Årsmelding: Vestfold og Telemark

Det er separate årsmeldinger for Vestfold og Telemark for 2019. Scroll videre nedover for å lese alle årsmeldingene.

Årsmelding 2019 Vestfold

Et år med store endringer!

2019 har vært et år hvor både selskapet vårt og grunnlaget for bruk av entreprenørskap i skolene har endret seg. Som et resultat av den nye fylkesreformen bestemte styret i UE Vestfold å starte samtaler med UE Telemark med tanke på å fusjonere selskapene med virkning fra 1.1.2020. Eget interimsstyre ble opprettet i mai og prosessen satte fart i siste halvdel av 2019. Selskapene ble fusjonert som planlagt og fra nyttår 2020 var vi blitt Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark. Vi ser frem til et sterkere UE Vestfold og Telemark og ikke minst at vi er blitt et større team. Sammen skal vi jobbe mot skolene hvor fagfornyelsen gjør at entreprenørskap som pedagogisk metode står sterkere enn noen gang!

Daglig leder Thomas Heggertveit


Smart vestfold

Høydepunkter

Totalt i underkant av 10000 elever, lærere og frivillige deltok på aktiviteter i regi av UE Vestfold i 2019. Dette er på samme nivå som for 2018 og viser at aktiviteten er stabilisert på et godt nivå. Foruten deltagelse i de ordinære undervisningstilbudene deltok 3180 på andre kurs, skolemesser, fylkesmesterskap og pedagogiske tilbud gjennom UE Vestfold i 2019. Eksempler på kurs er Regnskapskurs, Inkluderende arbeidsliv(IA), kreativitet/ideutvikling, lærerkurs og samlinger.


UE tilbyr alle skoler aktiviteter og har hatt aktiviteter på alle videregående skoler i 2019. Totalt har 1100 elever drevet elev –og ungdomsbedrift, 2120 elever har gjennomført innovasjonscamp, 2370 elever har gjennomført undervisning innen personlig økonomi og karrierevalg både i ungdomsskole og videregående. I tillegg har 500 elever drevet SMART på 6-7.trinn i barneskolen, samt 130 elever har gjennomført programmet «Vårt lokalsamfunn» på 4.-5.trinn. En rekke av disse programmene er i tillegg gjennomført i tett samarbeid med mer enn 200 frivillige fra samarbeidspartnere i næringslivet og offentlige virksomheter.


Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter 14.mars 2019 ble arrangert på Thor Heyerdahl VGS i samarbeid med UE Telemark og UE Buskerud. Arrangementet huset 1100 deltagere og 250 elever fra Vestfold deltok med 51 ungdomsbedrifter. 3 Ungdomsbedrifter fra Vestfold deltok direkte på Norgesmesterskap for Ungdomsbedrifter 25.-26.april på Norges Varemesse i Lillestrøm.


Resultatregnskap 2019

Driftsinntekter 3 460 378
Annen driftsinntekter 127 050

Sum driftsinntekter 3 587 228


Lønnskostnad 2 440 332
Annen driftskostnad 1 311 721

Driftsresultat - 164 826

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt 26 199
Annen rentekostnad 454

Resultat av finansposter 25746

Årsresultat -139 080


Årsmelding 2019 Telemark

En epoke er over

I 1999 ble Ungt Entreprenørskap Telemark etablert av vår «gründer» Stanley Jacobsen. Som nyutdannet lærer ved daværende Søve videregående skole, hadde Stanley høyere ambisjoner for sine elever enn hva han syntes han fikk ut av sin tradisjonelle kateterundervisning. Han startet så, sammen med en entusiastisk gjeng i Østfold og Buskerud, intuitivt å organisere sine elever i «bedrifter», som så skulle finne sin egen forretningsidé, selge og drifte samt også avvikle bedriften – alt tuftet på metoden «lære ved å gjøre».
Dette var starten på «Foreningen Ungdomsbedrifter», som senere ble til Ungt Entreprenørskap (UE).

Som et resultat av den nye fylkesreformen bestemte styret i UE Telemark å starte samtaler med UE Vestfold med tanke på å fusjonere selskapene med virkning fra 1.1.2020. Eget interimsstyre ble opprettet i mai og prosessen satte fart i siste halvdel av 2019.. En 20 årig epoke som Ungt Entreprenørskap Telemark er over, Fra nyttår 2020 var vi blitt Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark.

Det året da de unge reiste seg opp og gikk ut i gatene

I hele verden tok de unge stort ansvar for jordas og sin egen fremtid og satte i gang klimastreiker og klimabrøl som vekket politikere og næringsliv, mye mer enn hva klimakonferanser og annet har skapt av engasjement og oppmerksomhet tidligere. De krevde action fra politikere og bærekraftige løsninger for ytterligere verdiskaping i samfunnet. De unge ser at det bærer galt av sted og krever å få mer reell påvirkningsmakt og ansvar! Miljøaktivist Greta Thunberg og sine 1,5 millioner studenter sitt budskap var «instead of looking for hope, look for action. Once we start to action, then it´s hope».

