Kategorier og kriterier

Det blir fem konkurransar på årets elevbedriftsmesse. Juryane gjennomfører samtale/intervju med elevbedriftene på stand.

 1. Beste elevbedrift
 2. Beste team
 3. Beste kundeoppleving
 4. Beste grønne entreprenør
 5. "Spis#MerAv"-prisen

1. Beste elevbedrift

Juryen vil legge vekt på følgande:

 • Elevane har gode kunnskapar om produktet og eventuelle konkurrentar i marknaden.
 • Elevbedrifta har marknadsført seg på ein god og tydelig måte.
 • Elevbedrifta framstår som eitt team, og med tydelig ansvarsfordeling.
 • Elevbedrifta har god kunnskap om dei ulike fasane i å drive elevbedrift.
 • Elevane er bevisste på kva dei har lært av å drive elevbedrift.
 • Elevbedrifta har god orden i økonomien sin.
 • Elevbedrifta har arbeidd med eitt eller fleire bærekraftsmål.

2. Beste team

Juryen vil legge vekt på følgande:

 • Oppgåver er fordelt ut frå talent, eigenskapar og ynskjer om personlig utvikling.
 • Teamet reflekterer godt om korleis dei har fungert saman, og har sett i verk tiltak for å utvikle godt samarbeid og arbeidsmiljø.
 • Teamet reflekterer rundt kva dei har lært gjennom samarbeidet i elevbedrifta.

3. Beste kundeoppleving

Prisen går til den elevbedrifta som gir ei god oppleving til besøkande, med følgande kriterium:

 • Salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap og samspel.
 • Serviceinnstilling overfor kundane.
 • Marknads- og standmateriell er utforma på ein bærekraftig måte, med tanke på gjenbruk og ombruk.
 • Korleis ser utstillinga ut, kva inntrykk får vi av bedrifta gjennom utstillinga, samsvar mellom utstilling og forretningsidé.

4. Beste grønne entreprenør

Juryen vil legge vekt på følgande:

 • Elevbedrifta har utvikla nyskapande produkt (varer/tenester) som bidrar til bærekraftig utvikling gjennom eit meir bærekraftig forbruk.
 • Elevbedrifta har ein marknad for produkta sine.
 • Elevbedrifta bidrar til å løyse eitt eller fleire av FNs bærekraftsmål.

5. «Spis#MerAv»-prisen

Juryen vil legge vekt på følgande:

 • Elevbedrifta tilbyr produkt (varer/tenester) som bidrar til at fleire vel å spise #MerAvGrovtGrøntogBlått, og viser korleis dette heng saman med kostråda. Dette kriteriet blir mest vektlagt.
 • Elevbedrifta har ein marknad for produkta sine, og bidrar til matglede med vekt på smak, trivsel og sosialt fellesskap.
 • Elevbedrifta kan forklare kva for bærekraftige vurderingar og tiltak dei har gjort.
 • Elevbedrifta har fokus på nyskaping og kreativitet.