Nytt prosjekt lar elevene løse små og store virkelige problemer!

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er nå et av 4 fylker som satser på prosjektet "Gjør noe med det!" - et prosjekt som setter Sosialt entreprenørskap på dagsordenen. Gjennom dette prosjektet får elevene prøve ut engasjerende metodikk knyttet til å finne og å løse små og store problemer i eget lokalsamfunn, i storsamfunnet eller globalt. Vi tror mange skoler vil ha stor nytte av å fokusere på sosialt entreprenørskap, og at tematikken vil engasjere elevene på mange plan.

"Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Elevene får her en mulighet til å skape løsninger som skaper verdi for andre og å skape endringer gjennom å finne løsninger på sosiale problemer"
Ane Marte Hammerø, prosjektleder "Gjør noe med det"
Sos ent

Elevbedrift med sosialt entreprenørskap som tema

​Målet er at de unge skal tørre å ta initiativ når de ser noe som ikke fungerer. De skal utvikle solidariske holdninger, og erfare at de kan bidra til sosial verdiskaping i lokalmiljøet og verden for øvrig.

Elevbedrift som metode

Elevbedrift som metode er en godt utprøvd metodikk i Ungt Entreprenørskap. Mange skoler har kjørt programmer der Elevbedrifter har blitt etablert innen ulike fag- og programretninger. Entreprenørskap er nå en viktig del i Fagfornyelsen, og Elevbedrift er derfor en god måte å jobbe på for å nå kompetansemålene for grunnskolen.

Elevbedrift handler om å ha en idé og gjøre noe med den. ​

Elevene skal starte, drive og avvikle en liten bedrift over en periode. ​Hva de kommer opp med av ideer til bedriften og hvordan de velger å organisere den, kommer til å bli avgjørende for hvor vellykket bedriften deres blir. ​Elevene får hjelp og veiledning av læreren underveis, men det er deres eget pågangsmot og deres egen kreativitet og innsats som kommer til å være avgjørende for hva de får til. ​Både elever og lærere har tilgang til gode verktøy og støttemateriell utviklet for Elevbedrift.

Hvordan komme i gang?

Kravet er at det settes av minimum 30 timerfordelt over minumum 3 uker. Ut over dette velger skolen selv hvordan man vil organisere undervisningen. Noen velger at dette skal være et tverrfaglig prosjekt for et helt trinn i en tidsbegrenset periode, mens andre velger det som undervisningsmetode i ett eller flere enkeltfag.

Ønsker du mer informasjon, eller vil du bestille oss til å være med på Kickstart på din skole?

Ta kontakt med anemarte@ue.no.

Gjor noe med det