Årsmelding 2023: Agder

UE Agder

Daglig leder har ordet

Ungt Entreprenørskap har levert et nytt år med vekst og framgang, og dette i en tid der det også er større behov for vår kompetanse enn noen gang tidligere. Samfunnet krever raskere omstilling av eksisterende bedrifter og næringer, raskere omstilling av offentlig sektor – og ikke minst behov for etablering av nye bedrifter og virksomheter, som kan bidra til verdiskaping og vekst i Agder.

Samtidig ser vi at flere unge faller utenfor, og at dette starter allerede tidlig i skoleløpet. Også her har Ungt Entreprenørskap sin funksjon - gjennom våre metoder og prosesser ruster vi de unge for fremtiden, fra barnetrinn til høyere utdanning. I nord kalles det «motvindskompetanse» - mer robuste elever, som håndterer endringer og ser muligheter er viktig.

Ungt Entreprenørskap lærer elever å se muligheter der det finnes problemer, og til å drive verdiskaping der det oppstår et udekket behov. Nyere internasjonal forskning viser eksempelvis at elever som deltar i ungdomsbedrift på videregående bl.a gir høyere score på å ta initiativ, problemløsning, prosjektledelse og teamarbeid, muntlig kommunikasjon, «lære å lære», lavere sykefravær, høyere skolemotivasjon og innsats – og forbedret prestasjon (Kilde: Innovation Clusters for Entrepreneurship Education/ ICEE).

Bedriftsprogrammene i skolen er vår kjernevirksomhet, og vi setter læring fremfor næring. Elevene skal altså ikke bare lære gjennom å gjøre, men lære gjennom å skape verdi for andre! Vi vet at dette senker terskelen for bedriftsetablering, samtidig er det behov for tilsvarende egenskaper og tankesett i allerede etablerte virksomheter på Agder som kontinuerlig står i endring- og omstillingsprosesser.

Fremskrevet kompetansebehov på Agder viser bl.a behov for flere fagarbeidere med utdanning fra Salg, service og reiseliv, Restaurant og matfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Helsefag, mv.. I NHOs Konjunkturbarometer har det tidligere kommet fram at det primært er behov for kompetanse på videregående nivå. Bedriftene mener også det er manglende samsvar mellom kompetansebehov i regionalt arbeidsliv og den kompetansen som er tilgjengelig.

I Ungt Entreprenørskaps arbeid legges det vekt på at elevene får trening i å kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø, tenke og jobbe kreativt, samarbeide og fungere i team, stole på seg selv og utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverk. Tidlig innsats vil i den sammenheng kunne gi økt motivasjon og trygghet bak yrkesrettede valg i overgang til videregående skole, og dermed redusere frafall.

"I nord kalles det motvindskompetanse - mer robuste elever, som håndterer endringer og ser muligheter er viktig. Ung Entreprenørskap lærer elever å se muligheter der det finnes problemer, og til å drive verdiskaping der det oppstår et udekket behov."
Aleksander Lien – daglig leder, Ungt Entreprenørskap Agder 

Aktivitet

I Ungt Entreprenørskap tror vi at bygging av entreprenørskapskompetanse handler om det samme som all annen læring: det er viktig å starte tidlig, gjenta og bygge videre - derfor tilbyr vi ulike undervisningsmetoder fra barneskole til høyere utdanning. På barnetrinnet blir elevene utfordret på kreative prosesser gjennom å avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger i programmet Smart. På ungdomstrinnet får de for første gang prøvd seg på bedriftsetablering i Elevbedrift, og i Ungdomsbedrift i videregående blir arbeidet enda mer virkelighetsnært med bl.a. etablering via Brønnøysundregistrene, arbeid med forretningsmodellering og regnskap.

