Livet etter studentbedrift

Det finnes en rekke muligheter for deg som ønsker å videreføre din studentbedrift og enten er klar for å opprette eget selskap, eller bare ønsker å lære mer. På denne siden finner du en oversikt over de ulike ressursene du som ung gründer har i vårt fylke. Det er ikke en fullstendig liste, og den vil oppdateres regelmessig når nye tilbud oppstår. For å komme i gang har vi lagt ved en mini-ordbok som kan hjelpe deg å navigere denne siden mer effektivt:

Inkubator: En inkubator er en organisasjon som tilrettelegger ressurser til ulike startups, gründere og virksomheter som forsøker å etablere en ny kommersiell satsning. En inkubator kan for eksempel tilby kontorfasiliteter, administrative tjenester, rådgivning, hjelp til nettverksbygging og hjelp til å få tak i finansiell bistand.

Akseleratorprogram: Et akseleratorprogram er et program for oppstartsbedrifter, som har som hovedmål å lære bedriftene å konkurrere og vokse i moderne markeder. Et akseleratorprogram kan variere i lengde, men varer typisk sett 6-12 måneder, hvor deltagerne deltar på kurs, workshops, fundraiser-events og andre arenaer som forberedr dem til å sette sin idé til livs.

Fond: Et fond er en investeringsportefølje der midlene kan kommer fra private eller offentlige kilder. Det finnes ulike entreprenørskaps- og venturekapitalfond som gründere kan søke støtte fra for å realisere sine idéer.

Næringshage: Næringshager er institusjoner som samler næringslivsressursene i lokalområder på én plass. Dette sikrer at gründere og oppstartsbedrifter kan samhandle, samarbeide og lære av etablerte aktører. Hovedmålet med næringshageprogrammet er å bidra til innovasjon, utviklingsrom i allerede eksisterende bedrifter og oppstart av nye bedrifter, med fokus på distriktene rundt om i landet.


Norinnova AS - Student IX

Student IX er en gratis inkubator for studenter i Nord-Norge. Inkubatoren er for de som ønsker å starte egen bedrift og de som allerede har etablert et selskap. Norrinnovas studentinkubator er et samlingssted for unge gründere i Nord-Norge, uansett hvilket universitet eller høyskole du tilhører i landsdelen.

Student IX tilbyr rådgivning i den fasen idéen din befinner seg i. Den trenger ikke være ferdigstilt før du kommer til oss, de har erfaring med å utvikle idéer i tidligfase.

Steder: Tromsø

KUPA AS

Hvis du trenger kompetanse om forretningsutvikling, omstilling, strategi, kommersialisering eller nødvendig finansiering til å komme deg videre, er dette noen eksempler på hva KUPA kan hjelpe deg med.

Arctic Accelerator er den nordnorske akseleratoren for teknologi og er et kostnadsfritt program for deg som vil utvikle din startup – raskere. Med støtte fra din egen mentor og mentorteam, bistår KUPA deg i intensiv forretningsutvikling, og henter inn den spisskompetansen du trenger for å ta din startup til neste nivå. Gjennom programmet vil du også få et bredt nettverk av startups, investorer og etablerte bedrifter i nord, tilgang på samlinger og mulighet for finansiering og pengepremie.

KUPA Startup er et stedsuavhengig, offentlig subsidiert tilbud for de som ønsker å skape en vekstbedrift. Vi jobber primært med gründere eller startups som utnytter eller utvikler teknologi for å løse problemer. Men, vi gleder oss over alle nye forretningsidéer og tar gjerne en prat med deg uavhengig av idé.

Steder: Harstad, Narvik, Finnsnes, Tromsø

Idégeneratoren - Entreprenørskapsfondet v/ UiT

Idégeneratoren er et prosjekt finansiert av Tromsø fylkeskommune. Målgruppen for prosjektet er studenter ved UiT Norges arktiske universitet og næringsliv i Troms og Tromsø-regionen. Gjennom prosjektet skaper de et nytt og spennende innovasjonstilbud i regionen, og supplerer regionens eksisterende tilbud innenfor innovasjon og entreprenørskap. Prosjektets hovedmålsetning er som følger: Bidra til et mer innovativt og konkurransedyktig næringsliv i Troms og Tromsø-regionen.

