Entreprenørskap i sterk VXT i Vestfold og Telemark

Året 2022 vil trolig gå inn i historiebøkene hvor entreprenørskap i utdanning som metode ble «stuerent». Hele 22 280 elevtreff i Vestfold og Telemark røper en et stort engasjement for metoden, - et høyere tall enn både før pandemi og sammenslåing av Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark.

Praktiske og virkelighetsnære skolehverdager
Stadig flere kommuner har tatt og tar kontakt med UE for å gjøre helhetlige planer for enda mer praktiske og virkelighetsnære skolehverdager. Nøkkelen for engasjementet er de tette koplingene skole og øvrig arbeidsliv der de unge blir utfordret på reelle problemstillinger. Denne brobyggerrollen stortrives UE med å ha og ta. Fylkeskommunen er også opptatt av entreprenørskap i utdanning gjennom deres «Strategi for entreprenørskap i videregående opplæring og fagskolen i Vestfold og Telemark» og innleder med:

"De siste tiårene har vi sett en økende erkjennelse av at det er viktig å utvikle og ta i bruk hele befolkningens kreativitet og skaperkraft for at vi skal øke verdiskapningen i samfunnet og livskvaliteten til den enkelte. Denne erkjennelsen ser vi også fotavtrykk av i lover og læreplaner i hele grunnopplæringen. Fagfornyelsen fremhever, både i grunnskolen og i videregående opplæring, betydningen av å utvikle ferdigheter hos elever som i stor grad samsvarer med det å utvikle innovasjons- og entreprenørskapskompetanse."

Sammenslåing
Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark ble slått sammen 1.1.2020. Etter to års «pandemi-stresstesting» var spenningen stor hvilke aktivitetstall vi sammen med fantastiske lærere, dedikert lokalt næringsliv og de helt rå ungdommene maktet å skape i 2022, et «nesten normalår» (om vi ser bort i fra covid-restriksjoner i begynnelsen av året og skolestreik ved skolestart).

..og hold dere fast; hele 22 280 registrerte elevtreff ble resultatet. Faktisk langt høyere enn om vi slår sammen de aktivitetstall UE Vestfold og UE Telemark oppnådde i normalåret 2019.
Med dette kan vi fastslå at, i tillegg til at skolene lettere benytter UE sine program og tjenester, sammenslåingen ikke bare har gitt oss en mer robust og kraftfull organisasjon, - men også helt konkrete resultater i form av at enda flere barn, unge og studenter har fått muligheten for entreprenørskapsaktiviteter i utdanning.

1

Økning i de viktige bedriftsprogrammene
Det å utvikle innovasjons- og entreprenørskapskompetanse krever at de unge får faktisk prøvd seg i å finne en god idé, etablert og drevet en ordentlig bedrift, - sammen med andre. På denne måten vil de få helt praktiske erfaringer av sine suksesser og feil. Alt i trygge og gode læringsomgivelser.

Våre bedriftsprogrammer SMART, Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift er alle program der de unge nettopp blir utfordret på praktiske egenskaper og generiske ferdigheter som kreativitet, gjennomføringsevne, selvtillit, samarbeidsevne, å ta ansvar og initiativ og deres evne til problemløsning.

Hele 1412 niendeklassinger i Vestfold og Telemark har skapt sine egne elevbedrifter, en økning på nær 400 fra 2019 tallene og nær 1000 elevers økning siden 2021.

Hva gjelder Ungdomsbedrift (UB) så har 913 vgs elever skapt sine egne bedrifter igjennom et skoleår, hvor de i gjennomsnitt bruker 227 timer til UB-jobbing (UB-lærerevaluering 2022). Vi har forskning som sier at det ved UB arbeid skjer læring ved 100 timer eller mer (Østlandsforskning). Det er også verdt å legge merke til at i det høye totaltimetallet har elevene selv benyttet 1,5 timer av sin fritid pr uke (UB-lærerevaluering 2022).

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) hadde i 2022 128 studenter som tok sin bacheloroppgave som Studentbedrift. Det er en dobling av 2019 som med 57 studenter.

Siden oppstart av SB ved USN i 2004 har de plukket med seg et høyt antall NM-priser og er det universitetet med totalt flest priser og EM deltakelser.

