Innovasjonscamp på ungdomstrinnet

Innovasjonscamp er et idéverksted. Elevene jobber i grupper med et reelt oppdrag og skal komme opp med egne løsningsforslag. Dette gir god trening i å arbeide kreativt med ideutvikling og problemløsning og fungerer godt som forberedelse til Elevbedrift.

Prosessverktoy Innovasjonscamp
Prosessverktøyet skal gjøre det enklere å systimatisere det kreative arbeidet.

En innovasjonscamp kan gå over én dag eller flere dager. Innovasjonscamp gjennomføres i et samarbeid mellom skole, en eller flere bedrifter/organisasjoner og Ungt Entreprenørskap. Bedriften/organisasjonen utarbeider et oppdrag og står for det faglige innholdet og veiledning av elevene. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer sine løsningsforslag for oppdragsgiver. Lærerne er med som støttespillere under campen.

25.000 elever i ungdomsskolen gjennomfører årlig Innovasjonscamp.

Forankring i læreplanverket

Fra overordnet del: "Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling." Innovasjonscamp er et program som lar elevene få erfaringer knyttet til dette.

Oppdraget og kriteriene kan knyttes til tema innenfor ulike fag og de tverrfaglige temaene.