Årsmelding: Møre og Romsdal

Innovatører trengs over alt!

Sissel Tegelsrud Kolstad, daglig leder t.o.m. 28.02.2020

Samfunnet er avhengig av utforskende og skapende mennesker som kan bidra i arbeids- og samfunnsliv for å skape verdier. De skal skape nye eller være med på å utvikle eksisterende virksomheter, og gjennom dette finne løsninger på krevende samfunnsutfordringer i både offentlig og privat sektor. Disse kompetansene må læres. Det er kompetanser vi må trene på hele livet, og vi må begynne i skolen.

UE Møre og Romsdal bygger entreprenørskapskompetanse fra barneskole til høyere utdanning ved å være brobygger mellom skole, arbeids- og næringsliv. Alle skoler i fylket har fått tilbud om å bruke UE sine program. Vi har flinke lærere som trener elevene i kreativitet, innovasjon og samhandling.

Det nye arbeidslivet krever ferdigheter som kreativitet, samarbeid, evne til å ta initiativ, risikohåndtering, kommunikasjon, nytenkning, kreativitet og sosiale ferdigheter – entreprenørskap! De nye læreplanene speiler dette. Overordnet del, opplæringens verdigrunnlag - treffer UEs programmer og VEKST-kriterier godt;

  • «Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.» (1.3 Kritisk tenkning og etisk bevissthet)
  • «Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.»
    (1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang)
  • «Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål.» (1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang)


UEs fem VEKST-kriterier kjennetegner og kvalitetssikrer innholdet i programmene og aktivitetene:
V
erdiskaping, Erfaringslæring, Kreativitet og innovasjon, Samhandling og Tverrfaglighet (VEKST).

Alle UE’s program har fokus på samhandling med lokalt arbeidsliv.
Rollen som brobygger mellom skole og arbeidsliv er viktig – og aktivitetene (programmene) gir elevene en unik mulighet til å bli kjent med lokale arbeidsplasser. Det gir verdifull karrierekompetanse og dermed et bedre utgangspunkt når de skal velge utdanning og yrke.

Møre og Romsdal har stort behov for at unge mennesker kvalifiserer seg til lokalt arbeidsliv, og at de bosetter seg i fylket etter endt utdanning. Næringsliv, politikere og skoleeiere er opptatt av innovasjon og entreprenørskap i hele skoleløpet. Det gir god motivasjon og Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal sitt team har gjort en fantastisk jobb for å få skolene til å ta i bruk UE sine program.


Aktiviteter i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

UE Møre og Romsdal bygger entreprenørskapskompetanse fra barneskole til høyere utdanning.

  • I 2019 gjennomførte nesten 13 600 elever og studenter i Møre og Romsdal entreprenørskapsundervisning ved hjelp av program fra UE. De har fått øve på de ferdighetene som fremtidens arbeidsliv krever. Totalt deltok nesten 19 000 elever på messer, program og kurs i regi av UE MR
  • Ca. 2 200 lærere har deltatt på kurs og/eller benytta et UE-program.
  • Næringslivet har bidratt med ca. 2 600 dagsverk, og gjennom det gitt elevene verdifull kontakt med lokalt arbeidsliv.


Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal sine prosjekt i 2019:

1 Entreprenørskapsløype Fase III – skal forankre entreprenørskap i grunnskolene.
2 Gründersatsing i høyere utdanning – skal bidra til mer bruk av entreprenørskap i høyere utdanning.
3 Innovasjonscamp i VGS – skal gi vgs-elever økt kunnskap om lokalt næringsliv.
4 Sosialt entreprenørskap og elevbedrift på ungdomstrinnet.
5 Kortreist mat og bygdeutvikling.
6 Personlig økonomi på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.
7 Bærekraft i elevbedriftene


Høydepunkter 2019

Innovasjonscamp vgs.

Veileder fra ASKO
Ketil Jentoft Hahlmen Havstuer holder innlegg
IC Fraena vinnere og jury
Akademiet IC Alesund

Akademiet vgs. i Ålesund fikk over 100 elever komme med innspill til hva som skal til for at ungdom skal bli mer aktive brukere av NRK Møre og Romsdal. Engasjerte elever kom med flere kreative ideer til hvordan NRK kan utforme nye plattformer som appellerer til den unge målgruppen. Ungdommen ønsker ikke å høre godt voksne i dress snakke om nyheter; sosiale media, fart, farger og energi var dommen fra ungdommen. NRK Møre og Romsdal, Anunatak, BMEK AS, ÅKP, Ekornes, Fisketorget, Zuuma og Skretjs AS stilte opp som veiledere og jury.

