ÅRSMØTE UE NORDLAND


Årsmøtet er UE Nordland høyeste organ. Våre medlemmer kan fremme saker de vil ha behandlet på årsmøtet. Alle saker må være styret i hende skriftlig innen én (1) måned før årsmøtet.


Påmelding sendes til daglig leder Hedda Eldøen, hedda.eldoen@ue.no

Frist for påmelding og for å melde saker til årsmøtet er 22.mars 2024.

De påmeldte får tilsendt innkalling, sakspapirene og Teamslink.

Skjermbilde 2021 04 22 kl 19 59 22
Hedda Eldøen
Daglig leder UE Nordland

Utdrag fra UE Nordland vedtekter:

KAPITTEL 8 Årsmøtet

§8-1 Årsmøtet er Ungt Entreprenørskap Nordlands høyeste organ.

§8-2 Årsmøte holdes en gang i året, helst innen 15. april etter skriftlig innkalling fra styret.

§8-3 Dato for årsmøtet kunngjøres minst to (2) måneder før møtet avholdes. Det skal her angis informasjon om møtet og frist for påmelding.

§8-4 Medlemmene kan fremme saker de vil ha behandlet på årsmøtet. Slike saker må være styret i hende skriftlig innen én (1) måned før årsmøtet.

§ 8-5 Innkalling til årsmøtet, med saksdokumenter, sendes de påmeldte årsmøtedelegatene minst to (2) uker før årsmøtet.


§8-6 Innkallingen til årsmøte skal inneholde dagsorden, fortegnelse over tillitsvalgte som står på valg og nødvendig dokumentasjon til de saker som skal behandles.


§8-7 Årsmøtet trekker opp hovedlinjene for Ungt Entreprenørskap Nordlands virksomhet, og behandler

a) årsberetning og regnskap

b) valg på tillitsvalgte, autorisert revisor og valgkomité bestående av tre (3) personer

c) valg av representant til årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Norge

d) forslag til kontingenter

e) andre saker til behandling


§8-8 Alle medlemmer har én (1) stemme. Det kan stemmes ved fullmakt.

§8-9 Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

§8-10 Avgjørelser i årsmøtet treffes ved alminnelig stemmeflertall av de avgitte stemmer.

§8-11 Vedtekter i Ungt Entreprenørskap Norland kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Vedtekter i Ungt Entreprenørskap Nordland skal godkjennes av styret i Ungt Entreprenørskap Norge.

§8-12 Valg foregår skriftlig hvis det er mer enn ett forslag.

§8-13 Verken ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan ta beslutning om saker som ikke er nevnt i innkallingen.