UE Troms sine smitteverntiltak

Det skal være trygt å samarbeide med Ungt Entreprenørskap Troms skoleåret 2020/2021!

118701691 414398909538591 5452733192951272086 n

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle
smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Modellen er et fleksibelt verktøy og gjør det mulig å planlegge mer langsiktig. Fra høsten 2020 kan barnehager og
skoler planlegge for gult nivå. Pr dags dato (1. september) er hele skole Norge gult eller rødt. Det er Folkehelseinstituttet som bestemmer om nivået kan justeres ned. Foreløpig er det ikke åpnet for at det kan gjøres lokal nedjustering til grønt tiltaksnivå. Lokale myndigheter som her i Troms kan kun justere opp til rødt.

UE Troms skal til enhver tid følge FHI og Regjerningens smitteanbefalinger og -veiledere i vår interne og eksterne virksomhet. Dette innebærer at vi i vår virksomhet i Troms vil differensiere vår virksomhet etter «trafikklyssystemet» som er innført, dvs gjennomføring på grønt, gult og rødt lys. Vårt utgangspunkt er at vi skal tilby alle våre tjenester så langt dette er mulig, oppsummert med følgende hovedtiltak:

 • UE Troms skal holde minimum 2 meter avstand fra alle
 • UE Troms skal alltid ringe og avklare med rektor og skolen på forhånd
 • UE Skal alltid ta med håndsprit og legge til rette for god håndhygiene før, under og etter programgjennomføring
 • UE Troms skal alltid, til enhver tid, ha oversikt over hvem vi har vært i nærkontakt med
 • Vi holder oss hjemme hvis vi er syke, der vi følger anbefalingene fra helsemyndigheten
 • UE Troms har satt et makstak på 200 personer per arrangement og 50 personer i et rom

Dette er også kontaktreduserende tiltak, der vi også er svært opptatt av å unngå trengsel og alltid tilrettelegge for digital gjennomføring der det er hensiktsmessig.

"Vi skal være i tett dialog med skoleledelse, samt følge med på anbefalingene fra kommuneledelse, kommunelege, fylkesledelse og fylkesoverlege"
Liv Brandvoll

UE Troms definerer (per 1. september 2020) også hvordan vi gjennomfører våre programmer på de ulike nivåene, grønt lys, gult lys og rødt lys, noe som betyr:

Barneskolen (1. - 7. trinn)

 • Våre familier: Det er lærer / pedagogen som selv gjennomfører programmet i sin helhet. Veilederhefte bestilles via din kontaktperson. For elever med hjemmeskole har vi laget en digital løsning som kan gjennomføres av lærer via nettløsninger som for eksempel teams. Dette får du tilsendt av din kontaktperson i UE Troms.
  • Grønt nivå: Gjennomføres som vanlig, der vi opprettholder fokus på god håndhygiene.
  • Gult nivå: Kursing av lærerne, hvor vi inviterer lærerne til samlet kurs i eksternt lokale. Vi vil i tillegg gi lærerne muligheten for et digitalt kurs. Lærerne gjennomfører deretter programmet på normalt vis.
  • Rødt nivå: Gjennomfører alt av kurs for lærerne digitalt via Teams eller Zoom. Lærerne gjennomfører deretter programmet på normalt vis i klasserom
 • Vårt lokalsamfunn:
  • Grønt nivå: Gjennomføres som vanlig, der vi opprettholder fokus på god håndhygiene.
  • Gult nivå: Kursing av lærerne, hvor vi inviterer lærerne til samlet kurs i eksternt lokale. Vi vil i tillegg gi lærerne muligheten for et digitalt kurs. Lærerne gjennomfører deretter programmet. Vårt lokalsamfunn gjennomføres uten eksterne veiledere.
  • Rødt nivå: Gjennomfører alt av kurs for lærerne digitalt via Teams eller Zoom. Lærerne gjennomfører deretter programmet på normalt vis i klasserom. Vårt lokalsamfunn gjennomføres uten ekstern veileder
 • SMART: Alt relevant materiell er tilgjengelig for lærere i lærerportalen. Her kan lærerne laste ned presentasjonen SMARTE elever som med et innholdsrikt kommentarfelt guider lærerne gjennom alle faser i SMART. Filmer, oppgaver og verktøy som elevene bruker i de ulike fasene ligger lett tilgjengelig. Innholdet i dagens portalløsning kan brukes ved både grønt, gult og rødt nivå.
  • Grønt nivå: Gjennomføres som vanlig, der vi opprettholder fokus på god håndhygiene.
  • Gult nivå: Vi gjennomfører SMART i klasserom, men tar vurdering av lokasjon avhengig av antall elever. Næringslivet blir invitert inn som jury, men vi begrenser antallet og ser også til at juryen holder to meters avstand til elever, lærere og hverandre. Kohorter holder 2 meter avstand i finalen, der foretrukket lokale er for eksempel en gymsal hvis vi samler flere kohorter samtidig.
  • Rødt nivå: Vi gjennomfører SMART-kurs digitalt via Teams eller Zoom. Lærer gjennomfører programmet selv med lærerveiledning fra Ungt Entreprenørskap. Næringslivet blir invitert inn som digital jury. Også ved digital gjennomføring vil pedagogisk tilbud og innhold bli ivaretatt på alle
   nivå.

