Faget utdanningsvalg og Elevbedrift - en perfekt kombinasjon

"Målet vårt er at de skal lære mye om yrkesliv, og en fremtid vi ikke vet hva er. Å tørre å hoppe ut i nye ideer og gjøre egne valg. Det er fokuset her. Da må de selv erfare at de er skikkelig god på akkurat dette, som de ikke visste fordi den kompetanse ikke blir spurt om til vanlig."
Leikny Astrup Hinkel - lærer Brannfjell Skole

HVORFOR

I faget utdanningsvalg (UDV) er entreprenørskap naturlig knyttet til fagets relevans og verdier, men også til flere kompetansemål;

  • å se muligheter og omsette egne idéer til handling og valg
  • beskrive egne styrker, egenskaper og interesser, og kunne se dette i sammenheng med livsmestring, utdannings- og yrkesønsker
  • tilegne seg kunnskap om arbeidslivet gjennom utprøving og utforskning, og reflektere over hvordan bærekraftsmål, konjunkturer og teknologi påvirker arbeidsmarked, yrker og arbeidsmåter

Utdanningsvalg skal bidra til at alle elever i ungdomsskolen skal kunne ta gode utdannings- og yrkesvalg. Her skal vi gå nærmere inn på hvorfor det er så bra å jobbe med Elevbedrift i dette faget.

Slurp jentene

Karriereveiledning

Fra læreplanen kan vi lese at utdanningsvalg er et sentralt fag for å bidra til at elevene er i stand til å ta gode utdannings- og yrkesvalg. Det er et ønske at de skal utvikle karrierekompetanse som blir definert som det å forstå og utvikle seg selv og egen læring, og å utvikle en tygg identitet. Videre sier læreplanen at det også handler om å utforske utdanningsmuligheter og arbeidslivet. Dette inkluderer ferdigheter i å kunne samle, analysere og ta i bruk informasjon både om utdanning, arbeid og seg selv. Det er nettopp dette elever virkelig får erfare og oppnår kompetanse på når de gjennomfører Elevbedrift.

I en Elevbedrift får de ulike oppgaver og prøver ulike roller, de ser hva de er god på og får prøve det ut. I faget bruker man tid på å finne hvilken rolle den enkelte eleven skal ha, de blir kjent med sine styrker og svakheter. I prosessen finner de ut veldig mye om seg selv – om de er kreative, analytiske, hvordan de jobber i team og samarbeider med andre, om de liker å lede etc. Det handler om å bli bedre kjent med seg selv slik at de kan ta egne selvstendige valg når de skal velge videregående opplæring.

Flerfaglighet/tverrfaglighet

Når elevene jobber med Elevbedrift blir flerfaglighet/tverrfaglighet sentralt. Mange lærerteam kobler flere kompetansemål opp mot arbeidet i Elevbedrift. Dette kan være søknadsskriving og CV i norsk, eller kanskje kan matematikk bli koblet opp mot budsjett? De aller fleste vil også legge vekt på bærekraftig utvikling som del av elevbedriftsarbeidet. Dette er noe elevene, skolen, samfunnet og fagfornyelsen legger vekt på. Det vil være svært naturlig at alle elevbedrifter har dette fokuset. Vi ser at dette gir økt motivasjon i arbeidet for både lærere og elever, og det gir en konkurransefordel når elevene skal selge eller presentere sine løsninger.


HVORDAN

ERFARINGER

"Utdanningsvalg er kanskje det aller viktigste faget i ungdomsskolen. Jeg ser så mange elver som mangler motivasjon og ikke vet hvor de skal – hva man er god på og har lyst å jobbe med senere. Med Elevbedrift får mange den første erfaringen med å velge oppgaver ut fra egne interesser og ferdigheter og at de ser at ulike oppgaver er alle like viktige for å nå et felles mål. Dette gir ofte et bedre grunnlag for å utforske videre utdanning og karrieremuligheter og de får et bedre utgangspunkt til å velge riktig vei videre."
Helge Gjørven, pedagogisk rådgiver i Ungt Entreprenørskap
"Ved å ha UDV og egen bedrift tror jeg vi har lært ganske mye mer. Vi får praktisere selv og være selvstendige. Vi lærer mer om hvordan arbeidslivet fungerer og vi må gjøre egne valg - det er ingen som styrer dette for oss. Nå er det vi som lager oppgavene, pensum lager vi på en måte selv."
Jentene i Slurp Elevbedrift - Brannfjell Skole

Vil du vite mer?


Vil du vite mer?