Høyere utdanning i Oslo 2023-2024

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper forelesere å bruke entreprenøriell metode i sin undervisning. Vi bidrar til å gjøre undervisningen mer praktisk og fremmer kreativitet, motivasjon og læring. Gjennom våre programmer for høyere utdanning utvikler studentene entreprenørskapskompetanse som evne til å tenke kreativt, vilje til å ta risiko, samarbeidsevner, evne til å ta initiativ og til å se muligheter og gjøre noe med dem både i kjente og ukjente sammenhenger.

Under kan du lese mer om våre fire tilbud for høyere utdanning: Studentbedrift, Innovasjon i Praksis, Oslo Entreprenørskapsliga og Innovasjonscamp.

Stand Pa Sea Fix 2

Våre programmer

Studentbedrift (SB)
Studentene starter, driver og avvikler egen bedrift. Studentbedrift kan brukes som metode over enten et eller to semester. Studentbedriften registreres som en juridisk enhet hos Brønnøysundregistrene og får organisasjonsnummer. Programmet gir studentene kunnskap og ferdigheter i bedriftsetablering, arbeidsrelevant praksis og en arena for samarbeid. Studentbedrift er et godt springbrett inn til etablering av AS eller annen selskapsform, og gir studentene mulighet til å teste team og idé i trygge rammer.

NM for studentbedrifter arrangeres i juni hvert år, og studentbedrifter i Oslo som ønsker å delta på dette kan delta på uttak til NM i april.

Skjermbilde 2023 06 19 kl 11 36 20

Innovasjon i Praksis

Innovasjon i Praksis (IiP) gir studenter innsikt i hvordan man angriper multikomplekse problemstillinger. Studentene utvikler kompetanse til å lede endrings- og innovasjonsprosesser, forstå betydningen av involvering og deltakelse for å lykkes med prosessene, kjennskap til metoder og verktøy for planlegging, gjennomføring og evaluering av disse, samt innsikt i hva som skal til for at tiltak realiseres og implementeres i organisasjoner.

Piloten av Innovasjon i Praksis ble gjennomført i samarbeid med Oslo Science City, Universitetet i Oslo og Hafslund Eco. Studenter fra Honors-studiet på UiO jobbet med en problemstilling gitt av Hafslund Eco rundt strømbesparende tiltak. Sammen med representanter fra Hafslund Eco og relevante ressurspersoner i bransjen leverte studentene et konkret løsningsforslag til hvordan man kan agere på denne multikomplekse problemstillingen.

Innovasjon i Praksis gir studenter reell erfaring med relevante samfunnsutfordringer, og bygger bro mellom utdanning og næringsliv. Samtidig får involverte aktører tverrfaglig innsikt og perspektiver på problemstillinger de møter i sitt daglige virke.

Få et innblikk i IiP og prosessen i filmen under.

Oslo Entreprenørskapsliga

Oslo Entreprenørskapsliga er et program som tar utgangspunkt i multikomplekse, samfunnsrelevante utfordringer hentet fra arbeidslivet. Prosessen er basert på Innovasjon i Praksis (IiP), som er utviklet av UE og gjennomføres per idag i forskjellige emner og studier. Gjennom programmet tilrettelegger vi for prosessarbeid, utvikling og kompetansedeling på tvers av næringsaktører, sektorer, kompetansemiljøer, institusjoner og studier.

Høsten 2023 gjennomføres et pilotprosjekt med 120 studenter fra OsloMet, Kristiania, Norges idrettshøgskole, Lovisenberg diakonale høgskole, Universitetet i Oslo og Fagskolen Oslo, hvor studentene skal arbeide tverrfaglig og -institusjonelt. Initiativet er støttet av Oslo kommune.

Innovasjonscamp
Studentene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Studentene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp.


Hva kan vi hjelpe deg med?

Følg vår LinkedIn-profil for å holde deg oppdatert på hva som skjer i entreprenørskap i høyere utdanning i Oslo.

Vil du benytte deg av eller vite mer om vårt tilbud for høyere utdanning? Kontakt vår rådgiver Silje Bretvik Gundersen. Dersom du har spørsmål om Oslo Entreprenørskapsliga, kontakt Rebekka de Leon.

Silje 2
Silje Bretvik Gundersen
Fagansvarlig, høyere utdanning. I permisjon.
Rebekka 2
Rebekka de Leon
Innovasjonsanvarlig, høyere utdanning