TakkForSist SB - Universitetet i Sørøst-Norge

IMG 0931

Vi tilbyr en besøkstjeneste med mål om å redusere ensomhet blant eldre. Vi skal benytte egnede personer, som med sin kompetanse skal jobbe miljøterapeutisk for å skape nye arenaer for sosialisering og aktivitet.

TakkForSist SB skal delta i følgende kategorier:

  • Beste Studentbedrift
  • Beste Næringslivsarbeid
  • Beste HR-bedrift
  • Beste Sosiale Entreprenør
  • Bærekraftsprisen
  • Beste Forretningsplan

Selskapet opprettes som en respons til det vi har erfart og observert i møte med praksisfeltet. Vår erfaring tilsier at det er åpenbare mangler i tjenestetilbudet som tilbys til de eldre i befolkningen. Våre opplevelser fra feltet støttes også av resultatene fra en grundig markedsanalyse. TakkForSist SB skal derfor dekke opp for mangelen på velferdstjenester, som tar for seg eldres mulighet til sosialisering og aktivisering.

Ensomhet er en økende problematikk blant denne gruppen mennesker. Vi vet at vi er i startfasen av en eldrebølge, som vil stille nye krav til tjenestene som tilbys og i hvilket omfang. Eldrebølgen vil kreve økt arbeidskraft og kompetanse innenfor helse og sosialfaglige tjenester.
Forskning viser at kostnaden knyttet til offentlig finansiert eldreomsorg vil øke med hele 38% dersom neste generasjons eldre har likt fysisk funksjonsnivå som i dag. Hvis de fysiske forutsetningene øker, vil derimot kostnadene forbli på samme nivå, eller til og med reduseres. Dette til tross for at antall eldre i befolkningen øker. Det har derfor stor betydning at den fysiske funksjonen forbedres, noe som kan oppnås med mer fysisk aktivitet blant denne gruppen.

TakkForSist SB vil gi studentene innenfor dette fagfeltet mulighet til å arbeide yrkesrelevant ved siden av studiene, noe som vil bidra til å styrke kompetansen og tjeneste i årene som kommer.

TakkForSist SB skal tilby en besøkstjeneste med en miljøterapeutisk tilnærming og tilrettelegge for sosiale aktiviteter. Bedriften skal ha fokus på å styrke sosiale nettverk og psykisk helse. Bedriften skal derfor tilby ulike aktiviteter som skal være lavterskeltilbud for de eldre. TakkForSist skal tilrettelegge for deltakelse på ulike sosiale arenaer som cafe, turer, syklubb o.l. Dette gir de eldre samt medarbeiderne en sosial plattform å møtes på.

SOSIALE MEDIER

Facebook

KONTAKTINFO

Sondre Stave - Daglig leder
Mats Holthe - Markedsansvarlig
Jørgen Aakervik - Personalansvarlig
Olav kjetilstad - Økonomiansvarlig

Tlf: 41281091
Takkforsist.sb@gmail.com