Samarbeidspartnere: Vestland

Logo Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune har som visjon å vere nyskapande og berekraftig. Dei set retning, engasjerer og samhandlar for å utvikle gode tenester og eit framtidsretta Vestland.


Bergen kommune

Bergen er Vestlandets hovedstad, en av Nord-Europas største cruisehavner og inngangsporten til fjordene. Bergensregionen har vekstkraftige og sterke næringer, hvor de viktigste næringene er maritime og marine næringer, energinæringene, opplevelse, kultur og reiseliv, media og kulturbasert næringsliv. I tillegg er handel, finans, helse og IKT viktige næringer for byen. Bergen kommune har gjennom flere år støttet Ungt Entreprenørskap.


Sparebank vest

Sparebanken Vest er landets nest eldste sparebank, og stolt over at mer enn 240 000 vestlendinger og 10 000 vestlandsbedrifter velger oss. Siden 1823 har banken hatt en viktig rolle i regionen, og hver dag arbeider nærmere tusen mennesker i Sparebanken Vest, Eiendomsmegler Vest, Frende Forsikring, Brage Finans og Norne Securities for vestnorsk verdiskaping.


SSF

Sparebanken Sogn og Fjordane er meir enn berre ein bank. Med drivkraft for Sogn og Fjordane har vi dei 5 siste åra gitt 195 millionar kroner til idrett, næringsliv og utdanning for å gjere regionen attraktiv for folk flest!

Å samarbeide med Ungt Entreprenørskap Vestland om å gje barn og unge moglegheit til å prøve seg som entreprenørar i lokalmiljøa sine og lære dei å planlegge sin eigen økonomi, er ein heilt naturleg del av dette arbeidet. Vi er stolt samarbeidspart


Naeringshagen i Ullensvang Logo for nettside

Næringshagen i Ullensvang er eit vekst- og innovasjonsselskap som jobbar med næringslivet for auka nyskaping, vekst og utvikling. Hovudmålet vårt er å styrke næringslivet si langsiktige verdiskaping, konkurransekraft, innovasjonsevne og sysselsetting gjennom nye arbeidsplasser.


Kvaerner

Kværner er en ledende leverandør av offshore olje- og gassplattformer og landbaserte anlegg. Selskapet har over 3 200 HMS fokuserte, høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere og består av både datterselskaper og tilknyttede selskaper i Norge og utlandet (Kværner-gruppen).


Sognekraft logo

Sognekraft AS er eit energikonsern innan fornybar energi og verksemda omfattar produksjon, distribusjon og sal av energi, breiband og tenester knytt til desse kjerneområda. Sognekraft held til i kommunane Vik og Sogndal.

Sogn og fjordane energi logo

I over hundre år har Sogn og Fjordane Energi (SFE) bygd ut fornybarnæringa på Vestlandet. Vi har levert kraft, arbeidsplassar og lokale verdiar som har bidrege til utvikling i regionen. I dag er vi 250 tilsette som kvar dag jobbar med å skape den fornybare framtida. Vi er stolte av å bidra til ei berekraftig framtid med utviklinga av fornybar energi, samtidig som vi skaper verdiar til våre offentlege eigarar og lokalsamfunna våre. Vi sponsar over 100 lag, organisasjonar og arrangement. Eitt av våre langsiktige sponsorsamarbeid er med Ungt Entreprenørskap, eit samarbeid som bygger bruer mellom skular og bedrifter. I den fornybare framtida, vil innovasjon og nyskaping spele ei stor rolle. I lag med Ungt Entreprenørskap knyter vi teori og praksis saman og bidreg til kreativitet og skaparglede hos ungdom.


BKK logo

BKK er det største energiselskapet på Vestlandet og en av Norges største distributør ev elektrisk energi. BKK-konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft.


Bir logo

BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 360 000 innbyggere i BIRs ni eierkommuner. Selskapet er eid av kommunene Bergen, Askøy, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. BIR står for Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap.


Storebrand

Som Nordens ledende aktør innenfor pensjon, langsiktig sparing og forsikring, jobber vi for å ha en positiv påvirkning på samfunnet. Vi tar samfunnsansvar gjennom å dele vår kunnskap, utdanne og støtte virksomheter, prosjekter og tiltak som jobber for å oppfylle FNs bærekraftsmål, som skaper bevissthet rundt betydningen av å tenke bærekraftig, og viser sammenhengen mellom bærekraft og lønnsomhet.


Boliden

Boliden er kjent for å produsere metall av svært ren og høy kvalitet.


Atheno

Atheno skal fremja ein unik kultur for nyskaping i Sunnhordland, og legge til rette for auka innovasjon og verdiskaping i nye og eksisterande bedrifter i regionen.


Bouvet

Bouvet er et konsulentselskap som bistår med rådgivning, utvikling, design og forvaltning. Vi skaper framtidsrettede løsninger i krysningspunktet mellom teknologi og kommunikasjon.


Bremnes seashore

Bremnes Seashore er tufta på gründermentalitet og innovasjonsvilje. Det å jobbe målretta med entreprenørskap ser me fremjar gode haldningar, auka sjølvtillit og betra samarbeidsevner, derfor er me svært glade for å samarbeide med Ungt Entreprenørskap for å utvikle kreativitet og skaparglede blant barn og unge i lokalmiljøet vårt. Det er tross alt desse unge innovatørane som skal sikra at Bremnes Seashore også i framtida går i bresjen som ein kvalitetspioner innan havbruk