Innovasjonskompetanse for Skiens-elevene

Skien kommune, sammen med 11 andre Telemarkskommuner, har fornyet sin samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. Gjennom samarbeidet får Skiens-elevene bygget innovasjons- og entreprenørskapskompetanse i utdanningsløpet sitt og vil styrke samarbeidet mellom lokalt arbeidsliv og skole. Samarbeidet legger særlig vekt på at programmer og aktiviteter er i tråd med nevnte Fagfornyelsen, og de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling spesielt.

Fremtidens verdiskaping, fremtidens skole og overordnet del i læreplanene

Mange kommuner i hele Norge har denne høsten trappet opp entreprenørskapsaktiviteter og inngått samarbeidsavtaler med Ungt Entreprenørskap, alt med bakgrunn i ny Overordnet del samt Fagfornyelsen i den norske skolen som trer i kraft fra 01 08 20. De begrunner inngåelse av samarbeidet med at metodeverk, program, undervisningsmateriell og oppfølging av lærerne treffer svært godt på sosial læring, dybdelæring, refleksjon, livsmestring (deriblant personlig økonomi), demokrati og medbestemmelse og ikke minst bærekraft.

- I Skien har vi en målsetting om at 90% av alle ungdommer skal ha fullført videregående skole innen rettighetstiden. Det å stimulere skoler, lærere og elever til enda tettere samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningssystemet gjør at elever enda tydeligere ser sammenheng mellom det de lærer på skolen og krav og forventninger som møter dem i arbeidslivet. Å få lære på mer praktiske og varierte måter, med en tettere kobling til arbeidslivet, har vist seg å gi flere elever mer motivasjon og lærelyst og kan i tillegg gi bedre dybdelæring - sier Grete Gjelten, som er kommunalsjef for oppvekst i Skien kommune. Hun gleder seg over at Gjerpen ungdomsskole har gått tverrfaglig til verks når nå alle 9. klassingene går igjennom programmet Elevbedrift. -De har selv funnet sin forretningsidé, sine roller i elevbedriften, utviklet produktet eller tjenesten og også laget sin egen stand. Det er mange fag og læringsmål som innfrir i en slik prosess, sier Gjelten, som også er imponert over samarbeidet i lærerkollegiet som kreves for å legge til rette for en slik satsing.

Bilde av ekstern veileder sammen med elever
Photo 2020 01 21 10 23 44

Offensive skole-eiere

-Skolens oppdrag er å gi barn og unge et godt grunnlag for videre utdanning og et godt liv. De skal lære fagkunnskap og ferdigheter, men skolen skal også gi barn og unge den brede dannelsen de trenger både i arbeidslivet og livet ellers, forteller Ann-Iren, som er imponert over hva hun ser av kreativitet, utforskertrang og miljøengasjement ute i skolene.

-Dagens unge er svært opptatt av bærekraft og omtaler FN sine 17 bærekraftsmål som en helt naturlig rettesnor for all aktivitet i deres elevbedrifter. De fordrer oss voksne i å legge til rette for at de får lov til å involvere seg i å løse store globale samfunnsutfordringer. Noen idéer er trolig ikke realiserbare i 2019, men bare det å trene på å tenke så stort og å eie ansvaret for egen læring gir en enorm læringsmotivasjon og engasjement, sier Ann-Iren, som er imponert hvordan lærerne omstiller seg hver dag. -Lærerne tenker annerledes om sin undervisning enn hva jeg ble eksponert for i min skoletid. De har gått fra kateterundervisning til mer rådgivende, veiledende og coachende tilnærming. Lærerne oppmuntrer elevene sine til selv å ta kontakt med ressurspersoner fra lokalt arbeidsliv, og å finne ut av sine roller i deres bedrift. Med dette gir de elevene mulighet til selv å ta mer eierskap til egen læring. Vår rolle er å trygge læreren til å ta steget og bidra til koplinger og arrangere milepæler, sier Haugen, som selvsagt er svært fornøyd med at Skien kommune forlenger samarbeidet.