I Fræna ble matsvinn og FNs bærekraftsmål satt på agendaen da yrkesfagelevene på vg2 ved Fræna vgs. gjennomførte Innovasjonscamp på oppdrag for Classic Norway Hotels, Håholmen Havstuer. UE ble i forkant av arrangementet invitert med på fagdag om matsvinn i regi av Molde kjøkkenforum. Her hentet vi inspirasjon og kunnskap i forkant av campen. Også elevene lot seg engasjere av temaet. Vinnerne av campen kom opp med en innovativ app som skulle motivere og hjelpe både bransjeaktører og vanlige forbrukere til å kaste mindre mat – og spare penger i prosessen. En enstemmig jury ville gjerne ta i bruk appen og vi er sikre på at både elever, lærere og frivillige gikk hjem med inspirasjon til å kutte mastsvinn etter Innovasjonscampen. Håholmen havstuer, Asko, Seilet, Mattilsynet, RIR, Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Eventyrlige Skaret og Bjartmars favorittkro gjorde en solid innsats som veiledere og jury.

Klimasmart mat og drikke var på «menyen» på Innovasjonscampen på Tingvoll videregående skole. Fylkesmannen ved Landbruksavdelinga var oppdragsgiver og holdt et innlegg for elevene om sine arbeidsområder, som gav elevene inspirasjon til å starte på oppdraget. Norsøk fortalte elevene om definisjoner av klimasmart mat og gikk mer i dybden på temaet. Engasjerte elever fant smarte, informative og tidsbesparende løsninger, som vi gjerne skulle benyttet oss av. Ungdommene hadde planer om å bruke influencere i kampanjer, klimasmarte matkasser og samle den klimasmarte maten i butikken slik at det ble enklere for oss forbrukere. Norsøk, Sparebanken Møre, Tingvoll kommune og Landbruksavdelingen stilte med ulike veiledere og jurymedlemmer denne gangen.


NM og EM for Studentbedrifter

NM vinner SB
Sea Sort 3 plass

De to Studentbedriftene Artifish SB og SeaSort SB fra NTNU i Ålesund, representerte Møre og Romsdal i den nasjonale finalen i Oslo 27.-28.mai. Totalt var det 21 studentbedrifter fra hele landet som hadde kvalifiserte seg til NM.

Studentbedriftene konkurrerte i åtte ulike kategorier. Artifish SB ble kåret til Norges beste studentbedrift og gikk videre til EM. Artifish SB har utviklet et egetdesignet opplæringssystem EDDI, (Educational Digital Intelligence) som bygger på opplæring og opptrening av rensefisk slik at den blir mer en mer effektiv lusespiser. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut prisen for beste Studentbedrift og trakk frem det sterke teamet med fagpersoner med genuin interesse for problemet de ønsker å løse.
— Løsningen har høy innovasjonsgrad, og bedriften har søkt å kombinere kompetanse fra potensielle kunder og samarbeidspartnere. Løsningen kan skaleres effektivt, og har potensial for bred internasjonal ekspansjon og betydelig økonomisk verdiskaping. Juryen ser også muligheter for å utvikle andre innovative løsninger som baserer seg på selskapets grunnide. Metoden leverer en betydelig resurseffektivisering i en viktig norsk eksportsektor, og bidrar sterkt til dyrevelferd. Juryen har gått fra å være skoleeksempler på de skeptiske og uvitende, til å bli overbevist om at fisken må på skolebenken, sa Torbjørn Røe Isaksen.

I tillegg fikk Artifish SB tildelt prisen for beste HR-bedrift og beste innovative bedrift under NM.

SeaSort SB stakk av med 3. plassen på NM. De vant også prisen for beste økonomistyring, og leverte noe av det beste juryen hadde sett i denne kategorien noensinne. SeaSort SB har utviklet en passiv sorteringsløsning som skal brukes i sjøbaserte oppdrettsmerder. Fokuset er å få den minste fisken til å vokse seg større ved hjelp av fiskens egne instinkter, og slik sortereres taperfisk til vinnerfisk.

Jurybegrunnelse 3. plass beste studentbedrift:
— Bedriften løser et klart problem i et viktig internasjonalt marked. Studentene har jobbet målbevisst over lengre tid. De har tatt frem troverdige prototyper, og har en klar strategi for markedsintroduksjon. Studentene har vært spesielt flinke til å knytte kontakter blant kunder og partnere. Selskapet adresserer et stort og voksende marked med potensial for betydelig kommersiell suksess.

