Årsmelding 2022: Agder

UE Agder

I 2022 rundet Ungt Entreprenørskap 25 år som ideell organisasjon. Det ble også et år med strategiske prioriteringer. Hele organisasjonen, inkludert rådgivere og styremedlemmer i Agder, har deltatt i arbeidet med å jobbe fram ny strategi - peke ut retning og mål for den kommende fireårsperioden (2022-26). Vår ambisjon er å tilby kreativitet, entreprenørskap og opplæring i personlig økonomi til enda flere unge – i hele Agder og i hele skoleløpet. 

"Tidlig innsats er viktig for å fremme entreprenørskapsarbeidet i regionen, og gjøre elevene mer robuste i møte med fremtidens kompetansebehov - at lærere tør å erstatte tradisjonell undervisning med problemløsing og bedriftsarbeid i skolen er noe vi setter stor pris på!"
Aleksander Lien – daglig leder, Ungt Entreprenørskap Agder 

Aktivitet

I Ungt Entreprenørskap tror vi at bygging av entreprenørskapskompetanse handler om det samme som all annen læring: det er viktig å starte tidlig, gjenta og bygge videre - derfor tilbyr vi ulike undervisningsmetoder fra barneskole til høyere utdanning. På barnetrinnet blir elevene utfordret på kreative prosesser gjennom å avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger i programmet Smart. På ungdomstrinnet får de for første gang prøvd seg på bedriftsetablering i Elevbedrift, og i Ungdomsbedrift i videregående blir arbeidet enda mer virkelighetsnært med bl.a. etablering via Brønnøysundregistrene, arbeid med forretningsmodellering og regnskap. I høyere utdanning står samarbeidet med lærerutdanningene sentralt, for å styrke studentenes forståelse for verdien av praktiske undervisningsmetoder. For øvrig tilbys Studentbedrift, samtidig som det arbeides med nye tilbud knyttet til praksis på ulike studium. I godt samarbeid med Sparebanken Sør legger vi i tillegg til rette for undervisningsopplegg knyttet til økonomi og karrieremuligheter gjennom programmene Økonomi og karrierevalg på ungdomstrinnet og Sjef i eget liv! i videregående skole.

Ungt Entreprenørskap Agder involverte 7 513 elever og studenter i 2022, med aktivitet i 18 kommuner. Som følge av vedvarende pandemi med et lavere aktivitetsnivå i 2020 og 2021, opplever vi nå jevn vekst. I 2021 noterte vi oss en økning på drøye 6% sammenlignet med 2020. I 2022 noterer vi oss økning på ytterligere 20%. 161 frivillige fra lokalt arbeids- og næringsliv deltok overfor de unge gjennom UEs programmer. Vi teller 855 lærerinvolveringer gjennom entreprenørskapsaktiviteter i skolen på Agder.

Vi både inspirerer og kvalifiserer fremtidens verdiskapere i Agder. Vi er brobygger mellom skole og arbeidsliv og pådriver for entreprenørskap – i hele utdanningsløpet. Gjennom erfaringslæring, kreativitet, samarbeid og tverrfaglighet kvalifiserer vi fremtidens verdiskapere til arbeidslivet. Det er et langsiktig mål å bidra til økt etableringsrate, innovasjon og forretningsutvikling i virksomheter på hele Agder.

En stor takk til de ansatte, styremedlemmer, elever, lærere og samarbeidspartnere!

Jeg er stolt av våre rådgivere i Ungt Entreprenørskap og hvordan vi bidrar med viktig kompetanse for Agder - hvordan vi løfter ungdommen, viser dem muligheter til å bygge en karriere, samt hvilke ressurser de selv sitter på og hvordan de kan bidra. Jeg er stolt av både innsatsen og resultatene vi sammen har skapt dette året – hvordan vi tar imot nye kollegaer og hvordan nye kollegaer raskt tar utfordringer - hvordan vi møter lærere, elever og samarbeidspartnere, med vilje til å alltid tenke forbedring og «skru til» på kvalitet.

