Årsmelding 2021: Nordland

Fremtidens verdiskapere i Nord

Med fokus på ungdom, innovasjon og en landsdel av muligheter kickstartet vi nytt skoleår med innovasjonscampturné, fra Mosjøen i sør til Kirkenes i nord. Turnéen var en nordnorsk idékonkurranse der elever fra ungdomsskole og videregående skole deltok. Elevene ble utfordret med aktuelle nordnorske problemstillinger. De jobber gruppevis, utvikler ideer, lager forretningsmodeller og presenterer ideene sine for en jury. Vinnerne gikk videre til en nordnorsk finale.

Vi samlet elever fra ulike skoler, lærere, lokalt næringsliv og politikere. Vi skapte en unik arena som styrker ungdommens stemme, en arena for ungdomsmedvirkning og ung bolyst i nord.

Innovasjonscampen og den kreative idéprosessen ble for mange av deltakerne et springbrett til videre etablering av elev- og ungdomsbedrift.

Baerekraft

Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier!

Gjennom våre programmer og aktiviteter utvikler barn og unge ønske om, kompetanse for og holdninger til å skape verdier; både sosiale, kulturelle og økonomiske. Elevene får erfaring med idéutvikling, lærer å samarbeide og å finne løsninger i fellesskap. De lærer ved å gjøre og gjennom å skape verdi for andre, og de får prøve og feile i trygge omgivelser.

"Jeg er stolt av Ungt Entreprenørskap Nordland, og hvordan vi bidrar med viktig kompetanse for våre elever. Vi hjelper til med å løfte barn og ungdom, viser dem muligheter, hvilke ressurser de selv sitter på og hvordan de kan bidra i sitt lokalsamfunn."
Hedda Eldøen, daglig leder Ungt Entreprenørskap Nordland

21st century skills UE Troms staende bla

Vi vil beholde ungdommen i Nord!


Ungt Entreprenørskap bidrar til å skape gode problemløsere. Vi inspirerer og kvalifiserer fremtidens verdiskapere i Nordland. Vi har stort fokus på å involverer arbeids- og næringsliv i våre aktiviteter. Dette øker elevens læringseffekt, og vil bidra til at de ser mulighetene som ligger i lokalsamfunnet. Da styrkes sjansen for at de unge blir, eller komme tilbake til Nordland.

For å ruste fremtidens verdiskapere må vi starte treningen tidlig. Vi setter entreprenørskap på timeplanen gjennom hele skoleløpet. Flere og flere kommuner i Nordland satser på entreprenørskapsarbeidet i grunnskolen ved å inngå samarbeidsavtale med oss. Det gir dem mulighet til å møte verdigrunnlaget i de nye læreplanene og bygge kompetanse for fremtiden -21st century skills.


Teamet i UE Nordland

2021 ble nok et år preget av pandemi. Omstilling, nytenking og digitalisering har preget våre arbeidshverdager og gjorde dem utfordrende, men også spennende!

Vi har ikke avlyst, men omorganisert, endret og sett nye muligheter og løsninger underveis.

Team UE Nordland har også vært i endring i 2021. Hedda Eldøen ble ny daglig leder fra august og samtidig ble Øyvind Myrflott ny rådgiver for grunnskole. Torun Antonia Hansen har lang erfaring i UE og er fortsatt vår dyktige fagansvarlig og rådgiver for videregående. Vi en robust gjeng og gleder oss til å få en ny rådgiver på laget i 2022.

SMART

Rekordmange SMARTinger i Nordland!

I 2021 har rekordmange Nordlandselever blitt problemløsere gjennom programmet SMART.

Mellomtrinnselevene har gjort dypdykk i et tema, jobbet sammen og brukt sine kunnskaper og ferdigheter til å utvikle nye idéer for fremtiden. Vi har hørt lærere beskrive elever med skolevegring, som få gode skoledager gjennom smart, vi har sett elever mestre det de ikke selv hadde tro på, vi har sett jury fra næringsliv rørt til tårer og med økt fremtidstro.

Med gode samarbeidspartnere fra næringslivet på laget har vi gitt elevene mulighet til å utvikle nye løsninger på viktige, reelle utfordringer.

  • SMART Plast har fokus på plastproblematikk, programmet er gjennomført i samarbeid med 5 av renovasjonsselskapene i Nordland.
  • SMART Sjømat har fokus på nye tanker for blå næring. Her har vi engasjert elever i Vesterålen og Bodø i samarbeid med Nordlaks og Kunnskapsparken Bodø.

Leder for en dag

Brage Lind tok plass i sjefsstolen!

Ungt Entreprenørskap Norge inviterte i høst til "leder for en dag", her samlet de 22 lederspirer.

Brage Lind var daglig leder i en ungdomsbedrift gjennom skoleåret 2020-2021. Han ble plukket ut som Nordlands kandidat til «leder for en dag» og var en av de 22 ledertalentene som fikk skygge en toppleder fra norsk næringsliv.

Brage fulgte Pål Rokke fra Citibank gjennom en hel arbeidsdag og fikk nye spennende og lærerike erfaringer.

