Årsmelding: Akershus

Det er separate årsmeldinger for Akershus, Buskerud og Østfold for 2019. Scroll videre nedover for å lese alle årsmeldingene.

ÅRSMELDING FOR AKERSHUS

"Det er viktig at morgendagens arbeidstakere og arbeidsgivere møter arbeidslivet allerede på skolen, slik at de kan skoleres til fremtiden. Jeg takker for et strålende 2019 og ønsker UE Viken velkommen!"
- Petter Skotland, daglig leder i UE Viken
Petter liten

Daglig leder har ordet

2019 ble et år hvor vi har arbeidet godt med å utvikle kvalitet i alle ledd. Fokuset ble lagt på Smart, Innovasjonscamper og bedriftsprogrammene. Vi ønsket å styrke det vi allerede var gode på og bli enda bedre på det. Vi merket raskt at dette ga effekter. Vi har nå hatt alle ungdomsskolene i fylket gjennom et eller flere av våre programmer. Flere og flere barneskoler etterspør og ønsker å bruke Smart, og vi har hatt god vekst på Ungdomsbedrift. Elevbedrift flatet ut, men det er gjort grep for å få en ytterligere vekst på det inn mot 2020! Entreprenørskap i utdanningen er viktigere enn noen gang. Norge står overfor store omstillinger og vi trenger å skolere barn og unge til å se mulighetene og gjøre noe med dem.

Det kommer nye læreplaner som legger vekt på temaer som bærekraft, livsmestring, demokrati og medborgerskap. Alle disse temaene finner vi igjen i våre programmer og som vil være et svært nyttig hjelpemiddel for å fylle intensjonene i læreplanen. Vi jobber knallhardt hver dag for å oppnå akkurat dette. Jeg vil nok en gang takke mine medarbeidere for den fantastiske innsatsen de legger ned for å bidra til et mer nyskapende Norge.

Alle kommunene er fortsatt medlemmer og flere og flere kommuner får nå godt innhold i avtalene, slik at vi kan sikre en kvalitativt god progresjon innenfor pedagogisk entreprenørskap hos alle elever i fremtidens Viken.

Akershuselevene har også i 2019 lykkes godt på så vel regionale, nasjonale som internasjonale arrangement. For femte år på rad vant vi en pris på en internasjonal messe, denne gang ved FireSec fra Roald Amundsen vgs, som imponerte stort i Kaunas i Liatauen. Vi gratulerer også Bleiker vgs, som vant the entrepreneurial school award. I tillegg har vi hatt tre elever på lederkonferanse i Canada, bidratt som oppdragsgiver på Norway cup og tatt priser så vel på NM for ungdomsbedrifter, som regionmesterskapet for elevbedrifter. Det jobbes særdeles bra ute i skolene i Akershus og vi heier på alle lærere som har tatt i bruk entreprenørskap som opplæringsmetode.

Entreprenørskap i utdanningen bidrar til å gi unge mennesker andre kompetanser enn ved ordinær undervisning. De tilegner seg kompetanse for å mestre fremtiden bedre og de knytter seg opp mot verdifulle nettverk. I tillegg er det viktig at morgendagens arbeidstakere og arbeidsgivere møter arbeidslivet allerede på skolen, slik at de kan skoleres til fremtiden.

Jeg takker for et strålende år og ønsker UE Viken velkommen!


- Petter Skotland, daglig leder i UE Viken

SMART i Akershus

I 2019 var over 2600 elever i barneskolen gjennom programmet SMART i Akershus. SMART er et pedagogisk program som gir elevene erfaring med og kunnskap om hvordan de kan utvikle nye løsninger på utfordringer de møter. I juni møttes vinnergruppene fra den enkelte skole til en SMARTing-finale i Oslo

IMG 1632

Elevbedrift i Akershus

Fylkesmesterskapet for Elevbedrifter ble arrangert den 28. februar på Norges Varemesse, med over 500 deltakende ungdommer i 129 Elevbedrifter. Se resultatet fra mesterskapet her: https://arkiv.ue.no/no/Akershus/Kalender/GrunderExpo/(language)/nor-NO#tab6

Ungdomsbedrift i Akershus

Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter ble arrangert den 28. februar på Norges Varemesse, med over 700 deltakende ungdommer i 170 Ungdomsbedrifter. Se resultatet fra mesterskapet her: https://arkiv.ue.no/no/Akershus/Kalender/GrunderExpo/(language)/nor-NO#tab6

Baerumsskolen

Innovasjonscamp i Akershus

Nesten alle ungdomsskolene i Akershus har vært gjennom Innovasjonscamper med lokale oppdragsgivere, og regionsfinaler. Eidsvoll 1814 fikk skolene på Øvre Romerike til å bidra med å gjøre området sitt mer miljøvennlig og lykkelig, Bærum Næringsråd og Bærum kommune utfordret elevene på hvordan gjøre Bærum mer bærekraftig, nye Asker kommune ønsket å få innspill på hvordan innbyggertorgene i den nye kommunene skulle se ut og skolene på Nedre Romerike fikk et oppdrag fra Samarbeidsrådet for Nedre Romerike om smarte byer og samfunn.


