Faget utdanningsvalg og Elevbedrift - en perfekt kombinasjon

Slurp jentene
Bilde Leikny

Fagfornyelsen legger føringer på at elevene skal få utfordre skaperglede, engasjement og utforskertrang, de skal få erfaringer med å se muligheter og gjøre idéer til handling. Faget utdanningsvalg skal bidra til at alle elever i ungdomsskolen skal kunne ta gode utdannings- og yrkesvalg. Her skal vi gå nærmere inn på hvorfor det er så bra å jobbe med Elevbedrift i dette faget.

Hvorfor Elevbedrift i utdanningsvalg

I faget utdanningsvalg (UDV) er entreprenørskap naturlig knyttet til fagets relevans og verdier, men også til flere kompetansemål. Spesielt aktuelt er "å se muligheter og omsette egne idéer til handling og valg».

"Målet vårt er at de skal lære mye om yrkesliv, og en fremtid vi ikke vet hva er. Å tørre å hoppe ut i nye ideer og gjøre egne valg. Det er fokuset her. Da må de selv erfare at de er skikkelig god på akkurat dette, som de ikke visste fordi den kompetanse ikke blir spurt om til vanlig."
Leikny Astrup Hinkel - lærer Brannfjell Skole

Fra læreplanen kan vi lese at utdanningsvalg er et sentralt fag for å bidra til at elevene er i stand til å ta gode utdannings- og yrkesvalg. Det er et ønske at de skal utvikle karrierekompetanse som blir definert som det å forstå og utvikle seg selv og egen læring, og å utvikle en tygg identitet. Videre sier læreplanen at det også handler om å utforske utdanningsmuligheter og arbeidslivet. Dette inkluderer ferdigheter i å kunne samle, analysere og ta i bruk informasjon både om utdanning, arbeid og seg selv. Det er nettopp dette elever virkelig får erfare og oppnår kompetanse på når de gjennomfører Elevbedrift.

Vi erfarer at elever som har Elevbedrift i utdanningsvalg er bedre rusta til å gjøre valg for videre utdanning og egen karriereplan. I en Elevbedrift får de ulike oppgaver og prøver ulike roller, de ser hva de er god på og får prøve det ut. I faget bruker man lang tid på å finne hvilken rolle den enkelte eleven skal ha, de blir kjent med sine styrker og svakheter. I prosessen finner de ut veldig mye om seg selv – om de er kreative, analytiske, hvordan de jobber i team og samarbeider med andre, om de liker å lede etc. Det handler om å bli bedre kjent med seg selv slik at de kan ta egne selvstendige valg når de skal velge videregående opplæring.

Når elevene jobber med Elevbedrift blir flerfaglighet/tverrfaglighet sentralt. Mange lærerteam kobler flere kompetansemål opp mot arbeidet i Elevbedrift. Dette kan være søknadsskriving og CV i norsk, eller kanskje kan matematikk bli koblet opp mot budsjett? De aller fleste vil også legge vekt på bærekraftig utvikling som del av elevbedriftsarbeidet. Dette er noe elevene, skolen, samfunnet og fagfornyelsen legger vekt på. Det vil være svært naturlig at alle elevbedrifter har dette fokuset. Vi ser at dette gir økt motivasjon i arbeidet for både lærere og elever, og det gir en konkurransefordel når elevene skal selge eller presentere sine løsninger.

"Utdanningsvalg er kanskje det aller viktigste faget i ungdomsskolen. Jeg ser så mange elver som mangler motivasjon og ikke vet hvor de skal – hva man er god på og har lyst å jobbe med senere. Med Elevbedrift får mange den første erfaringen med å velge oppgaver ut fra egne interesser og ferdigheter og at de ser at ulike oppgaver er alle like viktige for å nå et felles mål. Dette gir ofte et bedre grunnlag for å utforske videre utdanning og karrieremuligheter og de får et bedre utgangspunkt til å velge riktig vei videre."
Helge Gjørven, pedagogisk rådgiver i Ungt Entreprenørskap

Spesielt relevant under koronapandemien

I faget utdanningsvalg har mange skoler arbeidspraksis og utplassering i videregående skole som del av faget. Dette er naturligvis vanskelig under en pandemi. Elevbedriftsprogrammet kan derimot fint gjennomføres på en enkel og god måte også under en pandemi. Du har praksis i din egen bedrift og samarbeider med folk rundt deg digitalt eller i små grupper. Vi ser at kreativiteten dras frem i vanskelige tider. Vi utfordrer alle til å se mulighetene som ligger der for hvordan man kan lage en elevbedrift og samtidig opprettholde smittevern.

"Ved å ha UDV og egen bedrift tror jeg vi har lært ganske mye mer. Vi får praktisere selv og være selvstendige. Vi lærer mer om hvordan arbeidslivet fungerer og vi må gjøre egne valg - det er ingen som styrer dette for oss. Nå er det vi som lager oppgavene, pensum lager vi på en måte selv."
Jentene i Slurp Elevbedrift - Brannfjell Skole

Ta kontakt med Ungt Entreprenørskap for å få veiledning på hvordan din skole kan jobbe med Elevbedrift.

Vil du vite mer?