2019 var også året da ny overordnet del av Læreplanverket, som ble vedtatt som en del av fagfornyelsen i skolen, utpekte tre overgripende tema for fremtidens utdannelse:

Bilde1 telvest baerekraft

Her ble også grunnsynet beskrevet som skal prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen.

“1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål.”

Mye av begrunnelsen for fagfornyelsen i norsk skole var en erkjennelse av behovet for å gi elevene en god kompetanse for å mestre nye utfordringer i det 21. århundret. Her blir det ofte vist til ferdigheter som en på tvers av landegrensene mener blir viktig for fremtidige arbeidstakere og medborgere, det som blir referert til som 21. century skills; kreativitet, kritisk tenking, samarbeid og kommunikasjon.
Dette er kompetanse og ferdigheter vi i Ungt Entreprenørskap med sine programmer har gode forutsetninger for å kunne støtte og bistå skolen med å utvikle hos elevene.

Vi er Stanley Jacobsen evig takknemlig for hans initiativ for 20 år siden.

Med elevenes store engasjement, Fagfornyelsen og grunnsynet for pedagogisk praksis i grunnopplæringen ser vi i Ungt Entreprenørskap lyst på fremtiden.


Ann-Iren Haugen,
Daglig leder

IMAGE 2020 02 05 105152

Om Ungt Entreprenørskap Telemark

Ungt Entreprenørskap Telemark er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Telemark - i grunnskole, videregående skole og høgskole. Foreningen ble etablert i 1999 etter en toårsperiode som prosjekt. Disse stod bak etableringen:

Telemark fylkeskommune
Fylkesmannen i Telemark
SND Telemark, nå Innovasjon Norge
KS Telemark
Vekst i Grenland
NHO Telemark
LO Telemark
Statens Utdanningskontor i Telemark
Høgskolen i Telemark

Det er opprettet Ungt Entreprenørskapsforeninger i alle fylker i Norge. Sammen med den nasjonale foreningen Ungt Entreprenørskap Norge danner disse foreningene et landsdekkende nettverk som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning. Nasjonalt ble foreningen Ungdomsbedrifter, senere Ungt Entreprenørskap, etablert i 1997.

Gjennom Ungt Entreprenørskap Norge er Ungt Entreprenørskap Telemark medlem av to internasjonale foreninger: Junior Achievement Europe ( 40 medlemsland) og Junior Achievement Worldwide (ca 100 medlemsland).

Virksomhetens art

Foreningens virksomhet er å arbeide for entreprenørskap i opplæring og utdanning på alle nivå i skoleverket i Telemark. Foreningens administrasjon er lokalisert til Klosterøya i Skien, sammen med over 80 bedrifter og øvrig virkemiddelapparat.

Torbjorn AIH

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier

FRAMTID:
gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet
inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng
stimulere til samarbeid over landegrensene

SAMSPILL:

fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene

SKAPERGLEDE:

utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet

Prisutdeler Kristian Norheimdeleruttil Staying Alive

Samarbeidspartnere

Ungt Entreprenørskap Telemark har samarbeidspartnere fra offentlig og privat sektor. Det er Telemark fylkeskommune som er vår største bidragsyter, sammen med statlige overføringer kanalisert via Ungt Entreprenørskap Norge. Sparebanken Sør er vår hovedsamarbeidspartner mens Skagerak Energi, NAV arbeidslivsenter og Renovasjon i Grenland også er store samarbeidsaktører.

Årsmøte for 2019

Årsmøtet for 2019 blir avviklet onsdag 22. april 2020 på Klosterøya.

Saksliste:
Sak 1 Konstituering
Sak 2 (Årsberetning) og regnskap for 2019
Sak 3 Kontingenter
Sak 4 Valg

Styremøter 2019

Det har vært avholdt 5 styremøter i UE Telemark avviklingsstyre 2019, totalt 41 saker har blitt behandlet. I forbindelse med sammenslåingen av Ungt Entreprenørskap Vestfold og Ungt Entreprenørskap Telemark ble et felles interimstyre valgt på årsmøte, hhv tre representanter fra Vestfold og tre representanter fra Telemark. Det har det vært avholdt 3 interimstyremøter med totalt 19 saker.

Ansatte i Ungt Entreprenørskap Telemark

ANSATTE PER 31.12.2019
Ann-Iren Haugen, daglig leder, 100 prosent.
Lars Tjøgersen Bulien, 100% fagansvarlig for grunnskole.
Bettina Abrahamsrud, 100% fagansvarlig videregående skole og prosjektleder for digital synlighet (i fødselspermisjon fra jan-septemer, 50% fagansvarlig videregående skole fra okt-desember.
Isabel Næss, 80% fagansvarlig for høyere utdanning inkl samarbeidsavtalen med USN frem til og med juni 2019.
Linda Skjelbred, 50 entreprenørskapsrådgiver fra mars, deretter 100% fagansvarlig høyere utdanning fra
Johanne Birgitte Møller, 100 % entreprenørskapsrådgiver videregående skole (i Bettina sitt fødselspermisjonsvikariat) januar til 18. oktober.
Frida Ditlefsen, entreprenørskapsrådgiver primært i grunnskole, 50-100 % fra 25. februar.

