Gjennomføring

SMARTcamp:

 • SMARTcampen passer å gjennomføre over 2 skoledager
 • Alle hjelpemidler er tillatt

FØR SMARTcampen:

 • Husk å skaffe minst en skoeske til hver gruppe (og gjerne 2-6 ekstra esker pr. klasse)
 • Skaff formingsmateriellet dere trenger (se «Utstyr til SMARTcamp»)
 • Til finalen avtaler dere med 3 personer å sitte i juryen (f.eks. rektor, assisterende rektor, noen fra skoleavdelingen i kommunen, en (naturfags?) lærer som ikke har vert med på opplegget, noen fra en bedrift som har kompetanse på temaet etc.). Erfaringsmessig er det lurt å avtale med 3 stk., slik at en ikke står igjen med bare 1 dersom noen blir forhindret (mao. går det bra med 2). Husk å sende dommerne dokumentet «Kriterieforklaring dommere» på forhånd til gjennomlesning.
 • Del elevene inn i grupper på 4-5 om dere ikke allerede har gjort det
 • (tips: 4 elever går inn i en bil når dere skal på kommunekåring).
 • Skal dere ha premie til vinnerlaget? (tips: sjokolademedalje fra Nille)
 • På skoler med flere klasser, pleier en gjerne å ha et rom der en samler alle elevene i plenum (i starten på dag 1 og til finalen på dag 2), men bruker hvert sitt når elevene jobber med løsningen/ modellen sin. Et alternativ er å bruke et fellesrom (gymsal eller et annet stort rom) hele tiden. Det er en fordel å kunne la alt stå over natten mellom de to dagene.
 • Om dere er flere enn en lærer – avtal hvem som skal lede SMARTcampen (når dere er i plenum) og hvem som tar seg av dommerne. Den som presenterer bedriften og problemstillingen kan gjerne være en annen enn den som leder campen.
 • Problemstillingen kommer i en mail bare noen dager før campen.
 • NB! Dere har lov å si temaet (f.eks. solenergi, energisparing i bolighus eller avfall som ressurs) til elevene på forhånd, men selve problemstillingen får ikke presenteres for elevene før på 1. campdag!
 • Det anbefales at dere tar en (kort) repetisjon av temaet med elevene siste dag før SMARTcampen.

DAGEN FØR campen

 • Lag klart gruppebord (ikke for store), materialbord og små limebord
 • (2 limpistoler på hvert er fint). Limebordene er lurt å dekke med papir.
 • Husk å tape «bordnummer» på gruppebordene
 • Ha minst en PC til hver gruppe tilgjengelig (men ikke på gruppebordet).

SELVE SMARTcampdagene:

DAG 1:

 • Info for elevene: Hva går SMARTcamp ut på
 • 2 kreative øvelser
 • Kort presentasjon av bedriften
 • Oppdraget blir gitt (kommer på mail og på nettside)
 • Idemyldring en og en elev for seg
 • Elevene deler ideene sine innad i gruppen og velger den (de) beste ideen(e)
 • Gruppene jobber med å finne løsning på oppdraget/ bygge modellen

DAG 2:

 • - Jobbe videre med modell/ løsning
 • - Øve på presentasjon
 • - Innledende runde
 • - De 3 beste gruppene presenterer for alle + en uavhengig jury
 • - Dommermøte/ Pauseinnslag
 • - Kåring av dagens vinner

 • Materiellet elevene har med selv (toalettruller og embalasje) settes gjerne under materialbordene. Om eleven selv skal ha plastikkposen med sitt materiell, er det lurt om dere ber de ha dette under gruppebordet sitt.
 • Dere bør fordele hvem av dere lærere som har ansvar for hvilke grupper
 • To eks. av oppdraget og kriteriene (begge deler kommer på mail) deles ut på hver gruppe når de går på gruppebordene sine.
 • I fasen der elevene skal komme på ideer er det erfaringsmessig lurt å ha det stille og si at dette skal de jobbe med alene, uten å prate med noen andre.
 • Etterpå forteller en og en om sin(e) ide(er) til gruppa. En mulig måte å gjøre det på er at den som har ordet holder i noe (en tjukk fargeblyant etc.) og gir det videre til neste når han/ hun er ferdig. I denne fasen skal de bare fortelle, ikke begynne å diskutere. Det er lurt at den voksne som har ansvar for gruppa er tett på i denne og særlig i neste fase.
 • Så skal gruppen sammen velge ut hva som er den beste ideen (her kan det være to ideer som er gode og kan passe sammen i løsningen, men de bør ikke ta med alle sin ide). Som voksen bør du være litt med på å styre/ veilede i denne fasen. Dette blant annet for å unngå at grupper ender opp med en ide fordi en elev er superflink til å få gjennom sin ide, uten at den nødvendigvis er så god.
 • Veiled gruppene tett også i arbeidsfasen. Minn de på å kikke til oppdraget jevnlig.
 • Ideene skal i utgangspunktet komme fra eleven selv, men det er lov å veilede og hjelpe de ift. kunnskapen de trenger underveis, så lenge en ikke tar over prosjektet deres. Begynn med en spørrende tilnærming, men om elevene står helt fast er det ok å veilede eller forklare hvordan ting fungerer.

