Hvordan nå målene i fagfornyelsen gjennom våre programmer

Fra høsten 2020 starter alle skolene i Norge med nytt innhold i fagene. Ungt Entreprenørskaps metodikk er midt i blinken for å trene på å tenke nytt, se relevans, reflektere, være utforskende og kreative. Sammen med skolen kan vi nå målene i ny overordnet del og de nye læreplanene.

Fagfornyelsen

Her er et utdrag fra Fagfornyelsen som oppsummerer mye av det vi står for, og det du vil finne i våre programmer og metodikk, sånn har vi jobbet i alle år:

"Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål."
Overordnet del, opplæringens verdigrunnlag, 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Kreative læringsprosesser

I alle våre program får elevene autentiske problemstillinger som det ikke finnes fasitsvar på. Da kobler vi lokalt arbeids- og næringsliv med skolen for å utforme reelle utfordringer, dette for å gjøre læringen så virkelighetsnær og praktisk som mulig. For å kunne løse utfordringene må elevene være kreative når de skal formulere relevante spørsmål, søke svar og tenke kritisk. Ungt Entreprenørskap har utviklet øvelser og materiell som stimulerer til kreative læringsprosesser slik at elevene trenes i å se muligheter og å tenke utenfor «fasit-boksen».

Samarbeid og sosial læring

For å bidra til nytenking og entreprenørskap må elevene trenes i samarbeid og sosial læring. Elever som deltar i Ungt Entreprenørskaps programmer får erfaring med å jobbe med idéutvikling og skapende virksomhet i grupper. Elevene fordeler oppgaver, diskuterer og argumenterer for egne syn og må bli enige om viktige beslutninger og veivalg. De må lære å lytte til hverandre, håndtere uenigheter, og å finne løsninger i fellesskap.

I tillegg til samarbeid internt i grupper forholder elevene seg til miljøer utenfor skolen, dette er støttespillere, leverandører og samarbeidspartnere. Elevene må søke svar og kunnskap ikke bare i teorien og hos lærer, men også i lokalsamfunnet. Elevene får råd og tips, og må kritisk vurdere hvordan de kan nyttiggjøre denne informasjonen i sine oppgaver. Varierte læringsarenaer gir praktiske og livsnære erfaringer, og når elevene opplever læringen som relevant øker motivasjonen for videre læring.

Når ideene er på plass, tester elevene ideene og gjennomfører ulike arbeidsoppgaver før de omsetter ideene til handling. Arbeidsoppgavene og målene de setter seg gjør at elevene blir nysgjerrige og ønsker å utforske ulike handlingsalternativer. Når elevene står ovenfor ulike handlingsalternativer, må de bruke sine kritiske sanser og gjøre etiske vurderinger før de treffer beslutninger.

Å lære ved å gjøre

Læring er en aktiv prosess. Å lære ved å gjøre, og å reflektere over erfaringene er en viktig del i våre program. Elevene er aktive i egen læringsprosess. Vi legger til rette for at elevene skal kunne prøve og feile i trygge omgivelser, og at de skal kunne teste ideene sine.


Vil du gjøre det lett å oppnå målene i Fagfornyelsen? Ta kontakt med oss for å høre mer om våre programmer.

Vil du vite mer?


Vil du vite mer?