Kategorier og kriterier

Det blir fem konkurransar på årets elevbedriftsmesse. Juryane gjennomfører samtale/intervju med elevbedriftene på stand.

 1. Beste elevbedrift
 2. Grønt&genialt-prisen
 3. «Spis#MerAv»-prisen
 4. Beste profilering
 5. Beste team

1. Beste elevbedrift

Juryen vil legge vekt på følgande:

 • Elevane har gode kunnskapar om produktet og eventuelle konkurrentar i marknaden.
 • Elevbedrifta har marknadsført seg på ein god og tydelig måte.
 • Elevbedrifta framstår som eitt team, og med tydelig ansvarsfordeling.
 • Elevbedrifta har god kunnskap om dei ulike fasane i å drive elevbedrift.
 • Elevane er bevisste på kva dei har lært av å drive elevbedrift.
 • Elevbedrifta har god orden i økonomien sin.

2. Grønt&genialt-prisen

Juryen vil legge vekt på følgande:

 • Elevbedrifta har utvikla nyskapande produkt (varer/tenester) som bidrar til bærekraftig utvikling gjennom eit meir bærekraftig forbruk.
 • Elevbedrifta har ein marknad for produkta sine.
 • Elevbedrifta bidrar til å løyse eitt eller fleire av FNs bærekraftsmål.

3. «Spis#MerAv»-prisen

Juryen vil legge vekt på følgande:

 • Elevbedrifta tilbyr produkt (varer/tenester) som bidrar til at fleire vel å spise #MerAvGrovtGrøntogBlått, og viser korleis dette heng saman med kostråda. Dette kriteriet blir mest vektlagt.
 • Elevbedrifta har ein marknad for produkta sine, og bidrar til matglede med vekt på smak, trivsel og sosialt fellesskap.
 • Elevbedrifta kan forklare kva for bærekraftige vurderingar og tiltak dei har gjort.
 • Elevbedrifta har fokus på nyskaping og kreativitet.

4. Beste profilering

Juryen vil legge vekt på følgande:

 • Utstillinga: Korleis ser utstillinga ut, kva inntrykk får vi av bedrifta gjennom utstillinga, samsvar mellom utstilling og forretningsidé.
 • Logo: Koblinga mellom logo og forretningsidé, eignar logoen seg til bruk på ulike flater, generelt inntrykk av logoen.
 • Profesjonalitet på stand: Korleis møter elevane kundar på stand, kva kan dei om produktet/tenesta, salgseigenskapar.

5. Beste team

Juryen vil legge vekt på følgande:

 • Ansvarsfordeling: Elevbedrifta har fordelt ansvar og oppgåver ut frå talent, eigenskapar og ønske om personlig utvikling.
 • Samarbeid og samspel: Korleis har teamet fungert saman, og kva har elevbedrifta gjort for å utvikle godt samarbeid og arbeidsmiljø?
 • Motivasjon og innsats: Klarer elevbedrifta å forklare korleis den enkelte sin motivasjon og innsats har påverka resultata i bedrifta?