Elevbedrift i fagfornyelsen

Fagfornyelsen - Overordnet del

Skaperglede, innovasjon og entreprenørskap får en tydeligere plass i Fagfornyelsen gjennom overordnet del:

"Skolen skal la elevane utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong, og la dei få erfaring med å sjå moglegheiter og omsetje idear til handling."

"Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål."


Elevbedrift og de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen


Tverrfaglige tema

Elevbedrift bør være gjennomført med stort fokus på tverrfaglighet. Med innføring av tre tverrfaglige tema i skolen, vil dette gjøre Elevbedrift enda mer relevant.

Bærekraftig utvikling er spesielt aktuelt å koble mot Elevbedrift, ved at elevene får utvikle bærekraftige løsninger

For mange vil det også være mulig å koble EB opp mot demokrati og medvirkning og til temaet folkehelse og livsmestring.

I elevbedrift får elevene bruke kunnskapen og erfaringene sine praktisk, noe som kan bidra til dybdelæring.


Samarbeid

Danning skjer når elevene arbeider på egen hånd, og når de samarbeider med andre. Eksempler er samarbeid med medelever, tverrfaglig og med arbeidslivet utenfor skolen. Et godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv øker mulighetene for at flere skal kunne ta aktivt del i egen opplæring og opparbeide tilhørighet til arbeidsliv. Samarbeid skaper også gjensidig forståelse og fremmer opplæringens mål om å forberede den enkelte på et framtidig yrkesliv.

  • Elevbedrift er teamarbeid, og alle elevene er like viktige i prosessen. Elevene skal sammen se muligheter og ta ansvar. Dette vil øke elevens følelse av å bli verdsatt og trygg i gruppa. Det er også viktig for at alle skal føle at de lykkes i elevbedriften.
  • Elevene vil ha nytte av å bli bedre kjent med hverandre og bryte litt opp i etablerte rollemønstre når de starter med elevbedrift. Ved å bruke samarbeidsøvelser kan dere øke tryggheten og bidra til bedre samhold og deltagelse i elevgruppa.
  • Å lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn gir elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap.

Bærekraft og Ungt Entreprenørskap


Læreplaner i ulike fag

Elevbedrift vil fortsatt være svært aktuelt som tverrfaglig arbeid, med kobling til flere fag. Om en ønsker å velge ut noen fag, er utdanningsvalg, samfunnsfag og norsk sentrale.

Utdanningsvalg

I faget utdanningsvalg er entreprenørskap naturlig knyttet til fagets relevans og verdier, men også til flere kompetansemål. Spesielt aktuelt er "se muligheter og omsette egne idéer til handling og valg". Se egen artikkel om Elevbedrift i Utdanningsvalg.

Elevbedrift i Arbeidslivsfag

Elevbedrift passer utrolig godt i arbeidslivsfag. Hele faget er tilpasset at elevene skal kunne jobbe med Elevbedrift. Les egen artikkel om Elevbedrift i Arbeidslivsfag (kommer).

Elevbedrift i valgfag

Flere av valgfagene er spesielt egnet til å benytte Elevbedrift. Utvikling av produkter og tjenester, innsats for andre og design og redesign er alle valgfag som ofte benytter Elevbedrift som metode i faget.


Vil du vite mer?


Vil du vite mer?