Første årsmøte for Ungt Entreprenørskap Innlandet

Torsdag 2. april ble det første årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Innlandet avviklet. På grunn av situasjonen rundt koronaviruset ble møtet avholdt på Microsoft Teams.

Arsmote 2020

Oppland og Hedmark ble til Innlandet

Ungt Entreprenørskap Innlandet ble etablert 1. januar 2020, etter en sammenslåing av UE Hedmark og UE Oppland, vedtatt på de to fylkesforeningenes årsmøter i 2019. Etter noen måneders drift er det allerede mange positive inntrykk og gode erfaringer med å se Innlandet under ett. Vi blir sterkere og mer robuste av å jobbe sammen!

Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter har allerede blitt en felles arena for hele Innlandet, og er et utstillingsvindu som synliggjør elevenes utbytte av entreprenøriell undervisning samt UEs rolle som brobygger mellom utdanning og arbeids- og næringsliv. I år måtte Fylkesmesterskapet avvikles digitalt, noe som først ga oss en utfordring, men som også skulle vise seg å gi oss mange positive tilbakemeldinger og nye erfaringer med mulighetene som ligger i digitale kanaler.

UEs rolle i Innlandet fylke

Ungt Entreprenørskap Innlandet er en aktør som tar samfunnsansvar og ønsker å bidra til en positiv utvikling for Innlandet. Med UEs nasjonale strategier som utgangspunkt, vil UE Innlandet også støtte opp om visjon og overordnet mål for Innlandet fylke:

"Innlandet – eventyrlige muligheter. Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv."

Nye UE Innlandet skal være

  • et virkemiddel for å bygge opp om de prioriterte næringsområdene.
  • en viktig byggekloss og koblingsboks mellom utdanningssystemet, virksomheter og innovasjonssystemet.

Valgkomiteens arbeid

Når det for første gang skulle velges styre for UE Innlandet, var valgkomiteen opptatt av god forankring i hele fylket. Det ble derfor foreslått å utvide styret (i tråd med vedtektene) fra 6 til 7 medlemmer, i tillegg til 2 varamedlemmer. En slik løsning gir større bredde i sammensetningen av styret, både når det gjelder antall næringslivsrepresentanter og geografisk spredning.

Valgkomiteen har bestått av Sissel By Ingvaldsen, Innlandet fylkeskommune, Mathias Bakke Haugen, Innovasjon Norge Innlandet, Jesper Foss, SpareBank 1 Østlandet og Lars Eivind Stagrim Have fra Eidsiva Energi.

Valgkomiteen la vekt på å rekruttere styremedlemmer fra næringslivet med kompetanse innen drift, økonomi og gründerskap/kreativitet. Geografi, kjønnsbalanse og alder ble også tillagt vekt. Videre la valgkomiteen til grunn at styremedlemmene kan delta på møtene via Skype/Teams.

Nytt styre på plass

Interimsstyret i UE Innlandet ble etablert på forsommeren i 2019 og har vært ledet av Hans Rindal. På årsmøtet 2. april ble det første ordinære styret for UE Innlandet valgt.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent av årsmøtet, og det nye styret består dermed av følgende personer:

Hans Rindal, selvstendig næringsdrivende, valgt som styreleder
Hilde Tveiten Døvre, Valdres næringshage
Sissel Opshaug, Primar AS
Stine Fridtun Brenden, NTNU Gjøvik
Ole Inge Gjerald, Innlandet fylkeskommune
Knut Skinnes, Norwegian Wood Cluster
Christian Fjestad, SpareBank 1 Østlandet
Kjersti Wangen, Klosser Innovasjon (varamedlem)
Ingrid Christie, Eidsiva (varamedlem)

"Det har allerede vært noen interessante måneder med arbeid i interimsstyret, og styret ser fram til å samarbeide med de ansatte i UE Innlandet om å videreføre dette viktige samarbeidsprosjektet mellom utdanningssektoren og arbeids- og næringslivet i Innlandet. Vi har stor tro på at UE Innlandet skal gi et betydelig bidrag til både innovasjonslyst og -evne i Innlandet i årene som kommer."
Hans Rindal, påtroppende styreleder