Samarbeidspartnere: Møre og Romsdal


SBM hovedlogo

Som en fylkesdekkende sparebank er Sparebanken Møre opptatt av økt verdiskaping og vekst i fylket vårt. Ungt Entreprenørskaps program bidrar til nettopp dette gjennom å trene fremtidens voksne i gründerskap, kreativitet og innovasjon. Det er også viktig med en god økonomisk ballast. Som en del av vårt samfunnsengasjement samarbeider vi med Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal om ulike programmer i skolen. Dette er Økonomi og karrierevalg, Sjef i eget liv, innovasjonscamp, elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift. Sparebanken Møre er jury og deltar på fylkesmessen for både ungdomsbedrifter og studentbedrifter.

"For oss i Sparebanken Møre er det helt avgjørende at unge ser mulighetene ved å bli i fylket, og at de føler et lokalt engasjement. Som bank har vi lange tradisjoner for å støtte opp om unges oppvekstkår gjennom å være en aktiv bidragsyter til lag, organisasjoner og aktiviteter i fylket. Dette ønsker vi å videreføre gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap."
Trond Lars Nydal, Administrerende direktør Sparebanken Møre

MRF logo pos large kopi

Oppvekst- og utdanningssystemet i Møre og Romsdal skal opplevast som attraktivt og godt tilrettelagt for brukarane. Det skal vere god samanheng mellom utdanningsnivå og skulane skal levere kompetanse som næringslivet og offentleg sektor har bruk for. Tilgang på arbeidstakarar med rett kompetanse kjem til å være viktig for at fylket skal utvikle seg og vere eit godt framtidig utdannings-, bu- og arbeidsfylke.

"For at ungdommen skal ha eit godt grunnlag for å gjere utdanningsval og kvalifisere seg til arbeidslivet er det viktig å etablere eit samanhengande system for karriererettleiing i grunnopplæringa i fylket. Ungt Entreprenørskap sine program utfordrar elevane til å tenkje praktisk og kreativt. Dei lærer om lokale ressursar og muligheiter, om innovasjon og om korleis ei bedrift fungerer. Vi vonar det er med på å motivere elevane til å fullføre utdanninga si, og – på sikt - busette seg i fylket. Entreprenørskap i utdanning skaper gode og naturlege møteplassar for elevar, lærarar, næringsliv og lokalsamfunn."
Erik Brekken, kompetanse- og næringsdirektør

Hoppid logo 300dpi

hoppid.no er eit tilbod til alle gründerar i Møre og Romsdal fylke. Gjennom hoppid.no-kontora i kommunane, får dei råd og rettleiing i alle fasar av ei bedriftsetablering; tilbod om kurs og opplæring, råd om tilskot og finansiering og hjelp i søkeprosessar. I tillegg legg hoppid.no til rette for knoppskyting i næringslivet og for entreprenørskap i skulen. Målet er å skape nye og levedyktige bedrifter, mangfald i arbeidslivet og auka verdiskaping, gjennom å forsterke Møre og Romsdal som gründerfylket. Entreprenørskapssatsinga er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunane, Innovasjon Norge og fylkesmannen i Møre og Romsdal. Det er Regional- og næringsavdelinga i fylkeskommunen som har koordineringsansvaret

"Gjennom Ungt Entreprenørskap får elevane oppleve korleis det er å starte og drive bedrift, samstundes som dei får innsikt i lokalt næringsliv. Det er kreativt, morosamt og ein alternativ, men lærerik, innfallsvinkel til fag som matte og samfunnsfag. Elevane lærer korleis dei kan oppdage og sjå muligheitene som fins rundt seg, og korleis dei kan gjere noko med dei. Dette er viktig for oss, for det er dei som i dag er skuleelevar som er framtidas gründerar og bedriftsleiarar. Gjennom Ungt entreprenørskap håper vi at dei får mot til å hoppe i det og starte bedrift sjølv"

Gassror logo

Gassror


Støttemedlemmer:

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Kommuner:

Aure kommune
Giske kommune
Kristiansund kommune
Molde kommune
Fjord kommune
Rauma kommune
Sula kommune
Sunndal kommune
Sykkylven kommune
Tingvoll kommune
Ulstein kommune
Ørsta kommune
Ålesund kommune


Bedrifter:
Brunvoll AS
Nordmøre Energiverk. NEAS
Sparebanken Møre, Ålesund
Surnadal Sparebank AS
Ulstein Group AS
Romsdalsbanken
Helseinnovasjonssenteret
Istad
Stranda prolog

BDO


Organisasjoner:

Vindel AS
Fjordhagen AS
Innovasjon Norge
LO Møre og Romsdal
ProtoMore Molde
Molde Næringsforum
NHO Møre og Romsdal
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Utdanningsforbundet Møre og R.
ÅKP AS
iKuben
Sunndal Næringsselskap

Rotary International District 2305


Skoler:

NTNU i Ålesund
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Volda
Akademiet vg. skole. Ålesund

Alle samarbeidspartnere