elevene i prosessen.
 • Det er ofte utfordrende for elevene å forklare modellen/ løsningen sin grundig nok. De vet i hodet hva de har tenkt, men hopper gjerne over vesentlige ting når de presenterer for dommerne. Utfordre de på dette. Be de løfte, peke, vise på modellen.
 • Presentasjonen skal være max. 3 min (du kan gjerne ta tiden når du hører de, men si at de har god tid - det er veldig sjelden noe problem at de går over 3 min. på selve SMARTcampen)
 • Noen elever har behov for å skrive ned det de skal si. Her er stikkord som regel bedre enn hele setninger.

MER OM INNLEDENDE RUNDE OG FINALE

 • På skoler der det er færre enn 6 grupper kan en la alle gruppene gå direkte til finalen. På skoler der det er mer enn 6 grupper, anbefales det å ha en innledende runde der et par av dere lærere går sammen fra bord til bord og lar eleven presentere sin løsning/ modell før finalen. Dere blir så enige om hvilke tre lag som går videre til finalen, uten å rangere de.
 • Til finalen lager dere til et bord til dommerne, med «Oppdraget/ problemstillingen», "Dommerskjema SMART" og penn.
 • «Forklaring av kriterier» må dommerne ha satt seg inn i på forhånd.
 • I finalen kommer én og én gruppe frem med modellen sin og presenterer for dommerne og de andre elevene.
 • Den som leder finalen spør om det er noe dommerne vil ha utdypet/om de har spørsmål etter at hver gruppe har presentert.
 • Når alle gruppene har presentert trekker dommerne seg tilbake i et eget rom i ca. 15-20 minutter for å bli enige.
 • En finale med 3 grupper tar ca. 30 minutter.

ETTER SMARTcampen:

 • Vinnerlaget går videre til en regionskåring i SMARTere teknologi.
 • Lagene som vinner på sin skole har lov til å jobbe videre med modellen og presentasjonen sin frem mot regionskåringen og fylkesfinalen.
 • Det er viktig at elevene øver godt på presentasjonen til regionskåringen og fylkesfinalen, slik at det blir en god opplevelse for dem.
 • Til disse konkurransene er det lurt at de mer eller mindre kan det de skal si utenat, men det er ok at de har det på lapp også, i tilfelle de skulle glemme. Det blir tatt høyde for at elever har forskjellige forutsetninger ift. det å presentere.
 • Det vil fort synes i presentasjonen om elevene har eierskap til løsningene sine eller om de har pugget «tom» kunnskap. Lurt å hjelpe de med dette.

Lykke til med SMARTcamp!

SMARTcamp EKSEMPEL PÅ DAGSRYTME

(som dere endrer på og tilpasser deres skoledag)

DAG 1:

08.30 - 08.50 Oppstart

08.50 – 09.00 Kreative øvelser

09.00 09.15 Problemstillingen blir presentert, felles refleksjon

09.15 – 09.40 Ideutvikling, valg av ide

09.50 11.00 Arbeid med å løse oppdraget, og lage modeller

11.00 – 11.20 Lunsj

11.20 – 11.50 Pause

11.50 – 14.00 Arbeid med å løse oppdraget og lage modeller


DAG 2:

(start dagen med å gå fra gruppe til gruppe. Hva trenger de å gjøre frem til fristen? Hva trenger de hjelp til? osv.)

08:30 – 10.30 Arbeid med å løse oppdraget og lage modeller

10.30 – 10.40 Rydding (helt ryddig oppå og under gruppebordet)

10.40 – 11.00 Jobbe med faglig innhold og presentasjon

11.00 – 11.20 Lunsj

11.20 – 12.00 Pause

12.00 - 12.25 Øve presentasjon (fordele, øve, ta tiden, innspill fra en voksen)

12.25 – 13.15 Innledende runde og kåring av delfinalister (ca. 3 min per gr.)

13.15 – 14.00 Finale og kåring av en vinner

Last ned Dagsrytme