Entreprenørskapsfondet er et lavterskel-fond rettet mot studenter ved UIT med mål om at det skal bidra til at flere studenter "kommer i gang" med sine potensielle startup-prosjekter. Fondet er finansiert av Sparebank1 Nord-Norge og administreres av Handelshøgskolen ved UiT. Fondet kan finansiere opptil 25.000,- kr per prosjekt Det er ingen krav om egeninnsats, og UiT tar ingen eierandeler i prosjektet.

Steder: Tromsø

Pro Barents AS

Pro Barents bistår gründere og bedrifter med utvikling og kommersialisering av innovative idéer og vekstambisjoner knyttet til vår inkubatorordning. Gjennom Pro Barents sin avtale med Siva sitt inkubatorprogram, kan vi tilby bistand til redusert timepris. Bedriften dekker selv en egenandel på mellom 25 % (nyetableringer) og 50 % (vekstbedrifter). Resterende dekkes av inkubatorprogrammet.

Steder: Hammerfest

Orinor AS

Orinor er et innovasjons og utviklingsselskap med inkubator, næringshage og kunnskapspark. I tillegg jobber de også med en bred portefølje av prosjekter som omfatter både nærings- og samfunnsutvikling.

Orinor’s visjon er å skape et innovativt og fremtidsrettet utviklingsmiljø som gir økt lønnsomhet og styrket konkurransekraft for alle de vi jobber sammen med. Dette gjennom å åpne for forretningsmessige muligheter, både for etablerte bedrifter og for nyetablerere i Norges nordligste region.

Steder: Alta, Kirkenes

Tilskudd for StudentEntreprenørskap - STUD-ENT

STUD-ENT retter seg mot nyutdannede studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap tilegnet gjennom studier. Studentene må nærme seg slutten på mastergradsnivå eller nylig ha avsluttet utdanningen. Etableringen har som mål å bygge virksomhet gjennom å utvikle nye løsninger som markedet etterspør.

Finansieringen kan du bruke til å etablere en lønnsom forretningsmodell og lansere løsningen i markedet. Vi gir STUD-ENT tilskudd til innovative prosjekter med betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet. Du kan få inntil 100 % av godkjente kostnader dekket med STUD-ENT-tilskudd, begrenset oppad til kr 1.000 000. Det skal ikke utmåles høyere støtte enn hva som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet.

Formålet med ordningen er å utvikle en skalerbar og lønnsom forretningsmodell rundt forretningsidé/løsning. Den primære målgruppen er bedrifter som er inntil tre år gamle. Det kan unntaksvis gis støtte til eldre bedrifter når dette er i tråd med formålet med ordningen. Det er en målsetting at 40 prosent av virkemidlet skal gå til prosjekt med kvinnelig eier eller leder.

Gründerskolen

Gründerskolen er et samarbeidsprosjekt mellom mange utdanningsinstitusjoner i Norge. Studenter deltar på et 10 ukers opplegg i utlandet i løpet av sommeren, med intens entreprenørskapsutdanning i teori og praksis. Destinasjonene er varierte, og har tidligere inkludert Boston, Toronto, San Francisco, Houston, Singapore og Cape Town.

Universitetet i Oslo koordinerer studieprogrammet. Gründerskolen er for studenter fra alle fagfelt som har en teft eller interesse for entreprenørskap og ordningen støttes av Lånekassen. Fullført deltagelse på Gründerskolen vektes med 30 studiepoeng.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er Statens og Fylkeskommunens verktøy for å sikre verdiskapende næringsutvikling. Gjennom å finansiere prosjekter og heve kompetansen til bedrifter med ambisjoner om vekst og eksport, er de med på å skape fremtidens arbeidsplasser. Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport, og utvikling i distriktene. Dette gjøres gjennom en rekke tjenester innen finansiering, rådgivning, profilering, nettverk og kompetansebygging.

Du finner Innovasjon Norges kontorer i alle landets fylker, i tillegg til en rekke utenlandskontor. Finn ditt nærmeste kontor her.

Andre næringshager


Før du setter i gang...

Det kan være lurt å undersøke om idéen din dekker et behov, om det finnes noen lignende løsninger i markedet, og hvorvidt idéen din er gjennomførbar før du satser 100%. Dette kan du finne ut ved å snakke med personene rundt deg, gjennomføre markedsundersøkelser eller ved å ta kontakt med en eller flere av aktørene vi har listet opp her. Ta en titt på denne introduksjonsvideoen fra Innovasjon Norge:


Portrettbilde Sigurd 23
Sigurd Lunde
Høyere utdanning og kommunikasjon
Portrettbilde Solveig 23
Solveig Ittelin
Prosjektleder, grunnskole Midt-Troms