ÅRSMELDING FOR BUSKERUD

"Alt tyder på at 2020 også blir et spennende år hvor Ungt Entreprenørskap utgjør en forskjell!"
Erlend Eggen, daglig leder i UE Buskerud
Erlend2020

Daglig leder har ordet

2019 har vært et aktivitetsfylt år i Buskerud – på alle nivå i utdanningsløpet. Et viktig mål er å ha aktivitet i alle kommuner i fylket - i 2019 nådde vi nesten målsetningen. For å oppnå dette er viktig å ha et forpliktende samarbeid med kommunene gjennom medlemsavtaler. Arbeidet med å inngå formelle avtaler med alle kommuner i fylket har hatt prioritet de siste årene og vi er nesten i mål. Ved utgangen av 2019 har vi avtaler med 19 av 21 kommuner. Neste skritt er å lage årlige aktivitetsplaner med kommunene. Vi er i gang og har gode eksempler å vise til – dette blir en prioritert oppgave videre fremover. Økte ressurser til grunnskolearbeidet de siste årene har ført til økt aktivitet.

I 2019 hadde vi tidenes høyeste deltakerantall i Elevbedrift – med god margin. I videregående skole har antall UB-elever flatet ut etter 45% økning i løpet av de to siste årene. Økte ressurser har gjort det mulig med tettere oppfølging av skolene. Vi er nær det langsiktige målet om 20% av et årskull – det bør være neste mål. Vi vil derfor også videre prioritere tett oppfølging av skolene og de ungdomsbedriftene som kommer i gang. Vi har begynt å signere samarbeidsavtaler med noen av de videregående skolene – og vil utvide med flere skoler i 2020.

Å få med Fagskolen Tinius Olsen på å drive Studentbedrift har gitt SB-arbeidet i regionen et løft – både kvantitativt og kvalitativt. Dette arbeidet blir det viktig å bidra til å videreføre fra vår side. I grunnutdanningen har våre tilbud fått forsterket aktualitet gjennom skolenes arbeid med Fagfornyelsen. Vi merker økt interesse både fra grunnskolene og de videregående skolene. Alt tyder på at 2020 også blir et spennende år hvor Ungt Entreprenørskap utgjør en forskjell!

- Erlend Eggen, daglig leder i UE Buskerud

Smart Buskerud2

SMART i Buskerud

I UEs strategi for perioden har vi økt måltall på gjennomføring av SMART. Vi har derfor satt i gang flere samarbeid for å teste ulike former for gjennomføring rundt om i fylket. I Drammen kommune ble det arrangert kurs i «Teknologi-SMART» for skolenes teknologi-coacher 5. mars. Disse skulle igjen gjennomføre SMART på egen skole.

Ovre Eiker

Elevbedrift i Buskerud

Fra høsten 2019 ble Buskerud med i «Gjør noe med det!» - som er et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap og Kavlifondet. Prosjektet innebærer at vi hadde ekstra ressurser til å tilby kick-off til deltagende skoler. Gjennom høsten har vi totalt hatt kick-off for 742 elever.

EB Buskerud USG EB Geilo

427 åttande og niandeklasseelevar fra Geilo, Ål, Flå, Gol og Hemsedal fylte konferansehallen på Vestlia resort under årets Valgfagsmesse på Geilo. Vinner av beste elevbedrift var en gruppe fra valfaget Innsats for andre: USG EB fra Geilo. Utan dei lokale positive støttespelarane ville ikke eit slikt arrangement kunne gjennomførast,

Safety first UB Drammen vgs

Ungdomsbedrift i Buskerud

Vi har i 2019 hatt en økning på 10 % i antall elever som driver UB. 12 av de 15 videregående skolene i Buskerud tilbyr ungdomsbedrift på en eller flere programområder på skolen.

88 Ungdomsbedrifter fra Buskerud var sammen med UB-er fra Vestfold og Telemark samlet på Boligmappa Larvik Arena til en felles fylkesmesse den 13. mars. Det var en fin og intensiv dag med presentasjon for dommere og utstilling på stand. Safety First UB ble kåret av juryen til å være Buskeruds beste Ungdomsbedrift med et produkt som kan redde liv: «En alarm som festes i nærheten av din mobil-/nettbrettlader og som varsler om ulmebrann og helseskadelige gasser.».