På EM i Oslo 24.-25. juni ble Artifish SB kåret til Europas beste studentbedrift!
Juryleder Bård Stranheim fra Innovasjon Norge var imponert over den innovative løsningen, og Ferd valgte også å gi prisen for beste sosiale entreprenør til Ålesundsbedriften.
- Artifish hadde en overraskende løsning på et stort problem for oppdrettsnæringen, og vi i juryen ble overbevist om at forsøkene de har gjort i laben vil fungere i det virkelige liv. Vi tror at denne løsningen kan ha en avgjørende betydning for å bytte ut miljøskadelige stoffer med en bærekraftig løsning som kommer fra naturen selv. Teamet viste stor innsikt i fagområdet og problemet, og de har utviklet en løsning som kan bli en stor og lønnsom virksomhet, sier Stranheim.
Han understreker at Artifish øker dyrevelferden, både hos rensefisken og hos laksen.
- I våre øyne er det en genial løsning, sier han.

I tillegg til de to 1. plassene gikk JA Alumni sine lederskapspriser til styreleder Henrik Emblem-Lund og daglig leder Simen Sæther i Artifish SB

"Hele opplevelsen av Ungt Entreprenørskaps studentprogram har vært veldig lærerikt, vi har lært utrolig mye om ledelse og lagarbeid og om oss selv generelt. Jeg oppfordrer alle elevene til å bli med på dette eventyret"
Simen Sæther

Ungdomsbedrift

65306242 407376533321444 2046774408734834688 n
Epleslang UB
Munnfull UB

Keiko UB

Kan vi klare å få barn interessert i miljø og bærekraft? Dette spørsmålet stilte fire jenter fra Atlanten videregående skole i Kristiansund seg. Det ble starten på en fantastisk reise og et svært spennende, lærerikt og morsomt skoleår. Keiko UB har laget et brettspill, som gir barn kunnskap og lyst til å lære mer om miljøvern og bærekraft. Keiko UB har klart å samle sponsormidler, designet, produsert og solgt store mengder med spill. Bedriften vant priser på Fylkesmesterskapet. Bedriften reiste hjem fra NM i ungdomsbedrifter med 2 priser i kofferten. På Fair Trade messe i Riga ble de kåret til beste sosiale entreprenør! Jentene oppsummerer året så fint selv på facebooksiden sin:

«FOR ET ÅR!
Dette året med entreprenørskap har vært lærerikt, morsomt, interessant, spennende, nytt, annerledes, fantastisk. Det har vært fylt med oppturer, nedturer, tårer, latter, nye vennskap, utfordringer og ikke minst GLEDE. Jentene i Keiko har vist sider av seg som tidligere ikke har vært der, ting har vært litt skummelt og kanskje veldig utfordrende, men sammen har vi i bedriften stått sammen og kjempet sammen. Støttet hverandre og vært der for hverandre. Vi har overrasket oss selv og hverandre med prestasjon. Vi har vunnet priser på fylkesmessen, International messe i Riga og ikke minst NM!! Det har vært så utrolig gøy og fått vist oss fram, og lagt fram produktet vårt for så mange mennesker. En stor takk til våre kjære lærere som har heiet, støttet og hjulpet oss gjennom dette året med ungdomsbedrift. All den kunnskapen de har formidlet og all den lærdommen vi i Keiko sitter igjen med på grunn av at lærerne er gull!❤️
Keiko UB skoleåret 2018/2019

Epleslang UB
Jentene i Epeslang UB fra Vikebukt har hatt et spennende og kreativt år. Med bærekraft i fokus, brukte de nedfallsfrukt til å produsere eplemost for salg. Selv om de ikke vant priser i konkurransene på Fylkesmesterskapet 2019, har de fått god kompetanse i innovasjon, se mulighetene i lokalsamfunnet og være løsningsorienterte. Da de gikk tom for eplemost, utviklet de nye produkter ved å bruke samme råvare. Det ble satt i gang produksjon av eplekake og eple is for å opprettholde bedriften og øke salg. Elevene fikk også god omtale i den lokale pressen Vestnesavisa.

