Pedagogikken vår

Penner

Vi vil engasjere elever og studenter til å se muligheter og gjøre noe med dem innenfor en rekke områder i samfunnet. Derfor har vi utviklet programmer som preges av metoder som fremmer delaktighet og som gir verdifull trening i å utvikle ferdigheter og kompetanser som bidrar til nyskaping.


Vi setter elever og studenter i sentrum for egen læring

Vår læringsstrategi har en utforskende tilnærming hvor elever og studenter selv driver læreprosessen framover og utvikling av handlingskompetanse er et uttalt mål. Programmene gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringslivet. Dette bygger bro mellom teori og praksis og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene.

Kobling mellom faglig og sosial læring er helt sentralt

Du kan jobbe med entreprenørskap både i og på tvers av fag. Med autentiske problemstillinger legger vi til rette for at elever og studenter skal samarbeide, se sammenhenger og bruke det de lærer i stadig nye settinger. Slik svarer vår tverrfaglige tilnærming til læring på mange av de problemstillingene som trekkes fram i fagfornyelsen og er en måte å arbeide på for å oppnå dybdelæring. Innen høyere utdanning bidrar bruken av programmene Studentbedrift og Innovasjonscamp til studentaktiv læring, og fungerer svært bra med tanke på å øke tverrfagligheten i ulike studieprogrammer på tvers av fagområder.

Våre læringsarenaer og programmer inneholder alle elementer av verdiskaping, erfaringslæring, kreativitet, samarbeid utdanning og arbeids- og næringsliv og tverrfaglighet.

VEKST kriteriene
  • Verdiskaping: Et av UEs mål er å gi elever og studenter forståelse av betydningen av nyskaping i arbeids- og næringslivet, og inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng. Elever og studenter blir motiverte når de gjennom å anvende kunnskap skaper verdi for andre. Når de ser nytten med og verdien av det de skaper, øker også forståelsen for egen læring og de kunnskaper de er i ferd med å tilegne seg.
  • Erfaringslæring: Å lære av erfaringer man selv gjør, er sentralt for å bygge opp entreprenørskaps-kompetanse. UEs programmer legger vekt på aktiv medvirkning i læringsprosessen. Samtidig er det viktig at elever og studenter får høste erfaring fra egen virkelighet. Veien til løsning går fra praksis til teori og så tilbake til praksis. UE legger opp til at elever og studenter har arenaer hvor de skal være aktive, ta egne valg underveis i læreprosessene og skaffe seg erfaringer de kan reflektere over.
  • Kreativitet: Kreativitet handler om å utvikle ideer, og innovasjon handler om å kunne omsette ideer til handling. I UEs programmer jobber elever og studenter med idéutvikling og kreativitets- og innovasjonsprosesser i samarbeid med andre. Elevene og studentene utfordres til å være nysgjerrige og fantasifulle, ta initiativ og å komme opp med løsningsforslag som er nyskapende.
  • Samarbeid utdanning og arbeids- og næringsliv: En av utdanningssystemets viktigste oppgaver er å utdanne elever og studenter til et framtidig arbeidsliv. Samfunnet er i så rask endring at utdanningssystemet alene ikke har mulighet til å gi elever og studenter den kompetansen de trenger Elever og studenter må få grunnleggende kjennskap til hvilke muligheter som ligger i eget lokalmiljø og i arbeids- og næringsliv generelt, for å kunne gjøre riktige utdannings- og karrierevalg.
  • Tverrfaglighet: Selve kjernen i entreprenørskapskompetanse ligger i det å ha evnen til å se løsninger ut fra bredden i ens eget erfaringsgrunnlag og kunne anvende dette i nye sammenhenger. Ved å løse opp skillene mellom fagene og oppmuntre elever og studenter til å søke bred kunnskap i egen problemløsing, vil de i større grad finne kreative løsninger og få resultater som de kan nyttiggjøre seg videre.