I høyere utdanning står samarbeidet med lærerutdanningene sentralt, for å styrke studentenes forståelse for verdien av praktiske undervisningsmetoder. For øvrig tilbys Studentbedrift, samtidig som det arbeides med nye tilbud knyttet til praksis på ulike studium. I godt samarbeid med Sparebanken Sør legger vi i tillegg til rette for undervisningsopplegg knyttet til økonomi og karrieremuligheter gjennom programmene Økonomi og karrierevalg på ungdomstrinnet og Sjef i eget liv! i videregående skole.

Ungt Entreprenørskap Agder registrerte 9 273 elev- og studentinvolveringer i 2023, med aktivitet i 20 kommuner. Vi noterer oss en økning på drøye 23% sammenlignet med 2022, og er tilbake på nivå tilsvarende før pandemi. 387 frivillige fra lokalt arbeids- og næringsliv deltok overfor de unge gjennom UEs programmer. Vi teller 949 lærerinvolveringer gjennom entreprenørskapsaktiviteter i Agder-skolen.

Vi både inspirerer og kvalifiserer fremtidens verdiskapere i Agder. Vi er brobygger mellom skole og arbeidsliv og pådriver for entreprenørskap – i hele utdanningsløpet. Gjennom erfaringslæring, kreativitet, samarbeid og tverrfaglighet kvalifiserer vi fremtidens verdiskapere til arbeidslivet. Det er et langsiktig mål å bidra til økt etableringsrate, innovasjon og forretningsutvikling i virksomheter på hele Agder.

En stor takk til de ansatte, styremedlemmer, elever, lærere og samarbeidspartnere!

Jeg er stolt av våre rådgivere i Ungt Entreprenørskap og hvordan vi bidrar med viktig kompetanse for Agder - hvordan vi løfter ungdommen, viser dem muligheter til å bygge en karriere, samt hvilke ressurser de selv sitter på og hvordan de kan bidra - hvordan vi møter lærere, elever og samarbeidspartnere, med vilje til å alltid tenke forbedring og «skru til» på kvalitet.

Jeg ønsker å takke våre styremedlemmer for all tid og oppmerksomhet, inspirasjon og støtte gjennom 2023. Vi har et engasjert styre som viser interesse, legger til rette og setter oss i posisjon. Dette bidrar til økt profesjonalitet i vårt arbeid, trygghet rundt viktige beslutninger, god forankring, positiv oppmerksomhet, i tillegg til motivasjon, ro og tro på evne til å levere på ambisiøse mål.

Kudos til elever som identifiserer problem eller behov, og utvikler produkter eller tjenester som en løsning på disse. Elevene lærer gjennom å gjøre, og lærer gjennom å skape verdi for andre – opparbeider erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling, gjennom å ta sjanser og tenke nytt!

Kudos til engasjerte lærere som legger til rette for erfaringslæring, kreativitet, samarbeid og tverrfaglighet – det krever mot å la elever både prøve og feile, og det handler for mange lærere om å utfordre etablerte pedagogiske metoder og verktøy. Tidlig innsats er viktig for å fremme entreprenørskapsarbeidet i regionen, og gjøre elevene mer robuste i møte med fremtidens kompetansebehov - at lærere tør å erstatte tradisjonell undervisning med problemløsing og bedriftsarbeid i skolen er noe vi setter stor pris på!

Med på laget har vi også trofaste støttespillere i skolen, kommuner og fylkeskommuner og i privat næringsliv. Tusen takk for all tillit og støtte(!) - det er helt avgjørende for at vi kan bygge kompetanse hos unge og utgjøre en forskjell.

Aleksander Lien, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Agder


Styret i Ungt Entreprenørskap Agder

Styret for Ungt Entreprenørskap Agder har i 2023 bestått av Kris Haanes (styreleder), Wenche Fresvik (Agder fylkeskommune), Clare Jortveit (UiA), Trond Madsen (NHO), Dagfinn Homdal Svanøe (LO), Tina Norheim Abrahamsen (Business Region Kristiansand), samt møtende varamedlemmer Per Sverre Kvinlaug (Kvinesdal kommune) og Linda Louise Brokke (Mandals AS).