Munnfull UB

Munnfull UB er en jentestyrt bedrift fra Stranda videregående skole og har laget produktet Rørospudding. Puddingen er basert på tykkmelk og fløte fra Rørosmeieriet og egg med ekstra gul plomme fra Galåvolden Gard. Rørospuddingen med appelsinsmak ble lansert i butikker som blant annet Rema 1000, Spar Svingen og Spar Sykkylven.
Jentene kan fortelle om gode tilbakemeldinger på produktet så langt og håper at det vil felle i smak hos folk fra Stranda og Sykkylven. De tok hjem prisen for «Beste forretningsplan» og en 2.plass for «Beste Yrkesfaglige bedrift» under Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter 2019 i Molde.
– Vi er veldig stolte av ungdomsbedriftene våre og den jobben dei har gjort, seier Ole Bjørn Hjellegjerde som er lærar i entreprenørskap på Stranda VGS.


Elevbedrift

Elevbedrift

I år ble vi i Møre og Romsdal tatt med i Kavli prosjektet. Det er har vært stort fokus på sosialt entreprenørskap og bærekraftsmålene hos alle bedriftene. Vi har vært inne og gitt både elever og lærere kunnskap og engasjement i det å tenke de tre tankene: sosiale forhold, økonomi og miljø.

Spjelkavik ungdomsskole satte de i gang med elevbedrift med fokus på sosialt entreprenørskap. En av bedriftene, Nettkurs for eldre EB, ville hjelpe de eldre med dataforståelse og det med å komme seg trygt på nett. De hadde en litt tøff start hvor de ikke helt fant målgruppens nedslagsfelt, men etter et intervju på den lokale radiostasjonen endret dette seg. Det har vært veldig lærerikt og kjempespennende sa en av elevene i bedriften.

"Vi har lært at det ikke bare er å starte en bedrift, men at man må tenke på hvem kunden er og hvor de befinner seg og hva behovet deres er."

Vårt lokalsamfunn

46451033 2046478502069963 5230713238118727680 o
VL

Opplæring og gjennomføring

Dette skoleåret har vi brukt tid på å lære opp gode veiledere i Skatteetaten. Dette er veiledere som har ønske om å bidra inn mot skolene.

Hessa skole 5.trinn gjennomførte programmet i år og det ble en kjempesuksess for både elvene og lærerne da de fikk fokus på sitt lokalsamfunn. Plakaten elevene tegnet ble hengt opp i klasserommet og har vært tatt opp til samtale flere ganger etter gjennomføring av program.

I Ulsteinvik kjører de hvert år vårt lokalsamfunn på rådhuset. De slår sammen to aktiviteter, der elevene får omvisning på rådhuset, i tillegg gjennomfører programmet. De fem skolen får da hver sin dag i løpet av en uke.
I innsalget har vi brukt denne modellen som et utgangspunkt for de kommunene som har mulighet til dette og tilbakemeldingene er at de ser positivt på dette.


5.trinnselever inntok bystyresalen

Demokrati og medborgerskap, skatt og prioriteringer er tema når elevene får undervisning i «Vårt lokalsamfunn». I samarbeid med kommunalsjef for skole, Christian Reitan, gjorde vi det lille ekstra i Kristiansund dette skoleåret. Elevene fikk komme til bystyresalen under gjennomføringen av programmet. Her fikk de bokstavelig talt se, kjenne på og lære om temaet der beslutningsprosessene i virkeligheten blir tatt. Flotte politikere stilte velvillige opp som veiledere for en dag og gav elevene en unik opplevelse. De ansatte på rådhuset merket seg også at den yngre garde hadde inntatt korridorene. Noe som bare fikk positive bemerkninger. Noen av skolene var ekstra heldige da ordføreren selv, Kjell Neergaard, tok seg tid til å komme innom å fortelle om sin arbeidshverdag.


SikkSakk Europa

SikkSakk Europa kjøres ennå i noen av skolene i Møre og Romsdal. De skolene som fremdeles har dette programmet, synes dette er et lærerikt og underholdende program som lærer de mye om f.eks. Europa. Vi har ikke hatt innsalg av dette programmet, men følger opp de skolene som har dette programmet i sin strategiplan inntil videre.


Våre familier

I høst har vi testet ut at lærerne kan bestille materiell via Wufoo-skjema på nett og kan kjøre programmet uten kurs. Dette har gitt gode resultater for bestillingene. Tilbakemeldingene på programmet er at elevene finner materiellet både underholdende og lærerikt.


EB- og UB-seminar og workshop

I september hadde vi besøk av Erik Lerdahl, professor i kreativitet ved Høyskolen i Kristiania som har skrevet flere bøker om kreativitet, kreativ samhandling og nyskapning. Han driver sitt eget selskap Slagkraft og har ledet mange innovasjonsprosjekter. Han viste frem kreative prosesser som lærerne kunne ta med seg tilbake i klasserommet. De jobbet i grupper og måtte ta for seg daglige utfordringer som de ville gjøre noe med. "Seminaret gav meg en forståelse på at ikke alle prosesser innen kreativitet er lett, men om man jobber under tidspress og ingen begrensninger, kommer ideene flygende til deg", sa en av lærerne som deltok på kurset.


