Årsmelding 2020: Vestfold og Telemark

Årsmelding 2020

Alleansatte UEVT

Daglig leder har ordet

Det første året i Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark sin historie vil huskes på så mange måter. Vi hadde akkurat bestemt tidenes råeste målsettinger i strategien vår «En av tre i tjuetre», satt fagteamene på tvers av de tidligere fylkesgrensene og hadde rekordpåmeldinger i fylkesmesterskapene våre.Den 10. mars arrangerte vi Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter (FMUB) i Skien fritidspark med 613 ungdommer og jurymedlemmer fra både Vestfold og Telemark. To dager etterpå stengte Norge og alle ble sendt hjem.

Disse marsdagene i forkant av FMUB kan bare beskrives med ett ord; uvirkelige.Den galopperende utviklingen av Covid-19 situasjonen, de tusenvis av små detaljer og det sterke fokuset som kreves i et så stort event. Arrangøransvaret i å samle så mange på ett sted, og ikke minst de forventningsfulle ungdommene som gledet seg så voldsomt for å få vist frem alt det vanvittige arbeidet de hadde lagt i sin Ungdomsbedrift, kjente vi alle på.Selvfølgelig var både fylkeskommunen som skole-eier og kommuneoverlegen i Skien tungt involvert i vurderinger for og i mot om eventet skulle arrangeres. Basert på deres vurderinger ble det kl 16:30 ettermiddagen før endelig besluttet at arrangementet skulle gjennomføres. Vi alle ble da for første gang eksponert for det som siden har blitt våre hverdagsrutiner. Ingen klemming, ingen kontakt, minst 1 meters avstand og vasking og spriting av hender og overflater.I tillegg til dette nye regimet ble det også skapt store øyeblikk med velfortjent oppmerksomhet til først og fremst de deltakende ungdommene, men også lærerne fikk sin tur på scenen for sin strålende innsats.

Dette var det siste store arrangementet videregående skole har hatt siden.

"Jeg utfordret de flotte kollegaene i UEVT på hvilken overskrift de ville valgt for året 2020. Her er deres forslag: «Det disruptive året», «Alium 2020», «Kreative løsninger fra heimen», «Curiosité», «Ensémble», «Digitale syvmilssteg», «Per ardua ad astra 2020», «Tilpasningsåret», «Vi gjorde noe med det», «Utviklingsfart 2020», «Innovasjon fra spisebordet»."
Ann-Iren Haugen, daglig leder Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark

Dette beskriver godt hva de som ansatte har blitt utfordret på dette året.Jeg er så ydmyk og takknemlig for hvordan de kastet seg rundt, tok regi og på kort tid utviklet digitale mesterskap som skapte stort ungdomsengasjement, en digital læringsuke som ble et nasjonalt event og øvrig digitalt materiell og oppfølgingsopplegg slik at de overarbeidende lærerne maktet å motivere sine elever til selv å se muligheter for deres gode idéer.

Til tross for alle fysiske innskrenkelser har vi maktet å opprettholde aktivitetstallene i bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift, og sågar økt med nær 20% i Ungdomsbedrift. Dette er vi stolte av.

Endel av denne økningen skyldes kraftsamlingen og det store fokuset som allerede har blitt lagt inn i Prosjekt ViSS – Vekst i ungdomsbedrifter i Sandefjord og Skien vgs. Vi søkte Vestfold og Telemark fylkeskommune om prosjektmidler for dette treårige prosjektet og den 19. august fikk vi den glade nyheten om at politikerne hadde bevilget 3, 3 millioner kroner. Vi hadde i forkant av dette fått beskjed om at UE Norge ville bidra med kr 200 000,-.

Anniren

Prosjektet skal utprøve en mer strukturell måte å samspille med de enkelte videregående skolene på entreprenørskapsaktiviteter i vgs-utdanningen, og skal sørge for at enda flere ungdommer får trent entreprenørielle handlingskompetanser gjennom ett år med Ungdomsbedrift (UB).