Styrets årsberetning 2023 - Ungt Entreprenørskap Agder

Høydepunkter 2023

Årets entreprenørskapslærer i Agder
Prisen «Årets entreprenørskapslærer i Agder» deles ut i forbindelse med det årlige fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter, og ble i mars tildelt Elisabeth Lucin Pedersen, lærer ved Drottningborg videregående skole i Grimstad kommune.

Arets E

I tett samarbeid med gode kollegaer har Lucin Pedersen gjennom mange år vært en samlende drivkraft for ungdomsbedrifter ved skolen, og bidratt til utvikling og nye tanker i dette arbeidet. Læreren har selv vært elev på Drottningborg videregående skole, og omtales av kolleger som en person med stort hjerte for både skolen og elevene. Lucin Pedersen beskrives som meget sosial og misliker mest av alt å sitte på eget kontor med lukket dør.

Elevene ved Drottningborg vidergående skole roser Lucin Pedersen for hennes evne til å blande praktisk og teoretisk fagstoff i timene.

I tillegg omtales prisvinneren som en lærer som motiverer og er positiv. Hun beholder troen på elevene, når de selv har mistet motet. Hun stiller opp hele døgnet og undervisningen bærer preg av at dette er noe hun kan og interesserer seg for.

Skoleåret 2022/2023 har 44 elever etablert sine egne bedrifter ved Drottningborg videregående skole.


Hele UE

- En braksuksess(!) – hele organisasjonen på Sørlandsbesøk
For første gang har UE Agder bidratt som vertskap for Ungt Entreprenørskaps årlige nettverkssamling, og det ble en formidabel suksess! Et godt forberedt faglig og sosialt program ble i etterkant evaluert til 4,7 på en skala med 5 som maks verdi, og omtales allerede som «tidenes nettverkssamling».

Nærmere 100 kollegaer fikk hyre i Abra Havn, møtte Pinky og oppdaget Dyreparken. Kollegene ble fraktet med båt fra Tømmerstø til Bragdøya hvor Fullriggeren Sørlandets Shantykor tok imot med sang på bryggen, Olav Grendstad bidro med skråblikk på «sørlendingen», Accenture fasiliterte arbeid med UEs verdigrunnlag og Dyreparken (marked) underbygget vårt samarbeid gjennom egne innlegg. Ungt Entreprenørskap Agder stilte med sitt eget band, Perikum Pirates, og underholdt før DJ overtok det sosiale showet.


Han med hatten

Masterclass - Ungt Entreprenørskap Agder som partner i EØS-prosjekt

Agder fylkeskommune er partner i et treårig EØS-prosjekt, som inkl. eget entreprenørskapsprosjekt i Ungt Entreprenørskap Agders regi. Latviske myndigheter ønsker å stimulere til økonomisk aktivitet i Latgale-regionen, som sliter med lav økonomisk vekst og store levekårsutfordringer. Prosjektet fokuserer på utveksling av god praksis mellom Latgale Planning Region og Agder med vekt på entreprenørskap i skolen. Våre kollegaer i Junior Achievement (JA) Latvia holder i prosjektet fra Latvisk side, og vi bistår med å utarbeide innhold primært for elever i videregående skole med Arendal og Risør vgs på lag.

Høsten 2023 gjennomførte vi to Masterclasses hvor blant annet Kristian L. Thomassen fra Falk Media holdt workshop for elevgruppene. Vår egen rådgiver Karrianne Harrendran loste så elevene gjennom et prototypingskurs, og under seansen i Arendal bidro vår samarbeidspartner Egde med sin kompetanse under syretesting av ungdomsbedriftenes forretningsideer.

Dill Dall

Årets Beste elevbedrift: DillDall Design EB

DillDall Design EB bestod av elever på valgfaget Utvikling av varer og tjenester (10. trinn) v/ Åmli skule. De tre jentene utviklet både «Dilleputa» og «Dillemutteren» - produkter som kan hjelpe eldre med demens, barn med autisme eller andre som kjenner på mye uro.

