Konkurransekriterium

Dokumentasjon av punkta nedanfor vert ein del av den totale vurderinga. I tillegg vert ein vurdert på heilskapsinntrykket av elevbedrifta.

Kreativitet, nyskaping og gode idear vil bli vektlagt i alle klassar.

¤ Beste elevbedrift

 • beskriv korleis bedrifta har marknadsført se
 • ei beskriving av produktet/tenesta til elevbedrifta
 • ei beskrivinga av korleis ein kom fram til produktet/tenesta
 • økonomisk oppstilling-budsjett-rekneskap

¤ Beste lokalsamfunnsprosjekt

 • at prosjektet tek utgangspunkt i lokalsamfunnet
 • at prosjektet er nytenkjande
 • at prosjektet kjem innbyggjarane til nytte

¤ Beste idé

 • at ideen er innovativ og nyskapande
 • at ideen er mogleg å gjennomføre
 • beskriving av korleis ein har kome fram til ideen

¤ Bærekraftprisen

 • er løysingane kreative, har gruppa nye idear
 • vil ideen bidra til å redusere forbruk eller mengda på avfall
 • kan ideen gjennomførast ein gong (i framtida)

¤ Beste stand

 • juryen vil legge vekt på estetisk uttrykk og utforming av stand
 • har gruppa ein eigenprodusert stand og har den eit personleg uttrykk
 • formidling og munnleg presentasjon