_________________________________________________________________________________

Ungdomsskolen (8. - 10. trinn)

 • Elevbedrift:
  • Grønt nivå: Gjennomføres som vanlig, der vi opprettholder fokus på god håndhygiene.
  • Gult nivå: Alle elever blir plassert i sin kohort, og sitter dermed sammen i klasserommet. Ungt Entreprenørskap følger de kohortene som er satt av skolen. Gjennomføringen av kick off vil ha vanlig prosedyre underveis, der elevene holder seg innenfor sin kohort. Skolemesse blir gjennomført på dagtid, der vi setter et tak på 200 deltakere ut fra
   myndighetenes og skolens anbefalinger på gitt tidspunkt. Dette inkluderer elever, lærere og Ungt Entreprenørskap. Regionale elevbedriftsmesterskap i UE regi: Elevbedriftene blir invitert til elevbedriftsmesterskap, der vi setter et tak på maks 200 personer da dette blir et heldagsarrangement. Dette inkluderer elever, lærere og Ungt Entreprenørskap. Dersom myndighetenes anbefalinger blir lavere enn 200, vil UE følge dette og evt. gjennomføre arrangementet digitalt.
  • Rødt nivå: Lærerne er fysisk tilstede i klasserommet, mens Ungt Entreprenørskap kurser, veileder og gir alt av materiale digitalt. Ungt Entreprenørskap er ikke tilstede på
   skolen. Kick off blir gjennomført digitalt via Teams eller Zoom. Vi gjennomfører elevbedriftsmesterskap digitalt, jury deltar også digitalt. Viktig med god dialog for å bli enig med skolen om hvordan Elevbedrift kan gjennomføres, evt om tidspunkt for gjennomføring kan endres. Elevbedrift som utføres som månedsprosjekt blir ikke gjennomført og vi tilbyr derfor en Innovasjonscamp istedenfor som gjennomføres digitalt.
 • Økonomi og Karrierevalg: Informasjon vil komme når vi har fått en avklaring med Sparebank1 Nord-Norge.

_________________________________________________________________________________

Videregående: Per nå legger vi til rette for at alle våre programmer blir gjennomført, men med forbehold om endring. Det vi har avklart per nå med flere skoler i Troms er at lærere og elever kan delta på eksterne arrangementer i regi av UE Troms. UE Troms kan komme inn som ekstern bidragsyter på videregående. UE Troms skal alltid ha en løpende kontakt med skolene, da nivåene kan endres lokalt.

 • Ungdomsbedrift:
  • Grønt nivå: Gjennomføres som vanlig, der vi opprettholder fokus på god håndhygiene.
  • Gult nivå: UE Troms gjennomfører opplæring av lærere og veiledere fysisk eller digitalt. Vi kan blande elever og/eller lærere på tvers av klasser/skoler dersom skolene og
   fylkeskommunen sier ok. UE tilbyr kurs/aktiviteter til elever – fysisk eller digitalt. UE tilbyr kurs/samlinger til lærere – fysisk eller digitalt. Veiledere, kursholdere og jury kan delta fysisk, men vi begrenser antallet – eller digitalt.
  • Rødt nivå: UE Troms gjennomfører opplæring av lærere og veiledere digitalt. Lærer gjennomfører fysisk eller digitalt. UE tilbyr kurs/aktiviteter til elever per klasse/per skole – eller digitalt. UE Troms tilbyr kurs/aktiviteter til lærere per skole – eller digitalt. Veiledere, kursholdere og jury deltar digitalt
 • Sjef i Eget Liv: Informasjon vil komme når vi har fått en avklaring med Sparebank1 Nord-Norge.

_________________________________________________________________________________

Høyere utdanning: Universiteter, høgskoler og fagskoler mv. kan åpne for ordinær undervisning fra og med 15. juni, så lenge de gjennomfører undervisning og aktiviteter i tråd med de gjeldende bestemmelsene og rådene om smittevern. Det er ikke satt begrensning på antall studenter per forelesning/undervisningssituasjon, men det må kunne opprettholdes avstand på minst en meter mellom studenter og mellom studenter og ansatte.

 • Studentbedrift:
  • Grønt nivå: Gjennomføres som vanlig, der vi opprettholder fokus på god håndhygiene.
  • Gult nivå: Avklare med foreleser og ledelse i forkant om de ønsker fysisk besøk. Dialog med foreleser om det er nødvendig å delta fysisk i klasserommet for oppstarts
   møte eller om man kan ta det digitalt. Annen veiledning og registreringshjelp gjør vi digitalt. Kurs for studenter gjennomføres digitalt.
  • Rødt nivå: Vi gjennomfører ikke fysiske besøk på institusjonen. Tilpasser de tilbudene vi har til digitale.

_________________________________________________________________________________

På alle trinn:

 • Innovasjonscamp:
  • Grønt nivå: Gjennomføres som vanlig, der vi opprettholder fokus på god håndhygiene.
  • Gult nivå: Vi gjennomfører Innovasjonscampen som vi har gjort tidligere i Harstad (Hagebyen), der vi er tilstede i ett klasserom, men kjører også samtidig digitalt til de andre klasserommene. Delfinalene gjennomføres klassevis med en vinner på hvert klasserom. Disse går så videre til en hovedfinale i ett klasserom, der dette streames til de resterende klasserommene. Hovedfinalen vil gjennomføres med en jury som er fysisk tilstede. Næringslivet blir invitert inn som jury, men vi begrenser antallet og ser også til at juryen holder to meter avstand til elever, lærere og hverandre.
  • Rødt nivå: Vi gjennomfører Innovasjonscampen digital, med en digital jury.

Her er det viktig å presisere at disse kan bli endret, da spesielt på videregående nivå.

Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss direkte her!


Vi gleder oss til å treffe dere alle sammen igjen - på to meters avstand!