Elevbedriften gjorde seg bemerket med «Dilleputa» og vant det nasjonale mesterskapet i kategorien «Beste sosiale entreprenør», i regi av Kommunalbanken. Juni 2022 ble elever og lærer overrasket med blomster, diplom og gavepremie med repr. fra Kommunalbanken og NRK TV Sørlandet på plass.

- Det var innslaget på NRK Sørlandet som gjorde oss oppmerksom på engasjementet som elevbedriften har blant annet for personer med demens, uttalte Kurt Henning Johnsen, daglig leder ved Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkeskontor i Agder. – Som interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende ville vi gjerne høre mer om arbeidet til DillDall Design EB og gi dem fortjent oppmerksomhet og anerkjennelse. Det er ekstra stas at elevenes engasjement har ført til at vi nå inngår en samarbeidsavtale med kommunen.

November 2022 inngikk Åmli kommune avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å samarbeide om Demensvennlig samfunn. Avtalen ble offisielt inngått og signert av varaordfører Kari-Anne Håland Moe i møte v/ Åmli pleie- og omsorgssenter.

Elevene videreførte bedriften skoleåret 2022-23, hvor totalt 900 ungdomsskoleelever i Agder etablerte sine egne bedrifter. I 2023 ble DillDall Design kåret til Beste elevbedrift i Agder i konkurranse med 64 bedrifter fra 13 skoler, som også deltok på fylkesmesterskapet.


Vinnere

- Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter 2023 – tidenes beste!

80 Ungdomsbedrifter – mer enn 400 elever mottok konstruktive tilbakemeldinger fra engasjerte dommerpanel. Drøyt 80 representanter fra Agders arbeids- og næringsliv bidro med tid og kompetanse, som dommere enten i forhåndsjuryering eller juryering underveis på messen i totalt 18 ulike konkurransekategorier.

Med tre år siden forrige fysiske fylkesmesterskap tok vi noen grep med mål om å øke kvaliteten. Administrasjonens egne Tharald Torset Lundvall og Richard Ekhaugen tok ansvar for konferansierjobben, og vi byttet ut band og høytidelig fanfare ved åpning med egen DJ som spilte f.o.m elevene begynte å rigge stand på morgenen.

Det var også første gang vi involverte en av Norges beste magikere, Daniel Larsen fra Sandefjord, som bl.a. fikk årets entreprenørskapslærer til å sveve på scenen! Larsen sirkulerte også på stands og underholdt elevene mellom jurybesøk.

Dyreparken bidro raust med rigg av egen lounge for elevene, og mellom oppdrag fra scene ble også DJ flyttet til denne loungen. Vi fikk overveldende mange positive tilbakemeldinger fra både elever, lærere og deltakere fra lokalt arbeids- og næringsliv. De som kjenner, og har deltatt på dette konseptet tidligere er tydelige på at dette er den beste gjennomføringen av et fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter i Agder noen gang!

Aftermovie fra Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter 2023

Denne er produsert av elever v/ Sam Eyde vgs., som etablerte ungdomsbedriften MW Media i 2020 og etter hvert konverterte til AS.


Studbedr

Studentbedrifter ved lærerutdanningene

Vi samlet fire bedrifter til en eksklusiv seanse; èn fra SHIFT og tre fra grunnskolelærerutdanningen (Mat og helse). Bedriften Karriereløpet SB v/ SHIFT utvikler et brettspill, som skal hjelpe elever i u-skolen å sortere mellom ulike karrieremuligheter og veien til disse. Vinneren ble Jærend SB v/ grunnskolelærerutdanningen, som har laget spennende undervisningsopplegg for faget Mat og helse. Studentbedriften består av to jenter, som gjennom svært godt og profesjonelt arbeid nå er leid inn som konsulenter av Cappelen Damm akademisk.

- Det var en kombinasjon av praktiske/ eksperimentelle opplegg og teori, og bidro til dypere forståelse - emnet er relevant for GLU-studiet (sitat; student på grunnskolelærerutdanningen).

Vi takker Fakultet for helse- og idrettsvitenskap for godt samarbeid!