Elevbedrift i arbeidslivsfag

«Pop-Up Tranby
IMG 0433
Pop3
Etter

Hvert år etableres det 2500 elevbedrifter og flere benytter metoden Elevbedrift i ulike valgfag og i arbeidslivsfag. På Tranby skole har elevene i arbeidslivsfag etablert elevbedriften «Pop-Up Tranby» hvor de har her samarbeidet med både rektor og elevrådet. Elevbedriften fikk i oppdrag å «freshe opp» skolens kantine med ett budsjett på kr 17.000.

Ønsket fra elevene i bedriften var å skape en ungdommelig kantine og omdanne den til en «Foodtruck». De startet med å male benker, vegger og karmer og fikk en lokal kunstner til å male selve «Foodtrucken». I tillegg fikk de laget ungdommelige og motiverende slagord på veggene for å få det preget de ønsket på kantinen.

"Det at elevene får arbeide med noe vi trenger og som kommer mange til gode, styrker både motivasjon og mestringsfølelse. Å kjenne seg nyttig er avgjørende for oss alle for at vi skal gjøre en god jobb! På tross av korona og nedstenging av skolen i våres (som utsatte prosjektet), så har elevene holdt motivasjon oppe, og kommet i mål med prosjektet på en fantastisk måte! Jeg er og faglærer Elaine Carlsen er utrolig stolt av den jobben elevene har gjort."
Anette Fossnes, rektor Tranby skole

Fagfornyelsen og Arbeidslivsfag

Skaperglede, innovasjon og entreprenørskap har en tydelig plass i Fagfornyelsen: " Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling."

Tranby skole har vist et godt eksempel på hvordan elevene kan jobbe etter føringene i fagfornyelsen. Det er ingen tvil om at elevene har sett muligheter og greid å omsette ideene til handling, samtidig som de har høy kvalitet i arbeidet.

Fagets relevans og sentrale verdier er følgende: «Arbeidslivsfag er et sentralt fag for å bidra til at elevene får praktisk erfaring med å løse arbeidsoppdrag i et arbeidsfellesskap. Faget skal bidra til at elevene deltar i verdiskaping gjennom å levere tjenester og produkter både internt på skolen og for eksterne oppdragsgivere. Faget skal gi elevene mulighet til å glede seg over å kunne skape noe. Arbeidslivsfag legger til rette for entreprenørskap i skolen og samarbeid med lokale bedrifter.»

Styrt eller åpen prosess

Det er flere måter man kan jobbe med Elevbedrift i Arbeidslivsfag. Noen har en åpen idedugnad der elevene må komme frem til produkter/tjenester de vil utvikle selv, mens andre skoler/lærere definerer oppdraget for å styre prosessen sterkere.

Helge Gjørven, pedagogisk rådgiver i Ungt Entreprenørskap hyller arbeidet elevene og skolen har utført på Tranby, - «Dette er et godt eksempel på et styrt oppdrag, som samtidig gir elevene stort handlingsrom for nyskaping, kreativitet og handlingskompetanse.»

Når man skal kjøre Elevbedrift på skolen er det viktig er at elevene selv får utvikle ideer, får eierskap til prosjektet og dermed en stolthet knyttet til å greie å gjennomføre prosjektet som en gruppe, gjerne i samarbeid med lokalt arbeids og næringsliv. Rammene kan gjerne ha en retning, slik som i dette tilfellet, men om alt ble bestemt av lærer på hva som skal gjøres, hvordan og når ville trolig motivasjonen, skapergleden og kvaliteten på arbeidet gått vesentlig ned. Dette er et viktig aspekt både i entreprenørskapsarbeidet og i føringene i det nye læreplanverket.

Vil du vite mer?


Vil du vite mer?