Konkurransekriterier

Bedriftene som deltar, vil konkurrere i to kategorier:

1. Beste studentbedrift

I denne kategorien vurderes bedriften ut fra innsendt forretningsmodell samt pitch på Fylkesmesterskapet. Kriteriene det vurderes ut fra er:

 • Har studentbedriften arbeidet med et nyskapende konsept?
 • Dekker bedriftens produkt et behov i markedet som bidrar til økonomisk, kulturell og/eller sosial verdiskaping? Er betalingsvillighet for produktet eller tjenesten, også internasjonalt, sannsynliggjort?
 • Tar bedriften hensyn til én eller flere bærekraftsutfordringer? Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har bedriften gjort?
 • Er det sannsynlighet for vekst i det aktuelle markedet, også internasjonalt, og har bedriften en ambisiøs og realistisk plan for sin vekst – gjerne også utover Studentbedriftens levetid?
 • Har bedriften identifisert, utnyttet og utviklet sitt nettverk i verdikjeden? Gis det gode vurderinger av aktuelle distribusjonskanaler eller etablering og bruk av slike?
 • Kan bedriften på sikt gi avkastning til eiere og interessenter, og/eller har bedriften betydning for enkeltpersoners og gruppers livsvilkår? Er risikoaspektene identifisert og vurdert håndterbare, og forsvarer avkastningspotensial risikonivået?
 • Fremstår bedriften troverdig med ambisiøse og gjennomførbare mål? Viser deltakerne i bedriften nødvendig handlekraft, samarbeidsevne og pågangsmot?

2. Bærekraftsprisen

Bærekraftsprisen tildeles en studentbedrift der forretningsideen bidrar til å løse en eller flere bærekraftsutfordringer. Bedriftens arbeid med bærekraft bør komme tydelig frem i forretningsmodellen, og ta utgangspunkt i de tre dimensjoner i bærekraftig utvikling; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Kategorien vurderes ut fra innsendt forretningsplan samt pitch på Fylkesmesterskapet. Det vektlegges følgende:

 • Løser varen eller tjenesten en bærekraftsutfordring?

 • Hvilket behov er det i markedet for produktet?

 • Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har bedriften gjort?

 • På hvilken måte er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer/tjenester i samme marked?

 • I hvilken grad / hvordan er bedriften økonomisk bærekraftig?

 • Hvilke av FNs bærekraftsmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé?