Samarbeidspartnere: Arktis

Vi er takknemlig for at så mange kommuner, organisasjoner og bedrifter ser verdien av vårt arbeid, og ønsker å delta med både økonomisk bistand og dele av sin faglige kompetanse. Ungt Entreprenørskap Arktis har virkeområde i Troms, Finnmark og på Svalbard. Her er våre samarbeidspartnere.

Portrettbilde Liv 23
Liv Brandvoll
Daglig leder UE Arktis
Portrettbilde Robert 23
Robert Lundgren
Nestleder
Alle samarbeidspartnere

Lokalt eierskap

Arnøy Laks AS eies av tre lokale aksjonærer som bor på Lauksletta: Tor Nygaard Geir Nygaard Reidar Berg Bedriften startet opp 30.juni 1984. Selskapet kjøpte i 2006 settefiskanlegget som ligger på Elvevoll i Storfjord kommune, Elvevoll Settefisk AS eies 100 % av Arnøy Laks AS. I 2011 etablerte selskapet Arnøy Laks Slakteri AS som driver et moderne slakteri.

Selskapet er det siste havbruksselskapet nord for Tromsø som er lokalt eid.

Jekta Storsenter er et kjøpesenter som ligger på Langnes i Tromsø. Med sine 120 butikker er det Nord-Norges største kjøpesenter. Det nye senteret åpnet 15. november 2012, og når hele senteret står ferdig nytt og moderne vil det romme over 140 butikker.


"Jekta Storsenter er en stolt samarbeidspartner til Ungt Entreprenørskap. Vi gleder oss også stort til å være arena for Fylkesmessa og ønske velkommen til ungdomsbedriftene. Dette er fremtidens arbeidstakere, og gjennom UE blir ungdom bedre rustet til å møte arbeidslivet."

Laila Myrvang, senterleder Jekta Storsenter

Lerøy Aurora As er et nordnorsk sjømatselskap i børsnoterte Lerøy Seafood Group ASA. Lerøy Aurora As har aktivitet i Troms og Finnmark og har ca. 250 ansatte. Sjømatnæringen er i dag Norges nest største eksportnæring med en eksportverdi på over 50 milliarder i 2012. Det er de siste årene laget flere fremtidsprognoser for næringen som forteller om potensialet for vekst. Blant annet rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» spår en femdobling av volumet bare fra Havbruk innen 2050. Det største potensialet for vekst har vi her i Nord-Norge.

For å få til vekst i volum, men ikke minst i verdiskapingen her nord må vi satse på utdanning innenfor sjømatsektoren. Sjømatnæringen har blitt en høyteknologinæring som trenger mange kompetente mennesker både med høyere utdannelse og ikke minst fagarbeidere.Vi trenger kompetente medarbeidere innenfor et bredt spekter, med tverrfaglig kompetanse. Det er biologi, fiskehelse, ernæring, genetikk, tekniske og mekaniske fag, miljø, kvalitet, industriteknologi, matvaresikkerhet, logistikk, ledelse, økonomi, for bare å nevne noen.


"Kompetansebygging, innovasjon og entreprenørskap innenfor sjømatnæringen er særdeles viktig for at vi som landsdel skal få ta del i den økte verdiskapingen som vil komme fra sjømatnæringen i årene som kommer. Samarbeidet mellom Lerøy Aurora AS og Ungt Entreprenørskap er et viktig ledd i dette arbeidet."

Kurt Einar Karlsen, administrerende direktør i Lerøy Aurora AS

I Mowi har vi som mål å produsere næringsrik og velsmakende sjømat av beste kvalitet. Vi dekker en femtedel av den globale etterspørselen etter atlantisk oppdrettslaks, og vi jobber kontinuerlig for å produsere laks på en enda bedre måte. For å nå målet vårt og visjonen om «å lede den blå revolusjonen» er vi avhengige av gode medarbeidere. Mowi driver virksomhet i 25 land, og vi tilbyr et bredt spekter av karrieremuligheter over hele verden. Vi er alltid på utkikk etter engasjerte og ambisiøse folk.

John-Willy Kvarsvik, Områdeleder, Mowi

Avfall er en ressurs som kan utnyttes. Avfall på avveie skaper store forurensningsproblemer. Behandling, nyttegjøring og kontroll på avfallsmengdene er en viktig del av det miljøarbeidet som drives i Norge, men også resten av verden.

Remiks sin oppgave er å være med på å nyttiggjøre oss av ressursene som ligger i avfallet. Selskapet skal ivareta de lovpålagte tjenestene innenfor renovasjon i Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Selskapet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Oppgavene skal utføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte.

"Ved å samarbeide med Ungt Entreprenørskap kan vi videreformidle vårt budskap innenfor avfall og miljø til barn og ungdom.
Like viktig er det at Remiks får igjen en stor dose med begeistring og kreative ideer på problemstillinger innenfor vårt område. Dette smitter over på vår virksomhet."

Morten Bangås, daglig leder, Remiks Husholdning AS

Sametinget arbeider for at samene skal få sikret og utviklet sine språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Nord-Norge er mulighetenes landsdel. Vår mangfoldige ressursrikdom har et stort verdiskapingspotensiale. Mange spennende næringer er i utvikling. Utnyttelse av mulighetene fordrer kompetent arbeidskraft.

Det er viktig å gi ungdom forståelse for hvor viktig verdiskaping og innovasjon er, og hvilket mangfold av muligheter som finnes i landsdelen. I tillegg ønsker vi å fremme sunne holdninger og kunnskap om personlig økonomi gjennom skolebesøk for ungdomstrinnet. Under kåringen av SpareBank 1 Nord-Norges pris for beste forretningsplan, bidrar vi med vår kompetanse i juryen under fylkesmessa for ungdom.

Som landsdelens ledende finanskonsern er det viktig for oss å få et innblikk i og lære av de unges måte og tenke på, deres kreativitet og skaperglede.


«Det nordnorske potensialet er stort. Sjømat, reiseliv, energi – alt som er rent og fornybart er våre naturgitte fortrinn. Samtidig er vi avhengig av at vi både har nok og riktig kompetanse for å kunne gjøre nytte av dette. Gjennom vårt samarbeid med Ungt Entreprenørskap ønsker SpareBank 1 Nord-Norge å bidra til å tilføre næringslivet i nord unge mennesker med riktig kompetanse.»

Petter Høiseth, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge

100% fornybar kraftproduksjon.

Vår Energi representerer en ny generasjon operatører på norsk sokkel. Vi opererer olje- og gassproduksjon over hele sokkelen, med felt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

Målet er å styrke kulturen innen entreprenørskap, innovasjon og gründerånd i skolen og i samfunnet. Gjennom avtalen med Ungt Entreprenørskap ønsker kommunen å signalisere at dette arbeidet er svært viktig for næringsutviklingen i fremtidens Dyrøy. Satsingen på Ungt Entreprenørskap er en del av en større bolig- og arbeidsplass-satsing i kommunen.


"Dyrøysamfunnet er avhengig av framoverlente innbyggere i framtida som ser muligheter og utvikler egne ideer og arbeidsplasser. Det er et stort potensiale for næringsvekst i Dyrøy, men uten gründerne kan vi ikke forløse potensialet. Nå satser vi på de unge og tror vi vil høste gevinster av det senere."

Ordfører Marit Alvig Espenes

For å inspirere unge elever i Harstadskolen til å bli i regionen – eller komme tilbake etter endt høyere utdanning - ønsker vi å vise dem så tidlig som mulig hvilke spennende og gode jobbmuligheter som ligger i lokalmiljøet. Gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap gir vi de unge elevene en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed høste verdifull erfaring og utvikle sin kreativitet. Med dette samarbeidet får også det lokale næringslivet i Harstad en unik mulighet til å komme i dialog med elever i egen region. Harstad er bygd ved egne krefter, og vi trenger nye krefter for å fornye oss. Det bidrar Ungt Entreprenørskap til.

Ordfører Kari-Anne Opsal

Kvænangen kommune ligger midt i det nye storfylket. Vi strekker oss fra vidda til ytterst i havgapet. Vi har mineraler, reindrift, landbruk, fisk, kraft og lite folk. Sistnevnte henger sammen med at vi ikke alltid har klart å skape arbeidsplasser og vekst basert på våre naturlige vekstfortrinn. Som så mange av samfunnsutfordringene er det ingen lette løsninger, men jeg er trygg på at samarbeidet med ungt entreprenørskap er en del av løsninga på noen av våre utfordringer.


"Det at skoleelevene får gå gjennom systematiske program som gir innsikt og lettkjøpt erfaring på hva det vil si å drive bedrift, senker terskelen for å skape arbeidsplasser i framtida. Gjennom innovasjonscamper og samarbeid med næringslivet får ungdommen selvtillit på at de kan sitte på verdifull informasjon, kunnskap og ideer. Samtidig får bedriftene treffe barn og unge som uten voksenfilter kan stille spørsmål ved etablerte sannheter og ut fra det skape spennende løsninger. Jeg er trygg på at et samarbeid med ungt entreprenørskap Troms er en trygg investering i både dagens Kvænangen og Kvænangens framtid!"

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik

Målselv kommune ønsker et samarbeide med Ungt Entreprenørskap velkommen. Dette samarbeidet vil bidra til å øke kompetansen hos dagens ungdom og gi dem forsterket motivasjon til å skape noe fremtidens gründere. Gjennom deltagelse i Ungt Entreprenørskap vil fremtidens gründere skaffe seg en plattform å stå på, bygget på entreprenørferdigheter, som vil gjøre det enklere å skape sin egen og kanskje også andres arbeidsplass. Unge gründere er en styrke for Målselv kommune og vil bidra økt kompetanse, utvikling og vekst i næringslivet.

Ordfører Bengt-Magne Luneng

Senja kommune er med sine 15 000 innbyggere en gigant innen fiskeri‐ og sjømat. Den nest største i landet, og den største i Nord‐Norge.

I havbruksnæringa er det med andre ord store muligheter for vår region, og for våre unge. Vårt mål er at samarbeidsprosjektet med havbruksnæringen og Ungt Entreprenørskap skal bidra til at våre unge skal få lyst til å satse på ei spennende fremtid i sjømatnæringen – på «grønn og framtidsrettet matproduksjon» i den «blå åker».

"Det er stor vekst i næringa, og Senja har alle muligheter til å bli landets ledende sjømatregion. For å får det til trenger vi ungdommene som ser mulighetene og vil bidra til å skape vekst i næringa. Et tett samarbeid mellom havbruksnæringa og skolene i regionen håper vi kan bidra til dette."

Ordfører Tom-Rune Eliseussen

Skjervøy er en del av en stadig mer globalisert verden. Vi lever hovedsakelig av å produsere og selge sjømat til store deler av verden. Vårt rene og kalde hav, som vi gjennom generasjoner har høstet av, er vårt unike fortrinn. Vi har derfor et spesielt ansvar for å bidra til å forvalte våre ressurser på en god måte.

Innbyggere i vår kommune har lange tradisjoner for å skape og utvikle arbeidsplasser av ressurs som er tilgjengelig her hos oss. En stor del av fremtidens arbeidsplasser er ennå ikke skapt, vi tror at kunnskap og gründerånd vil være spesielt viktig i årene fremover.

Gjennom samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap Troms ønsker vi å bidra til å fremme samhandlingen mellom skole, lokalsamfunnet og næringslivet. Ved å bruke UE sine programmer skal vi i fellesskap bidra til at barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv skal bidra til nytenking.

Ordfører Ørjan Albrigtsen

Besøk Skjervøy hvert 10 min.
http://portskjervoy.kystnor.no/

Vi ønsker at Sørreisa-skolen skal få muligheten til å bruke Ungt Entreprenørskap sine verktøy for å fremme kreativ læring, og vi kjenner til at Ungt Entreprenørskap gjennom disse metodene kan vise til gode resultat som har bidratt til å fremme økt kreativitet og læring i skolen. Gjennom å inspirere våre unge til å tenke nytt og skape verdier så vil forhåpentligvis noen av ungdommene våre bli dyktige gründere som kan sette sitt preg på næringslivet i Sørreisa, i regionen og kanskje i andre deler av landet i fremtiden.


"Vi er glade for å inngå dette samarbeidet med Ungt Entreprenørskap for å inspirere de unge til å tenke nye og kreative tanker som kan skape nye muligheter i Sørreisa og i nord. Det er de som er unge i dag som skal sikre verdiskapningen i fremtiden, og det er derfor viktig å få entreprenørskap inn i skolen."

Ordfører Jan-Eirik Nordahl

Det er ikke nok at de som er i arbeidslivet i dag, skal tenke nytt, vi må ha med oss de unge inn i fremtiden. For noen ting kan vi forutse. Det nye arbeidslivet vil kreve ferdigheter som kreativitet, samarbeid, evne til å ta initiativ, risikohåndtering, kommunikasjon og sosiale ferdigheter. Det er et privilegium å kunne samarbeide med Ungt Entreprenørskap som har gjort en fabelaktig jobb over flere år. Ungt Entreprenørskap har i tillegg en god oversikt over både grunnskole og videregående og lang erfaring med mange aktører.