Entreprenørskap virker

Ungt Entreprenorskap virker

Behov for entreprenøriell kompetanse
I et arbeidsliv hvor omstillingsevne og endringer i kompetansebehov vil være sentralt er det avgjørende med ferdigheter og egenskaper som blant annet samarbeid, problemløsning og kreativitet, kritisk og selvstendig tenking og refleksjon. Dette er sentrale elementer i begrepet entreprenøriell kompetanse. Ved å styrke rollen til innovasjons- og entreprenørskapskompetanse i hele utdanningsløpet fra grunnskole til høyere utdanning vil elevene og studentene i større grad være forberedt på nevnte utfordringer.

Elev- og studentaktiv læring

Undersøkelser blant elever og lærere samt forskning nasjonalt og internasjonalt viser at Ungt Entreprenørskap virker. Vi ser at jo tidligere de unge begynner å jobbe med kreativitets- og entreprenørskapsprogrammer, jo mer lærer de. Læringseffekten øker når programmene brukes i en tverrfaglig kontekst, samtidig som vi ser at lengden på programmene og integreringen av dem i elevenes og studentenes læringsbane også er viktig med tanke på læringsutbyttet. I tillegg ser vi at disse programmene i større grad motiverer unge som kanskje ikke trives så godt med tradisjonelle undervisningsformer. Elev- og studentaktiv læring ligger i kjernen av vår pedagogiske plattform.

Verdiskaping i nærmiljøet
Ved å gi barn og ungdom mulighet til å engasjere seg i utfordringer og muligheter lokalt og regionalt, vil de allerede i tidlig alder bidra til verdiskaping i sitt eget nærmiljø. Det får de mulighet til gjennom å jobbe med programmene til Ungt Entreprenørskap. Læringen knyttet til de sentrale elementene samarbeid, problemløsning og kreativitet skaper engasjement. Kanskje reiser de ut for å bygge mer kompetanse, for siden å returnere og bidra til lokal utvikling og verdiskaping. Enten ved å bygge ny virksomhet, eller ved å bidra til omstilling og nyskaping i etablerte bedrifter eller i offentlig sektor.

Innovatører trengs overalt!