Ved å bruke entreprenørskap og UB som metode legges det til rette for at enda flere elever skal oppleve en arbeidsrelevant og motiverende skolehverdag med mål om at flere fullfører og består sitt skoleløp, og som kvalifiserer de unge til et godt samfunnsdeltakende voksenliv.

Det året jordkloden sa i fra
Om våre unge i dag om 20 år ser tilbake til 2020, hva vil de si?Ville de svart; «det året jeg hadde skole fra sengen min på rommet, «det ble ikke noe av russefeiringen» og at «Karpe Diem konserten i Oslo Spektrum ble utsatt»?Flere hadde trolig også rapportert om at de har kjent på ensomhet.

I dagens mediebilde leser vi om resultater av student-evalueringer som rapporterer om økt savn etter fellesskap og også depresjon.

I Ungt Entreprenørskap ser vi hver dag hvilken kraft og effekt det ligger i å få til oppgaver som ikke har helt åpenbare svar eller løsninger, i samspill med andre. Det å dele mestringsfølelsen forsterker den positive opplevelsen, som igjen gjør at motivasjonen for å gyve løs på enda større oppgaver blir forsterkes. Entreprenørskapsprogrammet Ungdomsbedrift legger til rette for slike selvforsterkende samspills- og mestringsarenaer. Dette er ikke et dårlig gruppearbeid de unge kan rømme fra. De må tåle å stå i og takle konflikter med sine kolleger, og komme seg videre. Ved å etablere, drifte og avvikle en ordentlig bedrift får de trening ikke bare av den av viktige «kreativitets- og innovasjonsmuskelen», men også robusthet og demokrati i praksis.

Vi er midt i en pandemi, trolig med utgangspunkt i at mennesker har tuklet med naturen. Vi har drevet med systematisk avskoging og uttømming av naturressurser, som igjen gjør at ville dyr og oss mennesker kommer nærmere hverandre. I en artikkel i tidsskriftet Danish Medical Journal hevder danske forskere nettopp at risikoen for pandemier kan økes av klimaendringer og naturødeleggelser.

– Vi tror denne typen sykdommer er koblet til klimaendringer og nedgang i det biologiske mangfoldet. Det krever øyeblikkelig oppmerksomhet, står det blant annet i kommentarartikkelen.

Det samme poenget har blitt påpekt av FNs Miljøprogram (UNEP) og FNs panel for biologisk mangfold (IPBES). SARS-CoV-2 stammer for eksempel sannsynligvis fra flaggermus.

I fjor brukte vi overskrifter om at dette var året de unge reiste seg opp og gikk i gatene, satte i gang klimastreiker og klimabrøl og vekket politikere og næringsliv. De krevde action fra politikere og bærekraftige løsninger for ytterligere verdiskaping i samfunnet. De unge så at det bar galt av sted og de krevde å få reell påvirkningsmakt og ansvar.

I en kronikk i Stavanger Aftenblad tar professor i endringsledelse Jan Erik Karlsen (UiS) oss med til året 2050, og lar oss med tilbakeblikk se på «det avgjørende koronaåret 2020».I 2050-glasskulen ser han at lærdommen av pandemien trolig «reddet menneskeheten og vårt oppsplittede livssamfunn fra utryddelse». Hvorfor? Han mener at motreaksjonen fra de millioner av unge mot vekstpress og globalisering ble avgjørende, og at ettervirkningen av pandemien vil føre til større fokus på bærekraft og forpliktende fellesskap som pilarer i en ny normal.

Jeg er enig med Karlsen. Det er våre unge vi må satse på. Men da må de få den verktøykassen de trenger. Vi må rett og slett inspirere de unge til å se muligheten og til å skape bærekraftige verdier, - både for seg selv og andre.

Miljøaktivist Greta Thunberg og hennes over 1,5 millioner studenter sitt budskap tåler å bli sitert på nytt; «instead of looking for hope, look for action. Once we start to action, then it´s hope».