Økonomiuka

Sparebank1 Nord-Norge har tradisjon for å reise ut i skolene i Nordland med våre økonomiprogram Sjef i eget liv! og Økonomi og Karrierevalg. Pandemien satte en stopper for fysiske klasseromsbesøk. Men med omstillingsevne, kreativitet og godt samarbeid fant vi en ny løsning!

Vi gjennomførte digitale økonomiuker og hele 1849 elever ble rustet i personlig økonomi.


Ungdomsbedrift - elever som jobber mot et felles mål

"Det å drive ungdomsbedrift er som å ta en av verdens heftigste berg-og-dalbaner. En emosjonell, følelsesladd, utfordrende, læringsrik og spennende berg-og-dalbane. Denne berg-og-dalbanen handler om mer enn kun å drive en ungdomsbedrift, det handler om et fellesskap, om å dele gleder og håndtere utfordringer sammen og å ha tro på en felles ide."
Brage Lind, daglig leder Cor Meum UB
Bang

Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter


Vårens store eventyr, fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter 2021, ble gjennomført i digital drakt. Med en stor salutt og en flott digital sending hedret vi våre fantastiske elever og med brask og bram. Vi fikk vist frem våre flotte ungdommer, den utrolig imponerende jobben de har lagt ned i et år som for mange var svært krevende. Vi gratulerer COR MEUM UB, som stakk av med seieren og representerte fylket vårt på NM.

COR MEUM UB

Fra idé til marked

Hvordan vet vi at en forretningsidé virkelig er en god forretningsidé? I løpet av høsten etablerer hundrevis av elever på videregående skoler i Nordland Ungdomsbedrift. De jobber hardt for å få sin bedrift på beina.

I høst fikk alle våre ungdomsbedrifter mulighet til å validere sin idé tidlig i UB-løpet. "Fra idé til marked" er en pitchekonkurranse der ungdomsbedriftene presenterer sin idé for et panel med representanter fra arbeids- og næringsliv. Gjennom presentasjoner og dialog med panelet ble styrker og svakheter med forretningsideen avdekket, og elevene fikk konkrete råd for videre utvikling.


Ungdommen trenger et sted å henge!

Det er stort behov for møtested for ungdom, spesielt for de som ikke er aktive innen organisert idrett og kultur.

Sammen med Gjensidigestiftelsen og Nordland fylkeskommune satte vi denne problemstillingen i fokus. Gjennom prosjektet «et sted og henge» har vi gjennomført innovasjonscamp, der elevene har fått virkelighetsnær læring, vært kreative, sett muligheter sammen i grupper, fått veiledning fra lokalt arbeids-og næringsliv, og presentert sine ideer på en meget god måte. De har utformet møteplasser, av ungdom for ungdom.

Gjennom prosjektet har elevene blitt bevisstgjort viktigheten av sosial bærekraft og sett muligheter der de er. De har vist engasjement og utrykt behovet for nye møteplasser. Tiden med pandemi har vært utforende for ungdom, og mer enn noen gang er det viktig å la deres stemme bli hørt.

U B EBJPG

Arbeidslivsfag

Vi setter yrkesfag i fokus! Prosjektet fra Alf til Mester gir ungdomsskoleelever innsikt i ulike yrkesfaglige utdanningsprogram og kjennskap til lokalt arbeids- og næringsliv gjennom elevbedrift i arbeidslivsfag. Vi vil øke interessen for yrkesfagene, og gi elevene en praktisk pedagogisk ramme der de kan knytte sammen erfaringer ute hos lokale bedrifter med arbeidet i egen bedrift. Prosjektet ble startet i 2021, og videreføres som fokusområde i 2022.


Takk!

Vi ønsker å rette en stor takk til entreprenørskapslæren, både den etablerte og den helt nye! Entreprenørskaplæreren velger å tenke utenfor boksen, de har prosjektet i sentrum i stedet for faget. Innsats belønnes av motiverte elever som lærer om det virkelige liv, elever som ser fagene i sammenheng og som får opp øynene for mulighetene som er i lokalsamfunnet!

Takk for at dere tar samfunnsansvar!

I Nordland har vi stort fokus på å involvere arbeid- og næringsliv i alt vi gjør. Takk til alle våre gode samarbeidspartnere. Mange har fulgt oss lenge og vi får stadig flere med på laget.

"Takk til mine løsningsorienterte, kreative og omstillingsdyktige medarbeidere som alltid har kvalitet i fokus og som setter eleven og læreren først!"
Hedda Eldøen, daglig leder Ungt Entreprenørskap Nordland

Sammen ruster vi elevene, skaper gode skoledager i dag og et godt arbeidsliv i morgen!


Aktivitetsoversikt 2021

Antall elever som har deltatt i de ulike programmene våre. (Tall fra 2020 i parentes)

  • SMART: 1453 (968)
  • Elevbedrift: 471 (630)
  • Innovasjonscamp Ungdomsskole: 394 (879)
  • Økonomi og karrierevalg: 1129 (700)
  • Ungdomsbedrift: 436 (522)
  • Innovasjonscamp vgs: 720 (392)
  • Sjef i eget liv: 957 (237)

Økonomi

1 Skjermbilde 2022 08 29 kl 13 02 18
3 Skjermbilde 2022 08 29 kl 13 03 06
2 Skjermbilde 2022 08 29 kl 13 02 49
4 Skjermbilde 2022 08 29 kl 13 03 20