Revisor

Revisjonsselskapet AS v/revisor Marita G Øverbø.

Økonomi

Forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2019 er satt opp i tråd med dette. Selskapet har positiv egenkapital.

Årsregnskapet for 2019 for Ungt Entreprenørskap Telemark viser et årsresultat på kr 127 957,-. Inntektene gikk fra kr 6 599 883,- i 2018 til kr 6 204 740,- i 2019.
UET har behov for god likviditet da bl annet halvparten av driftsmidler fra Tfk ikke blir utbetalt før de får fremvist revisorgodkjent årsregnskap, ei heller Gjensidigestiftelsesmidler. For regnskapsåret 2019 har UET kr 1 425 000,- i kundefordringer.

Egenkapital pr 31.12.19 er kr 3 974 317,-

De største offentlige inntektskildene er skole-eierne Telemark fylkeskommune, kommuneavtaler samt Universitetet i Sørøst-Norge. De største private samarbeidspartnerne er Sparebanken Sør, Skagerak Energi, Storebrand, Kavli, Renovasjon i Grenland og Statens Vegvesen.

HMS

Ungt Entreprenørskap Telemark sin avtale om Inkluderende arbeidsliv går ut ifm NAV sine endringer om at samtlige arbeidsplasser defineres inn som IA bedrifter. I apil 2019 flyttet vi kontorlokaler til 1. etg i Kunnskapsverkstedet på Klosterøya, med mer fysisk plass og tilrettelegginger for optimale arbeidsprosesser. Sommer og høst 2019 ble benyttet til betydelige oppgraderinger av kontorfasilitetene som for øvrig førte til presseoppslag på innovative endringer med basis i bærekraft, gjenbruk og økonomi.

Generelle opplysninger

UE Telemark avviklingsstyret har bestått av 7 representanter, hvorav tre menn og fire kvinner. Styreleder var kvinne.

UE Vestfold og Telemark sitt interimstyre består av 6 representanter, hvorav fire menn og tre kvinner.
Per 31.12.2019 er fordelingen i administrasjonen 1 menn og 4 kvinner. Daglig leder er kvinne. Sykefraværet har vært lavt. Det har ikke vært noen skader eller ulykker. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljø.

Aktiviteter i Ungt Entreprenørskap Telemark i 2019

Det er svært gledelig å se at vårt konsentrerte fokus på bedriftsprogram gjør at vi øker totalt.
Vi har hatt 489 6. og 7. klassinger som har gjennomført SMART, 372 elever med Elevbedrift, 469 elever med Ungdomsbedrift og 70 studenter med Studentbedrift.

I tillegg har 624 5. og 6. klassinger gjennomført Vårt Lokalsamfunn, hele 893 10. klassinger har gjennomført personlig økonomiprogrammet Økonomi og Karrierevalg mens 865 elever har gjennomført Innovasjonscamp i grunnskole. På videregående skole har 1007 elever gjennomført Innovasjonscamp mens det i høyere utdanning har vært 520 deltakende studenter.

Gjennom vår samarbeidsavtale med USN (i samarbeid med UE Buskerud, Vestfold og Telemark) har vi hatt kontakt med de fleste studiesteder og fakultet for tilbud om Studentbedrift. Gjennom årshjulet har studenter med Studentbedrift fått følgende aktivitetstilbud (inkl deltakertall):

-Kick-off for Studentbedrifter (fra lunsj til lunsj inkl overnatting): 61 stk studenter
-Kurs i digital synlighet: 27 studenter
-Kurs i teamledelse: 22 studenter
-Gründersafari (i samarbeid med Vekst i Grenland): 12 studenter
-BTVM for Studentbedrifter, Campus i Kongsberg: 62 Studentbedrifter
-NM brief: 18 studenter
-NM deltakelse: 18 studenter

Vi gratulerer for øvrig Fagskolen Tinius Olsen med en flott tredjeplass i NM for Studentbedrifter.

Sluttord

Avslutningsvis ønsker avviklingsstyret i Ungt Entreprenørskap Telemark å takke alle de som hver dag frivillig stiller fra nærings- og øvrig arbeidsliv for å veilede og dele av sin arbeidslivskompetanse og erfaring til barn, unge og studenter. Vi takker Telemark fylkeskommune som gjennom sin Strategi for entreprenørskap så tydelig peker retning og målrettet vei, samt bidrar betydelig med finansiering. Vi ønsker også å takke for tilliten til alle de samarbeidende kommunene som har tatt sjansen på et entreprenørskapsløp med oss. Til slutt vil vi også takke private finansielle bidragsytere som vår hovedsamarbeidspartner Sparebanken Sør, til Gjensidigestiftelsen, til Skagerak Energi, NAV Arbeidslivssenter, Storebrand, Kavlifondet, Renovasjon i Grenland, Statens Vegvesen med flere. Innovatører trengs overalt – også i Telemark!

Skien, 17. mars 2020
Ungt Entreprenørskap Telemark avviklingsstyre

Vest og Tel peter drucker sitat