Ann-Iren Haugen,
Daglig leder


Styret i Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark

Styret i Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark har bestått av Tone Allum - Vekst i Grenland (styreleder), Irene Bordier Haukedal - LO Vestfold og Telemark, Truls Vasvik -Vestfold og Telemark fylkeskommune, Bjørn Ole Gleditsch - Sandefjord kommune(ordfører), Tryggve Moe - Sparebanken Sør, Åsne Vittersø Kvamme - Jotun, Arild Nordahl Johnsen - Rektor v/ Nøtterøy videregående skole, Ann Kristin Ødegård - Midt-Telemark Næringsutvikling (varamedlem).

Styrets årsberetning 2020 Vestfold og Telemark

Økonomi

Årsregnskapet for 2020 viser et betydelig overskudd for inneværende år med et positivt resultat på kr 808 978,-. Årsaken knyttes til Covid-19 pandemien. Inntektene var på kr 8 290 018,-.

Vi har gjennom året forsøkt å hensynta pandemi-utviklingen.
I juni ble det vedtatt et revidert nedjustert budsjett fra kr 247 361,- (styresak 16/19) til minus kr 213 057,- (styresak 20/20).

Det viste seg at våre forventninger til gjenopptak av aktivitet/prosjekter var høyere enn det som etter hvert ble sannsynlig å få gjennomført.

I forbindelse med styrebehandling av halvårsregnskap (styresak 26/20 i sept) ble styret varslet om et årsoverskudd på ca. 600.000,-. Vi forventet at dette ville øke noe også gjennom siste tertial, om ikke skolene gikk fra gult til grønt.

Realiteten var at skolene vekslet fra gult til rødt som en følge av iverksatte smittevernstiltak som direkte gikk utover aktivitetsnivå og fysiske samlingspunkter.

Med bakgrunn i dette ble det bestemt å områ midler for å frigjøre ressurser hos nøkkelpersonell ved Sandefjord og Skien vgs (kr 150 000,- pr skole) for optimal igangsettelse av prosjekt ViSS (vekst i ungdomsbedrifter ved Sandefjord og Skien videregående skoler med mål om 75% økning av UB).

UEVT har behov for god likviditet da bl. annet siste del av driftsmidler fra VTfk ikke blir utbetalt før årsregnskapet er revisorgodkjent. For regnskapsåret 2020 har UEVT kr 1 548 234,- i kortsiktige kundefordringer. Egenkapital pr 31.12.20 er kr 6 901 884,19,-.

Årsregnskap 2020 Vestfold og Telemark

Revisors beretning 2020


Høydepunkter 2020

FMUB2020

Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter ble arrangert 10. mars i Skien Fritidspark for 613 deltakere. Bare to dager etter ble Norge stengt ned og samtlige ble sendt på hjemmeskole og kontor.

Laeringsuka2020

UEVT tok initiativet til en nasjonal digital Læringsuke med program hver dag for entreprenørskapslærere i hele Norge. Alt fra live streaming, foredrag, egen podcast Lærerpodden m.m. I samme tidsrom den våren arrangerte vi digitale mesterskap for både elev- og studentbedrifter, i tillegg til en SMART superfinale.

3

UEVT fikk innvilget totalt kr 3,3 millioner over tre år av hovedutvalget for utdanning og kompetanse i VT fylkeskommune. Tilskuddet er øremerket prosjekt VISS (Vekst i Ungdomsbedrift ved Sandefjord og Skien videregående skoler).

IMG 3952

Kronikken «Når ingenting er domt» kom på trykk i både Stavanger Aftenblad og i Telemarksavisa. Den understreket viktigheten av klima og kultur for prøving og feiling for å lykkes med omstilling og entreprenørskap.

5

En gjeng fra Fagerheim skole viste handlekraft og avsjekket fremtidens energiløsninger med olje- og energiminister Tina Bru ifm prosjektet SMARTE grønne energi-innovatører prosjektet for 7. klassinger i Vestfold og Telemark, et samarbeid med Skagerak Energi.