Konkurranser

KONKURRANSER OG KRITERIER

1) BESTE VIDEOPITCH
Alle studentbedriftene som er med på fylkesmesterskapet er med i denne kategorien.
Juryen vil legge vekt på følgende i sin vurdering av videopitchen:

 • Videopitchen formidler studentbedriftens forretningsidèentydelig måte

 • Studentbedriftens produkt eller tjeneste er godt synlig og kommer godt frem i videoen

 • Studentene presenterer bedriften og idéen med innlevelse og engasjement


Praktisk gjennomføring av vurderingen
Juryen vil kåre vinnere på bakgrunn av innsendt videopitch.

Studentbedriften må sende inn: En videopitch (maks 2 minutter). Samme videopitch brukes til alle konkurranser. Videopitchen må være lastet opp på YouTube. Pass på at videopitchen er satt til offentlig (tilgjengelig for alle).

Materiell: Videopitch
FRIST: 8. april kl. 12.00.


2) BÆREKRAFTPRISEN
Bærekraftsprisen tildeles en studentbedrift der forretningsideen bidrar til å løse en eller flere bærekraftsutfordringer. Bedriftens arbeid med bærekraft bør komme tydelig frem i forretningsplanen, og ta utgangspunkt i de tre dimensjoner i bærekraftig utvikling; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Juryen vil gjøre en helhetlig vurdering på bakgrunn av arbeidet med bærekraft i innsendt forretningsmodell (maks 15 sider, inkl. forside).

Juryen vil legge vekt på følgende i sin vurdering:

 • Beskrivelse av FNs bærekraftsmål bedriften har jobbet med, og hvordan disse knyttes til bedriftens forretningsidé

 • Beskrivelse av behov og løsning knyttet til en bærekraftsutfordring

 • Beskrivelse av bærekraftige vurderinger og tiltak bedriften har gjort

 • På hvilken måte er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer/tjenester i samme marked?

 • I hvilken grad / hvordan er bedriften økonomisk bærekraftig?


Svar på punktene / spørsmålene over må fremgå av innholdet i innsendt materiell.

Praktisk gjennomføring av vurderingen

Juryen vil gå gjennom innsendt forretningsplan og videopitch i forkant. Kandidatene får presentere seg og bedriften på scenen (pitch), på stand og under fysisk intervju.


Innlevering/opplasting:

Materiell: Videopitch/bilde/forretningsplan/logo
FRIST: 8. april kl. 12.00.


3) BESTE SAMARBEID MED NÆRINGSLIVET

I denne konkurransen ser juryen på deres arbeid med mentor og nettverk, strategisk utnyttelse av nettverket, bærekraftige samarbeid og bedriftens evne til å tilegne seg relevant kompetanse og hjelp.  Juryen vil gjøre en helhetlig vurdering på bakgrunn av arbeidet med mentor og nettverk i innsendt forretningsmodell (maks 15 sider, inkl. forside).

Juryen vil legge vekt på følgende i sin vurdering:

 • Bevissthet om nytteverdi av samarbeid med næringslivet.

 • Kvalitet på strategien bak valg av samarbeidspartnere/mentor.

 • Bredde i samarbeidspartnere i forhold til studentbedriftens forretningsområde. 

 • Kvalitet på formidlingen av samarbeid med bedrifter i forretningsplanen og i muntlige presentasjoner.

 • Evne til å se og reflektere rundt samarbeidsaktørenes og mentorens nytte av samarbeid med studentbedriften


Praktisk gjennomføring av vurderingen
Juryen vil gå gjennom innsendt forretningsplan og videopitch i forkant. Kandidatene får presentere seg og bedriften på scenen (pitch), på stand og under fysisk intervju.


Innlevering/opplasting:
Materiell: Videopitch/bilde/forretningsplan/logo
FRIST: 8. april kl. 12.00.


4) BESTE STUDENTBEDRIFT

Juryen vil legge vekt på følgende i sin vurdering:

 • Har studentbedriften arbeidet med et nyskapende konsept med høy innovasjonsgrad?

 • Dekker bedriftens produkt et behov i markedet som bidrar til økonomisk, kulturell og/eller sosial verdiskaping? Er betalingsvillighet for produktet eller tjenesten, også internasjonalt, sannsynliggjort?

 • Er det sannsynlighet for vekst i det aktuelle markedet, også internasjonalt, og har bedriften en ambisiøs og realistisk plan for sin vekst – gjerne også utover Studentbedriftens levetid?

 • Har bedriften identifisert, utnyttet og utviklet sitt nettverk i verdikjeden? Gis det gode vurderinger av aktuelle distribusjonskanaler eller etablering og bruk av slike?

 • Kan bedriften på sikt gi avkastning til eiere og interessenter, og/eller har bedriften betydning for enkeltpersoners og gruppers livsvilkår? Er risikoaspektene identifisert og vurdert håndterbare, og forsvarer avkastningspotensial risikonivået?

 • Fremstår bedriften troverdig med ambisiøse og gjennomførbare mål? Viser deltakerne i bedriften nødvendig handlekraft, samarbeidsevne og pågangsmot?
 • Tar bedriften hensyn til én eller flere bærekraftsutfordringer? Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har bedriften gjort?  
 • Har studentbedriften fulgt Patentstyrets veiledning om IPR strategi og beskrevet godt sine immaterielle rettigheter?


NB! Alle studentene må levere en IPR-plan.

Klikk her for å finne veiledning fra Patentstyret


Praktisk gjennomføring av vurderingen
Juryen vil gå gjennom innsendt forretningsplan, IPR-plan og videopitch i forkant. Kandidatene får presentere seg og bedriften på scenen (pitch), på stand og under fysisk intervju.
Vinneren i kategorien Beste Studentbedrift vil representere Møre og Romsdal under NM for Studentbedrifter 6. juni 2024.

Innlevering/opplasting:
Materiell: Videopitch/bilde/forretningsplan/logo/IPR-plan

FRIST: 8. april kl. 12.00.