Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Oslo 24. mars 2022


Årets årsmøte i foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo avholdes torsdag 24. mars 2022 kl. 10.00 på Sentralen i forbindelse med finalen hvor vi kårer Oslos beste Ungdomsbedrift. Om finalen gjennomføres digitalt vil også årsmøtet bli digitalt.

Årsmøtet er UE Oslos høyeste organ. Medlemmene kan fremme saker de vil ha behandlet på årsmøtet. Slike saker må være styret i hende skriftlig innen én (1) måned før årsmøtet. Fristen for å melde saker til årsmøtet er 24. februar og påmeldingsfristen er 3. mars 2022. Påmelding skjer til daglig leder Siv Elin Dammen, siv.dammen@ue.no, telefon 930 48 203. De påmeldte får tilsendt innkalling og sakspapirene til årsmøtet.


Utdrag fra UE Oslos vedtekter:

KAPITTEL 8 Årsmøtet

§8-1 Årsmøtet er Ungt Entreprenørskap Oslos høyeste organ.

§8-2 Årsmøte holdes en gang i året, helst innen 15. april etter skriftlig innkalling fra styret.

§8-3 Dato for årsmøtet kunngjøres minst to (2) måneder før møtet avholdes. Det skal her angis informasjon om møtet og frist for påmelding.

8-4 Medlemmene kan fremme saker de vil ha behandlet på årsmøtet. Slike saker må være styret i hende skriftlig innen én (1) måned før årsmøtet.

§ 8-5 Innkalling til årsmøtet, med saksdokumenter, sendes de påmeldte årsmøtedelegatene minst to (2) uker før årsmøtet.

§8-6 Innkallingen til årsmøte skal inneholde dagsorden, fortegnelse over tillitsvalgte som står på valg og nødvendig dokumentasjon til de saker som skal behandles.

§8-7 Årsmøtet trekker opp hovedlinjene for Ungt Entreprenørskap Oslos virksomhet, og behandler

a) årsberetning og regnskap

b) valg på tillitsvalgte, autorisert revisor og valgkomité bestående av tre (3) personer

c) valg av representant til årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Norge

d) forslag til kontingenter

e) andre saker til behandling

§8-8 Alle medlemmer har én (1) stemme. Det kan stemmes ved fullmakt.

§8-9 Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

§8-10 Avgjørelser i årsmøtet treffes ved alminnelig stemmeflertall av de avgitte stemmer.

§8-11 Vedtekter i Ungt Entreprenørskap Oslo kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Vedtekter i Ungt Entreprenørskap Oslo skal godkjennes av styret i Ungt Entreprenørskap Norge.

§8-12 Valg foregår skriftlig hvis det er mer enn ett forslag.

§8-13 Verken ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan ta beslutning om saker som ikke er nevnt i innkallingen.