Innovasjonscamp i høyere utdanning

Innovasjonscamp er et program som øver studenters kreativitet og skaperglede. Det benyttes ofte i oppstartsfasen av Studentbedrift, men kan også være en inspirerende og engasjerende måte å jobbe med kreativitet og nyskaping i de fleste studier.

I løpet av en avgrenset tidsperiode skal studentene levere gode løsninger på et reelt oppdrag gitt av en oppdragsgiver. Studentene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Dette er et program som er fleksibelt i omfang og det kan brukes til ulike formål, men det følger en fast struktur og prosess. Ungt Entreprenørskap kan bidra med materiell og veiledning for gjennomføring.

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Oppdragsgiveren gir studentene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker studentenes læringsutbytte.


Innovasjonscamp hoyere utdanning
Studentene jobber i grupper med et konkret oppdrag fra en bedrift eller organisasjon.
"Innovasjonscamp er et nyttig verktøy for å få entreprenørskapstankegang inn i flere utdanninger. Det legger til rette for tverrfaglighet og presenterer relevante problemstillinger fra lokalt næringsliv. Vi gjennomfører årlig innovasjonscamp for våre studenter. Det hadde vi ikke satt i gang uten UE som støttespiller og samarbeidspartner. UE har kunnskaper og erfaringer om både faglig innhold og format som er avgjørende for å få et vellykket arrangement. Studentene får uten tvil nyttig prosesserfaring gjennom en to dagers innovasjonscamp. I prosessen stimuleres studentene til kreativitet, samarbeidslæring og problemløsing gjennom materialet som UE har utviklet."
Birgitte P Torset, Universitetslektor, NTNU – Institutt for biologiske fag

Ungt Entreprenørskap har også utviklet programmet “Innovasjon i praksis” som gir studentene enda dypere forståelse i og erfaring med intraprenørskaps- og innovasjonsprosessen. Les mer om programmet her.

Ta kontakt med UE i ditt fylke for mer informasjon.