Jeg ønsker å takke våre styremedlemmer for all tid og oppmerksomhet, inspirasjon og støtte gjennom 2022. Vi har et engasjert styre som viser interesse, legger til rette og setter oss i posisjon. Dette bidrar til økt profesjonalitet i vårt arbeid, trygghet rundt viktige beslutninger, god forankring, positiv oppmerksomhet, i tillegg til motivasjon, ro og styrket tro på evne til å levere på ambisiøse mål.

Kudos til elever som identifiserer problem eller behov, og utvikler produkter eller tjenester som en løsning på disse. Elevene lærer gjennom å gjøre, og lærer gjennom å skape verdi for andre – opparbeider erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling, gjennom å ta sjanser og tenke nytt!

Kudos til engasjerte lærere som legger til rette for erfaringslæring, kreativitet, samarbeid og tverrfaglighet – det krever mot å la elever både prøve og feile, og det handler for mange lærere om å utfordre etablerte pedagogiske metoder og verktøy. Tidlig innsats er viktig for å fremme entreprenørskapsarbeidet i regionen, og gjøre elevene mer robuste i møte med fremtidens kompetansebehov - at lærere tør å erstatte tradisjonell undervisning med problemløsing og bedriftsarbeid i skolen er noe vi setter stor pris på!

Med på laget har vi også trofaste støttespillere i skolen, kommuner og fylkeskommuner og i privat næringsliv. Tusen takk for all tillit og støtte(!) - det er helt avgjørende for at vi kan bygge kompetanse hos unge og utgjøre en forskjell.

Aleksander Lien, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Agder


Styret i Ungt Entreprenørskap Agder

Styret for Ungt Entreprenørskap Agder har i 2022 bestått av Kris Haanes (styreleder), Wenche Fresvik (Agder fylkeskommune), Clare Jortveit (UiA), Trond Madsen (NHO), Dagfinn Homdal Svanøe (LO), Tina Norheim Abrahamsen (Business Region Kristiansand), samt møtende varamedlemmer Per Sverre Kvinlaug (Kvinesdal kommune) og Linda Louise Brokke (Mandals AS).

Styrets årsberetning 2022 - Ungt Entreprenørskap Agder

Høydepunkter 2022

Årets entreprenørskapslærer i Agder

Prisen «Årets entreprenørskapslærer i Agder» deles ut i forbindelse med det årlige fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter, og ble i mars tildelt Anne Charlotte Ruud, lærer ved Valstrand skole i Birkenes kommune.

Arets entrlaerer

I tett samarbeid med gode kollegaer har Ruud gjennom mange år vært en samlende drivkraft for elevbedrifter ved skolen, og bidratt til utvikling og nye tanker i dette arbeidet. Gjennom å bygge opp en entreprenørskapskultur på skolen over mange år, er Valstrand nå den ungdomsskolen i Agder med flest elevbedrifter. Med Ruud i spissen har skolens elevbedrifter de senere årene utmerket seg både i antall og prestasjoner på regionale mesterskap. I tillegg har hun vært en ressursperson i Ungt Entreprenørskaps samarbeid med lærerutdanningen ved Universitetet i Agder, blant annet ved å dele sine erfaringer med studenter.

Elevene ved Valstrand skole omtaler Ruud som alltid interessert og villig til å hjelpe, uansett hva de trenger hjelp til. Elevene er også tydelige på at hun holder motet deres oppe, og er veldig viktig for at elevbedriftene skal lykkes.

Hun beskrives av ledelse og lærere ved skolen som en som alltid er blid og bobler over av engasjement - proppfull av ideer og pågangsmot. Hun gir alltid det lille ekstra til elevene, og er opptatt av at elevene får skape noe i skoletiden. Ofte har elevbedriftene «helt spesielle ideer» som det krever mot å støtte opp om, og som krever samarbeid med en rekke instanser og personer i nærmiljøet. Hun berømmes for det det som gjerne blir et «krevende håndverk» med behov for mye «goodwill» fra lokalt arbeids- og næringsliv - der andre ser problemer, ser hun løsninger!