Den aller største veksten har vi hatt i SMART. Her økte antall deltakende syvendeklassinger med hele 1000, fra 568 i 2021 til 1568 elever i 2022. Det er for øvrig også en snau dobling av 2019 tallet på 929.

2

Entreprenørskap som pedagogisk metode
Ungt Entreprenørskap må ofte argumentere for bruken av våre praktiske metoder inn i utdanning, da lærere og ledere så klart er svært opptatt, med rette, at de unge når de kompetansemål som er satt i læringsplanene for de ulike fagene. Vårt beste argument er så klart at entreprenørielle metoder ikke er «i tillegg til», men «i stedet for». Skoleeier Vestfold og Telemark fylkeskommune beskriver selv entreprenørskap som pedagogisk metode i deres entreprenørskapsstrategi:

«brukes i et mangfold av sammenhenger for å nå kompetansemål i læreplanene i alle fag. Den har mange likhetstrekk med andre pedagogiske tilnærminger med lang tradisjon i skolen, som for eksempel problembasert læring og prosjektarbeid, men har likevel noen unike kjennetegn: vektlegging av å se muligheter, arbeide innovativt og vise en viss risikovilje (Lackéus, 2015). De to siste store reformene i grunnopplæringen, kunnskapsløftet og fagfornyelsen, har lagt stor vekt på å utvikle de ferdighetene som er sentrale deler av innovasjons- og entreprenørskapskompetansen. Det er derfor sannsynlig at entreprenørskap som pedagogisk metode aldri har vært så hyppig brukt som den er i dag. Vi er i startfasen av innføringen av læreplanverket knyttet til fagfornyelsen og kan trolig forvente enda mer bruk av entreprenørskaps- metodikk i løpet av strategiperioden».

I disse tider snakker alle om det nye samtaleverktøyet ChatGPT, som spytter ut stort sett gode svar på nesten hvilket som helst spørsmål. Ungt Entreprenørskap er alltid nysgjerrig på nyvinninger og ny teknologi og spurte så klart ChatGPT om mulige argumenter for å inkludere entreprenørielle metoder i utdanningen.

  1. Entreprenørielle metoder kan bidra til å øke studentenes innovasjonsevne og kreativitet. De lærer å tenke utenfor boksen og finne løsninger på problemer på en nytenkende måte.
  2. De kan bidra til å styrke studentenes selvtillit og selvstendighet. De lærer å ta initiativ og ansvar for egne ideer og prosjekter, noe som kan være en god forberedelse på arbeidslivet.
  3. Entreprenørielle metoder kan bidra til å øke studentenes motivasjon og engasjement. Når studentene får muligheten til å jobbe med egne ideer og prosjekter, kan de bli mer motivert og engasjert i læringen.
  4. De kan bidra til å styrke studentenes samarbeidsevne og kommunikasjonsevne. Entreprenørielle metoder innebærer ofte samarbeid med andre, noe som kan bidra til å øke studentenes evne til å samarbeide og kommunisere med andre.
  5. Entreprenørielle metoder kan bidra til å øke studentenes evne til å håndtere usikkerhet og risiko. De lærer å tåle å feile og å lære av feilene sine, noe som kan være en god forberedelse på arbeidslivet hvor det ofte er usikkerhet og risiko involvert
  1. Entreprenørielle metoder gir elever og studenter erfaring i at de kan være med å påvirke samfunnet de bor i.

Det er alltid en god syretest å forespørre andre om gode argumenter. Vi synes både Vestfold og Telemark fylkeskommune og faktisk også det omdiskuterte ChatGPT har gode argumenter for å inkludere entreprenørielle metoder inn i utdanningen. Våre 2022 aktivitetstall tyder på at Vestfold og Telemarksskoler og universitet er av samme oppfatning.
Vestfold og Telemark er med andre ord i god entreprenørskapskompetanseVXT.

UEV Tteam

Ønsker du som leder eller lærer i Vestfold og Telemarksskolene en prat med oss om hvordan bruke entreprenørskap som metode inn på din skole eller i din undervisning, ta gjerne en kontakt med oss.