Entreprenørskap og innovasjon på timeplanen i vinter og vår?

Ungt Entreprenørskap Trøndelag har mange spennende undervisningsopplegg for lærere som vil jobbe med entreprenørskap og innovasjon i undervisninga.


Re Midt Skolen
Bilde av aktivitet i ReMidt-skolen. Søppel ligger utover et bord mens mennesker jobber rundt bordet.

SMART ReMidt (4. trinn)

For elever og skoler i Orkland, Hitra, Frøya, Melhus, Midtre Gauldal, Rindal, Rennebu, Heim og Skaun
Malvik,

SMART ReMidt er et program som er satt sammen av UEs pedagogiske program SMART og ReMidt som samarbeidspartner. Gjennom besøk på gjenvinningsstasjonen og kreative prosesser skal elevene avdekke utfordringer knyttet til kildesortering og avfallshåndtering. De skal komme med ideer og finne løsninger med nytte og verdi for andre og fremtiden. Til slutt skal elevene lage en prototype som de skal vise frem under presentasjonen med publikum.

Suksessen med SMART ReMidt-finale vil fortsette, og vi gleder oss masse!

Påmelding

SMART hverdagsproblemer (6.-7.trinn)

SMART er en undervisningsmetode som lar elevene jobbe kreativt og innovativt med hverdagsproblemer. I flere trinn skal elevene kartlegge ulike utfordringer i eget lokalmiljø, velge seg en utfordring de vil konsentrere seg om og utvikle ulike løsninger. Underveis må de gjøre undersøkelser, søke kunnskap og tenke kreativt. Elevene er selv aktive i å definere problemer og problemstillinger for å skape løsninger som er nyttige for dem selv og andre mennesker.

- Arbeidet består av tre faser: Idéjakt, prototypebygging og presentasjon.
- Tidsbruk: timer tilsvarende 2,5 skoledag, gjerne fordelt over flere dager.
- Skolen får alt de trenger av læremateriell, oppfølging og opplæring for å gjennomføre SMART.
- Rådgiver fra Ungt Entreprenørskap gjennomfører opplæring av lærere, og oppstarten i klasserommet. Deretter blir det et samarbeid mellom UE og lærer som får nødvendig materiell av oss. Vi finner sammen en aktuell tid for gjennomføring på den enkelte skole.


Påmelding og mer info


SMART

Elevbedrift (8. - 10. trinn)

Elevbedrift er et program hvor elevene utvikler samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom etablering og drift av en Elevbedrift. Lærerne kobler arbeidet opp mot læringsmålene i ett eller flere fag i tillegg til tverrfaglige temaer.

Elevene utvikler sine elevbedrifter med utgangspunkt i egne interesser og får erfaring med å utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevene får gjennom arbeidet erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. Rådgivere i Ungt Entreprenørskap står klar med å bistå skoler og lærere i arbeidet med Elevbedrift. Vi kommer til din skole om skolen ønsker å starte med Elevbedrift.

Elevbedrift

Organisering

Elevbedrift er et fleksibelt program som kan organiseres på svært ulike måter, og med ulikt omfang.

- Tverrfaglig organisering
- Valgfag
- Arbeidslivsfag
- Tilpassa opplæring
- Temabasert knyttet til fag. F.eks naturfag, mat og helse, engelsk, norsk osv.
Ofte knyttes arbeidet i Elevbedrift opp mot tema, f.eks bærekraftig utvikling, sosialt entreprenørskap, sunn mat eller opp mot ressurser i lokalsamfunnet.

Påmelding: Elevbedrift tverrfaglig

Påmelding: Elevbedrift i Arbeidslivsfag

Påmelding: Elevbedrift i valgfag

Påmelding: Lærerseminar Elevbedrift 5.oktober


Økonomi og karrierevalg (10.trinn)

I to skoletimer får klassen besøk fra en av våre studentrepresentanter fra Sparebanken 1 SMN som gjennomfører opplegget. Utdanning, yrkesvalg og personlig økonomi er temaene som tas opp. Det tverrfaglige temaet "Folkehelse og livsmestring" kan fint knyttes opp mot dette undervisningsopplegget. Kunnskap om personlig økonomi er noe elevene etterspør i stor grad. Her vil man bl.a. lære om hvordan man kan unngå fellene med høyt forbruk og kredittkort og i stedet få en god start på voksenlivet.

PÅMELDING ØKONOMI OG KARRIEREVALG


Jobbskyggingsmateriell (8. - 10. trinn)

Med jobbskygging, finner du oppgaver som passer godt som et supplement i faget utdanningsvalg. Gjennom gode forberedelser, møter med arbeidslivet og rom for refleksjon i etterkant får elevene økt kompetanse og mulighet til å gjøre reflekterte valg for egen framtid. Det er laget egne øvelser og aktiviteter for hvert trinn på ungdomsskolen som gradvis gjør elevene mer bevisst på valg de gjør etter 10.trinn.

8. trinn: Materiellet er tilpasset jobbskygging av en de kjenner, som de følger en arbeidsdag.

9. trinn  Materiellet er tilpasset den tradisjonelle « arbeidsuka», der elevene forhåpentligvis finner et yrke de er interessert i. Nå følger de en arbeidstager gjennom flere arbeidsdager.

10. trinn: Her er det oppgaver knyttet til forberedelser og etterarbeid opp mot yrkesmesser og hospitering på videregående skole.

PÅMELDING OG TILGANG TIL MATERIELL