Hun viser stort engasjement for elevbedriftene, men er også opptatt av «å skape» i andre fag, der hun har hatt mange prosjekter hvor elevene opplever en prosess som gir konkrete resultater.

De siste to skoleårene har 150 elever etablert sine egne bedrifter ved Valstrand skole.


Innlegg på Latgale-kongressen (Latvia)

Agder fylkeskommune er partner i et treårig EØS-prosjekt, som inkl. eget entreprenørskapsprosjekt i Ungt Entreprenørskap Agders regi. Latviske myndigheter ønsker å stimulere til økonomisk aktivitet i Latgale-regionen, som sliter med lav økonomisk vekst og store levekårsutfordringer. Prosjektet fokuserer på utveksling av god praksis mellom Latgale Planning Region og Agder med vekt på entreprenørskap i skolen. Våre kollegaer i Junior Achievement (JA) Latvia holder i prosjektet fra Latvisk side, og vi bistår med å utarbeide innhold primært for elever i videregående skole med Arendal og Risør vgs på lag. Sammen med repr. fra avd. for Samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune deltok kollega Tharald Lundvall på reise til Latvia i april for møte med JA Latvia, møte i styringskomiteen, samt innlegg på Latgale-kongressen; ..hvorfor investering i entreprenørskap i utdanning kan bidra til økonomisk vekst.

Lundvall gjorde en helt strålende jobb, og vi oppfordrer til en titt på hans innlegg via (spol frem til 9:50): https://www.youtube.com/watch?...

Tharald Lundvall Latgale Congress april2022

DillDall Design EB gikk til topps

DillDall Design EB fra Åmli skule vant det nasjonale mesterskapet i kategorien «Beste sosiale entreprenør» - den første elevbedriften fra Agder som har gått til topps i disse nasjonale konkurransene. 14.juni ble de overrasket av Ungt Entreprenørskap Agder, lærer Silje Flåstøyl, prisutdeler Tom Pehrsen fra Kommunalbanken og NRK Sørlandet og kunne motta de synlige bevisene på fremgangene. De tre dyktige jentene på 9.trinn traff innertier hos juryen fra KBN (Kommunalbanken) med «Dilleputa», en sansepute rettet mot eldre med demens og unge med autisme.

Dill Dall

Testing av forretningsideer v/ Flekkefjord vgs

I november arrangerte vi «Testing av forretningsideer for ungdomsbedrifter» sammen med Flekkefjord videregående skole. Elevene fikk presentere sine forretningsideer for et panel bestående av representanter fra lokalt arbeid og næringsliv, og fikk deretter tilbakemeldinger og innspill. Bærekraftige forretningsidéer, gjennomarbeidede markedsundersøkelser, målgruppefokus og problemløsning var gjennomgående temaer hos de dyktige ungdomsbedriftene. Hugo Skarsten Larsen fra B R K L Y N og Angelika Handeland fra Flekkefjord Sparebank bidro med verdifull tid og kompetanse.

Flekkefjord

Oppstart for studenter på SHIFTs 3. opptak

I godt samarbeid med UiA og J.B. Ugland kunne vi for 3. år på rad legge til rette for et 3-dagers program, med både sosialt og faglig innhold. Studenter v/ masterprogrammet SHIFT ble utfordret på ulike case med reelle problemstillinger fra Sørlandets Teknologipark (v/ Greenstat), mottok veiledning, pitchet for jury, møtte gjesteforelesere og tok del i historiefortelling v/ Hesnes. Johan Benad Ugland viser alltid stor interesse og er til inspirasjon med innlegg og tilstedeværelse på flere av aktivitetene.

SHIFT Ugland Vinnere og jury