Ny samarbeidsavtale med Vår Energi

Vår Energi og Ungt Entreprenørskap Rogaland har underskrevet en samarbeidsavtale for å styrke teknologiforståelse og innovasjon i skolen i Rogaland. Samarbeidet markerer startskuddet for Vår Energi Challenge, et pilotprosjekt der elever fra videregående skole inviteres til å løse reelle utfordringer fra selskapet.

UE signering Sept 2019 handtrykk
Maria Aasbø (t.v.), daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland, og Kristin Kragseth, direktør i Vår Energi, er strålende fornøyd med å inngå samarbeidsavtalen.

Stadig flere skoler i Rogaland ser betydningen av å gi elevene praktiske erfaringer som er relevante den dagen de skal ut i arbeidslivet. Pilotprosjektet "Vår Energi Challenge" legger opp til nettopp dette. Gjennom en Innovasjonscamp inviteres elever fra Teknologi og forskningslære på videregående skoler inn i reelle utfordringer Vår Energi står overfor. Elevene får i oppgave å komme med forslag til løsninger. Ansatte i Vår Energi vil følge opp elevene undervegs og det vil bli avholdt en finale hvor de beste løsningene premieres. Prosjektet vil strekke seg over et helt semester.

- Vi ser fram til samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Rogaland. Vi vet at innovasjon er viktig for å løse fremtidens energiutfordringer på en bærekraftig måte. Gjennom dette prosjektet får vi de unges blikk på det vi driver med og dette gir mulighet for nye løsninger. Jeg tror vi vil få både inspirasjon og utfordringer i møte med de unge og jeg gleder meg virkelig til å se løsningene de kommer opp med, sier Kristin Kragseth, administrerende direktør i Vår Energi.

Avtalen gjelder for kommende skoleår med opsjon på å utvide samarbeidet i to påfølgende år.

- Vi opplever for tiden stor etterspørsel etter vår kompetanse på entreprenørskap fra de videregående skolene i Rogaland. Å lære gjennom å løse reelle problemer, som skaper verdi for noen utenfor skolen, har mye å si for elevenes motivasjon. Derfor er vi veldig glade for at et selskap som Vår Energi tar utfordringen og åpner dørene for de unge. Motiverte elever lærer mer og gjennom dette samarbeidet får de erfaring med problemløsing og kreativitet. Samtidig får de trening i å samarbeide med andre og ta ansvar og initiativ for å finne de gode løsningene, sier Maria Aasbø, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Det pågår et storstilt arbeid med fagfornyelsen i den norske skolen. Den nye, overordnede delen av læreplanen legger til rette for at det skal jobbes tverrfaglig med tema som bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring samt demokrati og medborgerskap. I tillegg legges det stor vekt på dybdelæring, varierte læringsarenaer og praktiske og livsnære erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt.

- Samarbeidet med Vår Energi passer veldig godt med fagfornyelsen. Elevene får gå ut av klasserommet og bryne seg på reelle problemer fra en aktør i det lokale næringslivet. De blir samtidig kjent med en bransje med stor betydning i vår region, hvor det ligger både utfordringer og muligheter i framtiden, avslutter Maria Aasbø.

Vår Energi er det største uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel. Selskapet ble etablert i 2018, gjennom sammenslåingen av det italienske energiselskapet Eni Norge og deler av ExxonMobil sin aktivitet på norsk sokkel.

Selskapet opererer olje- og gassproduksjon over hele sokkelen, med felt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Selskapet har 800 ansatte offshore og på land. De har hovedkontor på Forus i Stavangerregionen og avdelingskontorer i Hammerfest og Oslo.

Kontakter:

Marie Louise Falch, Vår Energi, mobil 4797430209, e-post Marie.Louise.Falch@varenergi.no

Maria Aasbø, Ungt Entreprenørskap Rogaland, 90565978, e-post maria@ue.no