Algae Solutions SB

Studentbedrift i Buskerud

I samarbeid med Telemark og Vestfold arrangerte vi Fylkesmesse for Studentbedrift på USN, Kongsberg i mai. 23 bedrifter fra USNs ulike campuser deltok. Fagskolen Tinius Olsen startet SB for første gang dette skoleåret og deltok med fire bedrifter.

Algae Solutions SB fra fagskolen gikk til topps som beste Studentbedrift i Buskerud og deltok på NM i Oslo i juni. Bedriften – som løser et viktig miljøproblem med en svært innovativ løsning innen rensing av CO2 fra fabrikker og søppelbrenningsanlegg – ble kåret til nest beste Studentbedrift i Norge. En knallstart for SB-arbeidet ved fagskolen Tinius Olsen!


ÅRSMELDING FOR ØSTFOLD

"I vårt arbeid er vi avhengig av engasjerte lærere og skoleledere. Det er de som skaper muligheter for elever å få entreprenørskapsopplæring, og det er deres kunnskap, innsatsvilje og engasjement som avgjør omfang og kvaliteten på opplæringen."
Christer Engström, daglig leder i UE Østfold
Christer

Daglig leder har ordet

I Ungt Entreprenørskap Østfold kan vi, med 30.500 elev- og studentaktiviteter, nok en gang se tilbake på et år med stor entreprenørskapsaktivitet i Østfoldskolene. Satsingen vises også gjennom at 17 av fylkets 18 kommuner har inngått samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Østfold, og entreprenørskap i utdanning er et satsingsområde gjennom hele utdanningsløpet. Flere av kommunene har i tillegg vedtatt et forpliktende samarbeid, og skal gjennomføre alle UEs programmer i grunnskolen. Fremtidens lærere møter vi på lærerutdanningene. I mange år har vi samarbeidet meget godt med lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold, med et mål om å gi studentene entreprenørskapsopplæring.

Ved å gjennomføre våre programmer i sin praksis får de viktig kunnskap og erfaring som de kan ta med seg videre. I vårt arbeid er vi avhengig av engasjerte lærere og skoleledere. Det er de som skaper muligheter for elever å få entreprenørskapsopplæring, og det er deres kunnskap, innsatsvilje og engasjement som avgjør omfang og kvaliteten på opplæringen. Jeg vil også takke alle våre styremedlemmer, samarbeidspartnere og veiledere som med sin støtte og sitt engasjement har bidratt til å inspirere våre elever til å tenke nytt og til å skape verdier.


Til sist vil jeg sende et stort takk til mine fantastiske medarbeidere. Dere er kreative, har gjennomføringsevne og står på hver eneste dag for å gi våre elever, lærere og samarbeidspartnere best mulig service.

- Christer Engström, daglig leder i UE Østfold

SMART i Østfold

I Østfold gjennomførte over 2 200 elever programmet SMART i 2019. I SMART lar vi elevene avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger. Slik trenes elevene selv i å formulere spørsmål, søke svar og sette ord på egen læring. Stortingspresidenten lot seg imponere over alle kreative og bærekraftige løsninger som ble vist frem under fylkesfinalen SMARTingen i april.

Sandbakken kantine EB Ostfold

Elevbedrift i Østfold

Hele 1982 ungdomsskoleelever fikk anledning til å trene på samarbeid, nettverksbygging og utforsking av lokale muligheter gjennom å drive elevbedrift i 2019. Rekordmange ungdomsskoler deltok også under fylkesmessen for Elevbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap Østfold 14. mars 2019. Det var høyt nivå på årets bedrifter, og engasjement, bærekraft og skaperglede møtte publikum og jury. Den gjeveste prisen, Årets beste Elevbedrift gikk til Kantine Sandbakken EB i Sarpsborg.

Punktum UB

Ungdomsbedrift i Østfold

I 2019 deltok rekordmange 1.453 elever i dette programmet. På fylkesmessen deltok 81 ungdomsbedrifter, og over 60 personer fra arbeids- og næringsliv deltok i juryarbeidet. Vinner av beste ungdomsbedrift ble Punktum UB fra Hans Nielsen Hauge videregående skole. Punktum UB har laget boka Tante Røds Ultimate guide til mensen og mat for å bryte ned tabuet rundt menstruasjon.

Studentbedrift Ostfold

Studentbedrift i Østfold

Studentbedrift er obligatorisk på mange av ingeniørstudiene og for studentene på Innovasjon og prosjektledelse. I 2019 deltok 122 studenter i dette programmet. Fire studentbedrifter deltok på Nasjonal Messe i begynnelsen av juni. Disse var Adaptero SB, Eloo SB og JompNorway SB og Pudder SB.

INTERREGPROSJEKT – OPPDRAGET

Vi har dette året avsluttet et 3 årig interregprosjekt i samarbeid med UF Fyrbodal. I prosjektet tilpasset vi entreprenørskapsprogram til nyankomne. Klikk på youtubelink og sjekk ut hva vi har gjort!