ØVING AV PRESENTASJON:

 • Be elevene om å ha en klar fordeling på hvem som skal si hva (det er lurt at de står i den rekkefølgen de skal snakke).
 • Også når det gjelder øving av presentasjon er det et suksessfaktor å være tett på og veilede elevene i prosessen.
 • Det er ofte utfordrende for elevene å forklare (sammenhengene i) modellen/ løsningen sin grundig nok. De vet i hodet hva de har tenkt, men hopper gjerne over vesentlige ting når de presenterer for dommerne. Utfordre de på dette. Be de løfte, peke, vise på modellen.
 • Presentasjonen skal være max. 3 min (du kan gjerne ta tiden når du hører de, men si at de har god tid - det er veldig skjelden noe problem at de går over 3 min. på selve SMARTcampen)
 • Noen elever har behov for å skrive ned det de skal si (NB! Stikkord er som regel bedre enn hele setninger), andre husker det i hodet.

MER OM INNLEDENDE RUNDE OG FINALE

 • På skoler der det er færre enn 6 grupper kan en la alle gruppene gå direkte til finalen. På skoler der det er mer enn 6 grupper, anbefales det å ha en innledende runde der et par av dere lærere går sammen fra bord til bord og lar eleven presentere sin løsning/ modell forut for finalen.
 • Om dere f.eks. har 12 lag er det lurt å la halvparten av gruppene få friminutt og at resten sitter helt stille på bordet sitt, mens en og en gruppe presenterer for lærerjuryen. Så bytter dere (ca. 5 min. på hver gruppe). Dere velger så ut de 3 beste lagene av de 12 som går videre til finalen (uten å rangere dem). En bør notere godt hver for seg underveis, for det blir som regel kort tid til å plukke ut de 3 før finalen starter (evt. kan dere gi alle elevene 5-10 min. ekstra friminutt og ta et lite lærerjurymøte). Dette bør dere også oppfordre finaledommerne til å gjøre.
 • Til finalen lager dere til et bord til dommerne, med «Oppdraget/ problemstillingen», "Dommerskjema SMART", «Kriterieforklaring dommere», evt. noen hvite ark og penn.
 • «Kriterieforklaring dommere» må de likevel ha satt seg inn i på forhånd.
 • Be dommerne om å møte i god tid selv om ikke dommermøtet tar mer enn ca.15 min. Da slipper dere at elevene må sitte å vente om noen av de er sene. En av dere informerer dommerne og prater litt rundt «Kriterieforklaring for dommerne» (dersom du arrangerer campen alene kan du prate med dommerne på forhånd og droppe dommermøtet).
 • I finalen kommer en og en gruppe frem med modellen sin og presenterer for dommerne og de andre elevene.
 • Den som leder finalen spør om det er noe dommerne vil ha utdypet/ om de har spørsmål etter at hver gruppe har presentert (dette gjør dere også på innledende runder). Elevene tar med modellen sin og setter seg ned først etter dette.
 • Når alle gruppene har presentert trekker dommerne seg tilbake i et eget rom i ca. 10 - 15 minutter for å bli enige, mens dere har et pauseinnslag med elevene (en filmsnutt, konkurranse etc.)
 • En finale med 3 grupper tar ca. 40 min.

ETTER SMARTcampen:

 • Vinnerlaget går videre til kommunekåringen i SMARTere Energi.
 • Lagene som vinner på sin skole har lov til å jobbe videre med modellen/ presentasjonen sin frem mot kommunekåringen og fylkesfinalen.
 • Det er viktig at elevene øver godt på presentasjonen til kommunekåringen og fylkesfinalen, slik at det blir en god opplevelse for de (mer info om KK og FF kommer når de nærmer seg).
 • Til disse konkurransene er det lurt at de mer eller mindre kan det de skal si utenat, men det er ok at de har det på lapp også, i tilfelle de skulle glemme. (Det blir likevel tatt høyde for at elever har forskjellige forutsetninger ift. det å presentere).
 • Det vil fort synes i presentasjonen om elevene har eierskap til løsningene sine eller om de har pugget «tom» kunnskap. Lurt å hjelpe de ift. dette.

Lykke til med SMARTcamp!