NM og EM for Ungomdsbedrift

Evolant

Evolant UB fra Romsdal vgs. ble kåret til Norges beste ungdomsbedrift 2019. Ungdommene har utviklet et produkt som vil gjøre bergingsaksjoner av skadde fartøy mer miljøvennlig, effektivt og økonomisk besparende.

Det var forliset til KNM Helge Ingstad som inspirerte de unge til å se muligheter innen marin næring. I løpet av dette skoleåret har de jobbet med ungdomsbedriften og har utviklet Aquabow, et system som stabiliserer og holder fartøy utsatt for en ulykke flytende til det kan utføres reparasjoner, eller til en flytedokk ankommer stedet. I praksis fungerer det som en livbøye som kan festes på store skip i nød.

— Vi har som mål å redusere skadeomfang ved ulykker til sjøs, minske forurensing og potensielt sikre store verdier. At vi skulle vinne hele NM var helt utrolig, vi er strålende fornøyde og dette viser at hardt arbeid betaler seg, sier Jakob Flovikholm, daglig leder i Evolant ub.

De syv ambisøse elevene fra Romsdal videregående skole har tenkt stort og de har jobbet tett med lokale samarbeidspartnere. De har fremstått svært profesjonelle gjennom det to dager lange Norgesmesterskapet og har gjennomført scenepresentasjon, panelintervjuer, levert delårsrapporter og stått på stand for å fortelle de har møtt publikum og juryer.

— Vinneren har en visjonær forretningsidé med både økonomisk- og miljømessig verdiskapingspotensial på globalt nivå. Med sin innovative idé har de mottatt god respons av mange sentrale aktører innenfor sitt felt. Bedriften utmerker seg videre med sitt sterke pågangsmot, og imponerte juryen med gjennomgående kvalitet i alle ledd. Dette er et ambisiøst prosjekt, og juryen ønsker bedriften lykke til videre, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner da han overleverte prisen.

Evolant gikk videre til EM for Ungdomsbedrifter. De tok ingen hovedpremie, men Flovikholm fikk en individuell pris for sitt lederskap for ungdomsbedriften.

Evolant jobber nå for å omgjøres til et AS.


Innovasjonscamp grunnskole

IC Uskole
IC U

Innovative løsninger var i fokus på Innovasjonscampen på Valderøy ungdomsskole. Flere lokale bedrifter var involvert i skoleårets camp, og dette er et veldig populært program blant bedriftene, som får se og oppleve hva ungdommene kan bidra med. Elevene var engasjerte og kom frem til mange gode smarte informative løsninger på oppdragene de fikk utdelt. Men en gruppe gikk av med seieren der oppdraget ble gitt av Giskeødegård AS. Det juryen la vekt på var at de hadde fokusert på:
a. sosiale medier som reklamemedium
b. lage enkle oppskrifter for rask matlaging
c. alt med kylling kan erstattas av klippfisk (taco, pizza mm.)
d. produsenten bør lage eigen «klippfisk kit» med alt tilbehør for produksjon, alt. også få med Fjordland for eigen klippfiskmeny.


Økonomi og karrierevalg

57 B3 DC39 A41 F 4134 8 A70 D506 A087 C23 F

Programmet «økonomi og karrierevalg» har blitt svært ettertrakta i Møre og Romsdal. Veldig mange skoler bestiller det til sine elever. Økonomi og karrierevalg er forankret i overordnet del av læreplanverket og dekker kompetansemål i Utdanningsvalg, samfunnsfag og matematikk samt det tverrfaglige tema folkehelse og livsmestring. Oppgavene gir elevene stort rom til å reflektere over egen læring, alene og sammen med andre, samt å utforske og drøfte konsekvensene av valg.

Sparebanken Møre er en viktig samarbeidspartner i gjennomføringa.

Økonomi og karrierevalg er bygd opp rundt en mobiltilpasset nettside som inneholder oppgaver til elevene. Programmet er basert på aktiv læring gjennom diskusjon og refleksjon, og elevene må tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke. De får erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi.

I 2019 gjennomførte ca. 2500 elever i Møre og Romsdal Økonomi og karrierevalg. Mange skoler bestiller programmet på nytt til neste årskull.